VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 241/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN XUÂN PHÚC, ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNHPHỦ, CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY,MẠI DÂM TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁPTRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

Ngày 08 tháng 7 năm 2013, tại Trungtâm Hội nghị quốc tế (số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội), đồng chí Nguyễn Xuân Phúc,Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng,chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã chủ trì Hội nghtrực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giảipháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 của Ủy ban Quốc gia.Dự Hội nghị tại đầu cầu Hà Nội có các thành viên Ủy ban Quốc gia; đại diện BanTuyên giáo Trung ương; đại diện Ủy ban Tư pháp, y ban Phápluật, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quc hội; đại diện cácBộ, ngành Trung ương; tại đầu cầu các địa phương có đại diện lãnh đạo Ban Chỉđạo Tây Bắc, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; đại diện thường trực tỉnh ủy, thành ủy, đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhândân; Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau khi nghebáo cáo của các Bộ: Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Thông tinvà Truyền thông; báo cáo tham luận của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, địaphương; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủNguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

Sáu tháng đầu năm 2013, công tácphòng chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm đạt nhiều kếtquả quan trọng, số người nhiễm mới HIV giảm so với cùngkỳ, kiểm soát tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dưới 0,3%, chương trình điều trịMethadone thành công bước đầu, các biện pháp can thiệp giảm hại được đẩy mạnh.Số vụ án, số đối tượng phạm tội về ma túy được bắt giữ nhiều hơn so với cùng kỳ; các địa bàn, điểm nóng về ma túy đã cóchuyển biến tích cực; nhiều tổ chức, đường dây hoạt động mại dâm ln bị triệt phá; khả năng tiếp cận với các dịch vụ cai nghiện tự nguyệncho người nghiện ma túy được tăng cường, Ủy ban Quốc gia đã thực hiện nghiêmtúc chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2013, coi trọng xây dựng thể chế;củng cố, kiện toàn tổ chức Ủy ban Quốc gia, Ban Chỉ đạo các cấp; tăng cường kim tra đôn đốc, chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương.

Các Bộ, ngành, tổ chức, cơ quan,thành viên Ủy ban Quốc gia, Tổ Chuyên gia, Ban Chỉ đạo các cấp đã có nhiều cốgắng thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công, Ủy banQuốc gia đã thực hiện công tác kim tra đợt I tại một sđịa phương (Hà Nam, Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình, Lào Cai, HòaBình, Bà Rịa - Vũng Tàu). Các Bộ: Công an, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có nhiều hoạt động tích cực trongtháng hành động phòng chống ma túy, trong việc triển khai Chương trình điều trịMethadone.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm diễn biến rấtphức tạp, gây bức xúc trong dư luận, tác động xấu trong xã hội. Số người nghiện tăng cao, có nhiều tụ điểm phức tạp, vụ việc liên quan đến ma túy, mại dâm với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, tàn bạo hơnđược phát hiện, khám phá, truy quét. Đặc biệt tội phạm và tệ nạn ma túy tổng hp, mại dâm nam, mại dâm đồng giới, mại dâm có tchứcbùng phát tại nhiều địa phương, nhất là sau khi Luật xử lývi phạm hành chính có hiệu lực.

Việc chặn cung, giảm cầu ma túy chưabền vững, việc xử lý hành chính đối với người bán dâm còn bất cập. Công tácquản lý cai nghiện, quản lý sau cai nghiện, giải quyết việc làm cho người saucai nghiện vẫn chưa hiệu quả.

Các quy đnh củapháp luật, cơ chế chính sách liên quan đến công tác phòng chống AIDS và tệ nạnma túy, mại dâm chưa đồng bộ, một số quy định chưa phù hợpvới tình hình hiện nay; việc triển khai thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chếchính sách còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền chưa đầy đủ, chưa thực sự quan tâm. Công tác quản lý nhà nước tạicác địa phương còn lỏng lẻo, việc tổ chức thực hiện, việc kiểm tra giám sát tạicác địa phương chưa kịp thời, chưa hiệu quả. Một số cán bộ, công chức khônghoàn thành nhiệm vụ.

Báo cáo, số liệu về công tác phòngchống mại dâm của nhiều địa phương sơ sài, chưa thường xuyên, thiếu thống nhất.

