VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 244/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦTƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH BẠC LIÊU

Ngày 04 tháng 7 năm 2013, Phó Thủ tướng Chính phủVũ Văn Ninh đã thăm và làm việc tại tỉnh Bạc Liêu; thăm Nhà máy điện gió và mộtsố mô hình nông thôn mới. Cùng đi với Phó Thủ tướng có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn Cao Đức Phát và lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch vàĐầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Dulịch, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Tây NamBộ. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu báo cáo kết quả kinh tế- xã hội năm 2012, Quý II năm 2013 và một số kiến nghị của tỉnh; ý kiến bổ sungcủa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Vũ VănNinh đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểu dương và đánhgiá cao nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bạc Liêu vànhững kết quả đạt được khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Năm 2012, trong điềukiện khó khăn chung của cả nước, Tỉnh đã bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốchội, Chính phủ, chủ động, sáng tạo, tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khaiđồng bộ các giải pháp nền tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 12,6%; xuất khẩu đạttrên 330 triệu USD, tăng 11,6%; hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh, chỉ sốnăng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 32 bậc (xếp thứ 7/63 tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương). Trong 6 tháng đầu năm 2013 tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt11,6%, trong đó nông nghiệp tăng 9,1%, công nghiệp tăng 10,3%, dịch vụ tăng15,9%; thu ngân sách tăng 9,39%. Tỉnh đã chỉ đạo tích cực thực hiện Chươngtrình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đã phê duyệt quy hoạch 50/50xã, 35/50 xã phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới và xây dựng được một số mô hìnhnông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, chămlo sức khỏe nhân dân, các đối tượng chính sách tiếp tục được quan tâm, chútrọng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm so với năm 2011 còn 12,44%; tạo việc làm mới chotrên 14.500 người lao động; an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội đượcbảo đảm.

Tuy nhiên Bạc Liêu vẫn là tỉnh nghèo, còn nhiều khókhăn, xuất phát điểm thấp, quy mô kinh tế còn nhỏ, thu nhập bình quân đầu ngườithấp; thu hút các nguồn vốn đầu tư chưa nhiều; hạ tầng kinh tế - xã hội tuy cóđược cải thiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI:

Về cơ bản thống nhất với mục tiêu, quan điểm, địnhhướng phát triển trong thời gian tới Tỉnh đã đề ra. Bạc Liêu cần lưu ý một sốviệc sau đây:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyếtcủa Đảng, Quốc hội và Nghị quyết số 01/NQ-CP số 02/NQ-CP ngày 7 tháng 01 năm2013 của Chính phủ; các Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013, số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung chỉ đạocác giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cho doanh nghiệp nhất là về vốn vàthủ tục hành chính, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làmvà thu nhập cho người lao động.

2. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệuquả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Xác định đây làChương trình có chiến lược, lâu dài, cần bền bỉ, thực hiện theo quy hoạch, kếhoạch để đạt mục tiêu đã đề ra; chỉ đạo rà soát quy hoạch, nhất là quy hoạchsản xuất để phát triển bền vững.

3. Khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế của địaphương để phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực gắn với phát triển vănhóa và du lịch; lựa chọn mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện cụthể từng địa bàn; có giải pháp huy động, sử dụng tốt nguồn lực của Nhà nước,người dân và doanh nghiệp để nhân rộng các mô hình, trước hết là các mô hìnhcánh đồng mẫu lớn, nuôi tôm công nghiệp gắn với quy hoạch vùng nguyên liệu vàxây dựng nông thôn mới. Chuẩn bị tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyếtTrung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo kế hoạch của BanChỉ đạo sơ kết Trung ương.

4. Cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, Tỉnh chủ độngsử dụng nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác để thực hiện; đồngthời tính toán, sắp xếp thứ tự ưu tiên, lồng ghép các chương trình, dự án trênđịa bàn với các hình thức đầu tư phù hợp để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế -xã hội bảo đảm phát triển nhanh và bền vững.

