BNGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/20 15/TB-LPQ T

Hà Nội ngày 15 tháng 07 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐCTẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định của Luật Ký kết, gia nhập và thựchiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Phụ lục sửa đổi lần thứ 2 về quan hệ đối tác trongkhuôn khổ Bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống ma túy giữa Chính phủ Vương quốcCam-pu-chia, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Cộnghòa Liên bang Mi-an-ma, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam và Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (SecondAmendment to Addendum on Partnership to the Memorandum of Understanding betweenthe Governments of the Kingdom of Cambodia, the People's Republic of China, theLao People's Democratic Republic, the Republic of the Union of Myanmar, theKingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam and the UnitedNations Office on Drugs and Crime (UNODC) ký tại Hà Nội ngày 21 tháng 5 năm2015, có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2015.

Nơi nhận:
- Ủy ban Đối ngoại Quốc hội (để báo cáo);
- Văn phòng Chủ tịch nước (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Phòng Công báo, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Ngoại giao: vụ TCQT;
- Lưu LPQT (2).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Đức Hạnh