Một số Bộ, cơ quan xây dựng, ban hànhcác Đán, chương trình, văn bản hướng dẫn còn chậm.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáodục pháp luật còn mang tính hình thức, chậm đổi mới, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

Tình hình kinh tế - xã hội sáu thángcuối năm 2013 vẫn còn khó khăn, do đó dễ phát sinh nhiều vấn đề xã hội phứctạp. Sự cắt giảm nguồn tài trợ quốc tế sẽ có ảnh hưởng khôngnhỏ đến công tác này. Trong bối cảnh đó, cả hệ thống chính trị, các bộ, ngành,địa phương, cấp ủy, chính quyền các cấp cần xác định tội phạm, tệ nạn ma túy,mại dâm và dịch HIV/AIDS ảnh hưởng đến tương lai nòi giống và sự tồn vong của dân tộc để tăng cưng trách nhiệm trước Đảng và nhân dân. Tiếp tụcphát huy kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2013, rà soát, kiểm điểm, khắcphục tồn tại, yếu kém, đổi mi cách làm, tăng cưng vai trò, trách nhiệm quản lý địa bàn, đề ra giải pháp thiết thực, cụthnhằm ngăn chặn có hiệu quả tội phạm, tệ nạn ma túy,mại dâm và dịch HIV/AIDS, trong đó tập trung vào nhiệm vụ,giải pháp chủ yếu sau:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cácđịnh hướng công tác, các chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia tại Hội nghị tổng kết năm2012 (Thông báo số 101/TB-VPCP ngày08 tháng 3 năm 2012); Chương trình công tác năm 2013 của Ủy ban Quc gia (văn bản s 63/BPGV UBQGngày 10 tháng 4 năm 2013), Các Bộ, ngành và các thành viên y ban Quốc gia, Tổ Chuyên gia cần xác định vai trò tiên phong, tiếp tục thực hiện tt hơn nhiệm vụ của mình. Ủy ban Quốc gia tăng cường đôn đc, kim tra, giám sát một số địa phương trọng điểm về ma túy, mại dâm và cókết luận, công khai kết quả kiểm tra.

Cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhândân và Tòa án nhân dân các cấp cần tăng cường công tác điều tra, truy t, xét xử nghiêm minh các vụ việc vi phạm pháp luật về phòng chng ma túy, mại dâm.

2. Về công tác thông tin, tuyêntruyền: Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp vớicác Bộ (Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an; Lao động - Thương binh và Xã hội), ngành, địa phương tập trung biênsoạn, phổ biến tài liệu về phòng chống ma túy, mại dâm với nội dung thiết thực,hình thức phong phú, phù hợp vi từng đối tượng, vùng sâu,vùng dân tộc ít người và hướng mạnh về cơ sở.

Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải,(Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia) nghiên cứu xây dựng chương trình tuyêntruyền phòng chống ma túy cho lái xe.

Các cơ quan thông tấn báo chí đổi mớícông tác tuyên truyền, dành nhiều thi lượng hơn, lậpchuyên mục phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; tăng cường thông tin về việcxử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm vàtội phạm liên quan đến ma túy, mại dâm.

3. Về huy động, quản lý, sử dụngnguồn lực: Xác định công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm phải hướng tớicộng đồng và các hoạt động phải dựa vào cộng đồng. Do vậy, phải phát huy sựgiám sát của xã hội nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch kinhphí Nhà nước, tiếp tục vận động tài trợ quốc tế bằng nhiều hình thức, tăngcường huy động nguồn lực xã hội. Các Bộ Kế hoạch và Đầutư, Y tế, Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ tích cực phối hợp thực hiện tốtyêu cầu này. Bộ Tài chính, Bộ Y tế khn trương ban hànhThông tư hướng dẫn theo quy định tại Nghị định số 96/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

4. Về công tác phòng chống ma túy: BộCông an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương:

Khẩn trương ban hành hướng dẫn chế độquản lý và sử dụng kinh phí Chương trình Mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy.

Kiểm tra, đôn đốc việc ban hành vàtriển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng chống ma túy; Chươngtrình Mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ về tăng cường các hoạt động phòng chống ma túy (văn bản số 692/TTg-KGVX ngày 21 tháng 5 năm 2013); có giải pháp cấp bách để kiềm chế vàđẩy lùi tệ nạn và tội phạm ma túy.

Sm chủ trì tổ chức Hội nghị chuyên đề “bàn các giải phápphòng ngừa, ngăn chặn sử dụng và mua bán ma túy tổng hợp”, báo cáo Thủ tướngChính phủ kết quả thực hiện.

Chủ động tấn công nhằm giảm cung,giảm cầu ma túy trong nước. Chỉ đạo các lực lượng chứcnăng liên tục tổ chức truy quét, phát hiện, xử lý nghiêm tội phạm ma túy. Các lực lượng nòng cốt phải coi công tác phòng chống ma túy là nhiệmvụ chính trị, tăng cường phối hp, phải có biện pháp cụthể để giải quyết vấn đề thâm nhập ma túy bất hợp pháp vào Việt Nam, đặc biệt là ma túy tng hp và các loại ma túy mới.

5. Về đi mớicông tác cai nghiện ma túy và công tác phòng chống mại dâm: Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hp vi các Bộ, ngành, địa phương:

Nghiên cứu ban hành, hoặc phối hợpban hành các văn bản hướng dẫn, quản lý các cơ sở, dịch vụ kinh doanh có điềukiện dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơsở, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, phát hiện xử lý nghiêm minh các vi phạm,nhất là các hành vi dung túng, bao che, bảo kê. Xác định trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan các cấp để xảy ratội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm.

Chấp hành nghiêm chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tệ nạn mạidâm (văn bản số 882/TTg-KGVX ngày 19 tháng 6 năm 2013).

Kiểm tra, đôn đốc việc ban hành vàtriển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng chống mại dâm.

Xây dựng, trìnhChính phủ xem xét, ban hành Nghị đnh sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Nghđịnh số 178/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 10năm 2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh phòng, chống mạidâm.

Tổng hợp ý kiến góp ý; nghiên cứu,xây dựng Đề án (hoặc Chuyên đề) đi mới công tác phòng,chống mại dâm trong tình hình mới, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III/2013.

Nghiên cứu, đề xuất kế hoạch tổng ràsoát, báo cáo số liệu người bán dâm, thực hiện trong quý III/2013.

Khẩn trương xây dựng, trình Thủ tướngChính phủ xem xét, ban hành trong tháng 7 năm 2013 Chỉ thị của Thủ tướng Chínhphủ về tăng cường công tác phòng, chống mại dâm trong tìnhhình mới.

Thành lập, kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm các cấp; tăng cường hoạtđộng, hiệu quả công tác của Đội kiểm tra liên ngành.

Khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủxem xét, phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy, có lộ trình cụ thểchuyển đổi các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội bảo đảm phùhợp, hiệu quả, trong đó lưu ý những nội dung Thủ tướng Chínhphủ đã chỉ đạo đưa vào Đề án (văn bản số 2555/VPCP-KGVX ngày 01 tháng 4 năm2013).

Tiếp tục nghiên cứu, hỗ trợ các địaphương xây dựng các mô hình cai nghiện tại cộng đng; mởrộng mô hình hỗ trtái hòa nhập cộng đồng cho người saucai nghiện ma túy. Sơ kết công tác cai nghiện tại khu vực biên giới, trong đóchú trọng mô hình quân dân y cai nghiện ma túy.

6. Về Chương trình điều trị Methadonecho người nghiện các chất dạng thuc phiện và chương trìnhđiều trị ARV cho người nhiễm HIV/AIDS: Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với cácBộ, ngành, địa phương:

Kiểm tra, đôn đốcviệc ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng chng HIV/AIDS, Chương trình Mục tiêu Quốc gia phòng chống HIV/AIDS.

Nghiên cứu mở rộng mô hình điều trMethadone xã hội hóa; sớm nghiên cứu, đề xuất nguồn cung ứngthuốc Methadone nhằm bảo đảm thuốc Methadone điều trị cho người nghiện ma túy.

Có kế hoạch bảo đảm tính liên tục vàdễ tiếp cận của dịch vụ điều trị ARV cho người nhiễm HIV.

Khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn tiêu chí xác định người nghiện ma túy tổng hp và phác đồ điều trị nghiện ma túy tổng hp trongquý III/2013.

7. Đối với các địa phương:

Cấp ủy, chính quyền các cấp phảitriển khai đồng bộ, kịp thời, quyết liệt các giải pháp nhằm kiềm chế, đẩy lùitội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm; có kiến nghị đề xuất cụ thể; tăng cường phốihợp, phát huy có hiệu quả sự tham gia, vai trò, trách nhiệm của tất cả các cơquan, tổ chức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội, tạochuyển biến thực sự trong công tác này ở mỗi địa phương, cơ sở.

Hội đồng nhân dân các cấp tăng cườngtrách nhiệm trong việc giám sát, đưa ra các biện pháp, quyết định huy động cácnguồn lực cho công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Phân cấp, làm rõ trách nhiệm quản lýnhà nước tại địa phương, làm rõ và đề cao trách nhiệm củangười đứng đầu, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi dung túng, bao che, bảo kê.

Tăng cường thanh tra, kim tra các cơ sở, dịch vụ kinh doanh nhạycảm; xử lý nghiêm các chủ cơ sở có vi phạm, theo đúng quy định của pháp luật.

Trưởng Ban Chỉ đạo các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương, chỉ đạo sơ kết công tác phòng,chống AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2013 của địa phương mình; chú trọngkiểm điểm, đánh giá những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, nhất là công tác tổchức thực hiện, công tác phối hợp, trách nhiệm quản lý địa bàn và xác địnhnhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013; báo cáo Phó Thủ tướng, Chủtịch y ban Quốc gia (báo cáo gửi vVăn phòng Chính phủ trước ngày 31 tháng 7 năm 2013).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan, các thành viên Ủy banQuốc gia, Ban Chỉ đạo các cấp biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW,
- Thành viên UBQG PCAIDSMTMD;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam;
- Tổ chuyên gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, TH, NC, V.III;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định