5. Tiếp tục quan tâm, chú trọng các lĩnh vực y tế,giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảmnghèo, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; làm tốt công táccải cách hành chính; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Chủđộng phòng ngừa những ảnh hưởng, tác động của biến đổi khí hậu và nước biểndâng.

II. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH:

1. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giaothông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Dulịch, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngànhliên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Ủy ban nhân dântỉnh Bạc Liêu thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thôngbáo số 97/TB-VPCP ngày 07 tháng 4 năm 2010, số 183/TB-VPCP ngày 09 tháng 7 năm2010. Trường hợp khó khăn, vướng mắc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Về đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đườngCao Văn Lầu: Đây là công trình quan trọng của địa phương nhằm ứng phó với biếnđổi khí hậu, nước biển dâng. Tỉnh hoàn tất các thủ tục đầu tư Dự án, gửi cácBộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn để thống nhất về quy mô và khả năng cân đối ngân sách để thực hiện.Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liênquan đề xuất nguồn và mức vốn hỗ trợ (kể cả vốn vay ODA) báo cáo Thủ tướngChính phủ.

3. Về vốn đầu tư các dự án đường giao thông đếntrung tâm xã: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợpchung (trong đó có đề nghị của tỉnh Bạc Liêu), đề xuất phương án xử lý báo cáoChính phủ.

4. Đồng ý hỗ trợ vốn đầu tư Dự án khu dân cư, táiđịnh cư rừng phòng hộ: Tỉnh khẩn trương rà soát quy mô, phân kỳ đầu tư và phêduyệt Dự án theo quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011.Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn xem xét, ưu tiên bố trí vốn trong kế hoạch 2014-2015, báocáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2013.

Về đề nghị bố trí 100 tỷ đồng cho Tỉnh thực hiện Dựán nêu trên trong năm 2013: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tàichính xem xét, tổng hợp trong phương án ứng vốn kế hoạch 2014 theo chỉ đạo củaThủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 196/TB-VPCP ngày 17 tháng 5 năm 2013.

5. Về hỗ trợ vốn đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật nuôitôm công nghiệp - bán công nghiệp; dự án bờ kè sông Bạc Liêu: Thực hiện theochỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 97/TB-VPCP ngày 07 tháng 4 năm2010.

6. Về việc tổ chức Festival Đờn ca tài tử cấp quốcgia lần thứ nhất, năm 2014: Đây là sự kiện của cả các tỉnh Nam bộ và cả nước;Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Tỉnh và các cơ quan liênquan hướng dẫn Tỉnh chuẩn bị nội dung, chương trình, bảo đảm tiết kiệm và đạtmục tiêu đề ra.

Về kinh phí tổ chức Festival Đờn ca tài tử: cáctỉnh vùng Nam bộ phối hợp với tỉnh Bạc Liêu kêu gọi nguồn lực của các nhà tàitrợ để thực hiện. Trường hợp có khó khăn, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì,phối hợp với các Bộ: Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, đề xuất,hỗ trợ một phần từ nguồn ngân sách Trung ương.

7. Về hỗ trợ vốn đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng khudi tích lưu niệm nghệ nhân Cao Văn Lầu: Đồng ý về nguyên tắc, Tỉnh tính toánquy mô, làm rõ cơ cấu nguồn vốn (ngân sách địa phương, phần hỗ trợ ngân sáchTrung ương) gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định theo quy định tạiChỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011, báo cáo Thủ tướng Chính phủtrong tháng 7 năm 2013.

8. Về hỗ trợ vốn xây dựng nông thôn mới: Tỉnh sử dụngsố vốn đã được giao, huy động ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác đểthực hiện. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp chung nhu cầu các địa phương, đề xuấtphương án xử lý từ năm 2014, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

9. Về vốn vay hỗ trợ nhà ở xã hội theo Nghị quyếtsố 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ: Tỉnh có báo cáo gửi Bộ Xâydựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính để xem xét, xử lý theo quy định.

10. Về cơ chế đầu tư Nhà máy điện gió tỉnh BạcLiêu: Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 16/TTg-KTN ngày 15 tháng 3 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhândân tỉnh Bạc Liêu và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bạc Liêu;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX;
- Lưu: VT, Vụ III (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn