VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
-----------
Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG
TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2013 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2014
CỦA NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ngày 09 tháng 01 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến tng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 của ngành Giao thông vận tải.
Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 của ngành Giao thông vận tải, ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận như sau:
1. Tình hình chung
Năm 2013, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn dân, toàn quân, cộng đồng doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu, kết quả quan trọng, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của năm 2013 và tạo tiền đề để phát triển cho năm 2014.
2. Về thực hiện nhiệm vụ năm 2013 của ngành Giao thông vận tải

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Chính phủ đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được của ngành Giao thông vận tải trong năm vừa qua. Với tinh thần trách nhiệm và cách làm sáng tạo, quyết liệt, ngành Giao thông vận tải đã khắc phục khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2013 trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng, thiết thực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước, được xã hội và nhân dân ghi nhận, đánh giá tốt. Nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả đạt được năm 2013 của ngành Giao thông vận tải với một số kết qunổi bật, cụ thể như sau:
- Đã hoàn thành tốt công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách, pháp luật, đề án phát triển Giao thông vận tải. Đồng thời, đã làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện trên tất cả các lĩnh vực. Nhờ đó, công tác quản lý nhà nước của ngành Giao thông vận tải năm 2013 đã tốt hơn, hiệu lực, hiệu quả cao hơn các năm trước, nhất là trong lĩnh vực quản lý vận tải đường bộ, hàng không, hàng hải, đường sắt, đường thủy nội địa, chất lượng các dịch vụ vận tải đã được nâng lên rõ rệt, phục vụ tốt hơn nhu cầu vận chuyển hàng hóa và sự đi lại của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng.
- Công tác xây dựng và phát triển nhanh kết cấu hạ tầng giao thông, một trong ba khâu đột phá chiến lược đã được Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đề ra, đã được Bộ tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ. Trong điều kiện nguồn vốn ngân sách có hạn, Bộ Giao thông vận tải đã chủ động, tích cực huy động được số lượng lớn vốn ngoài ngân sách để đầu tư, xây dựng các công trình giao thông, nhất là đã triển khai toàn bộ các dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên. Đồng thời, đã kiểm soát chặt chẽ công tác chuẩn bị đầu tư, tổ chức thực hiện và đã tiết giảm được khối lượng lớn kinh phí đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn. Nhiều công trình, dự án đã hoàn thành vượt tiến độ với chất lượng tốt và đã phát huy hiệu quả cao khi đưa vào khai thác.
- Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tiếp tục chuyển biến tích cực. Với sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp của ngành Giao thông vận tải, nhất là việc siết chặt quản lý chủ phương tiện, các hoạt động vận tải nên tai nạn giao thông tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương; ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn, đặc biệt là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã được cải thiện rõ rệt.
- Công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ngành Giao thông vận tải đã được đẩy mạnh, thực hiện quyết liệt theo đúng chủ trương, chđạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Với cách làm sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, năm 2013 Bộ Giao thông vận tải đã thực hiện tốt chức năng chủ sở hữu, triển khai tái cơ cấu, cổ phần hóa được nhiều doanh nghiệp nhà nước, trong đó có nhiều Tổng công ty lớn; hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đã được nâng lên rõ rệt, việc làm và đời sống của người lao động đã được ci thiện tích cực.
3. Về nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 của ngành Giao thông vận tải
Ngành Giao thông vận tải cần tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được trong năm 2013, khắc phục những mặt hạn chế và cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ thành các chương trình hành động để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 và các năm tiếp theo.
Đồng ý với các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của ngành Giao thông vận tải năm 2014 như đã trình bày trong báo cáo. Trong đó, ngành Giao thông vận tải cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính sau:
a) Tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực GTVT, đặc biệt tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật gắn với công tác thanh tra, kiểm tra để bảo đảm thực thi có hiệu quả. Hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các đề án thuộc chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Giao thông vận tải. Trong đó, khẩn trương hoàn thành, trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa Việt Nam; trình Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam; trình Chính phủ dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam; tng kết 8 năm thực hiện Luật đường sắt để kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành 06 Nghị định, 02 Quyết định, 10 Chiến lược, Quy hoạch và Đề án phát triển Giao thông vận tải. Đồng thời, tập trung xây dựng và ban hành 55 Thông tư, Thông tư liên tịch, 09 quy hoạch và 16 đề án khác theo thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải.
Hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật Bộ Giao thông vận tải theo hướng bảo đảm trật tự an toàn giao thông tốt hơn, giảm tai nạn giao thông, giảm ùn tắc giao thông; huy động nhiều hơn nữa vốn ngoài ngân sách nhà nước để đầu tư, phát triển nhanh hạ tầng giao thông trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh tái cơ cấu, cphần hóa doanh nghiệp nhà nước, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?

b) Tăng cường chđạo các Ban quản lý dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát nhm bảo đảm tiến độ, chất lượng các công trình, dự án, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư trên tất cả các lĩnh vực giao thông. Cụ thể:
- Về đường bộ: Quyết liệt chđạo thực hiện các dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên, phấn đấu hoàn thành vào năm 2016 theo đúng Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Nghiên cứu đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến quốc lộ đã xuống cấp, không đáp ứng năng lực vận tải như quốc lộ 53, quốc lộ 60 đoạn nối vào tỉnh Trà Vinh... Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác các tuyến đường cao tốc như Hà Nội - Thái Nguyên, Nội Bài - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây...; đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; tập trung đẩy mạnh xúc tiến đầu tư để sớm triển khai xây dựng các tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Bãi Vọt, Hà Nội - Lạng Sơn, Bến Lức - Long Thành, Dầu Giây - Phan Thiết, Trung Lương - Cần Thơ...
- Về hàng không: Khẩn trương hoàn thành đồng bộ các dự án xây dựng nhà ga hành khách quốc tế T2 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đường nối Nội Bài - Nhật Tân, cầu Nhật Tân đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả hoạt động của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án cải tạo, nâng cấp Cảng hàng không Cát Bi, nhà ga hành khách Sân bay Vinh... Trước tình hình quá tải của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Bộ Giao thông vận tải cần khẩn trương hoàn thành công tác lập dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành có đủ cơ sở khoa học, khả thi, báo cáo Chính phủ xem xét, trình Quốc hội thông qua để sớm triển khai xây dựng.
- Về hàng hải, đường thủy nội địa: Cảng Lạch Huyện đã được triển khai xây dựng, để bảo đảm khai thác hiệu quả Cảng Lạch Huyện ngay sau khi hoàn thành, Bộ Giao thông vận tải cần khẩn trương triển khai thi công đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện. Tập trung hoàn thành các thủ tục cần thiết để sớm tái khởi động triển khai xây dựng Luồng cho tàu trọng tải lớn vào sông Hậu; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Kênh Chợ Gạo là những dự án cấp thiết đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
- Về đường sắt: Trên cơ sở Chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2050 đã được điều chỉnh, Bộ Giao thông vận tải sớm tính toán lại các dự án đầu tư mới, đồng thời cân đối nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện.
- Tiếp tục thực hiện quyết liệt các tiêu chí, nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới, trong đó đẩy mạnh đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng giao thông nông thôn.
c) Tăng cường, quyết liệt hơn nữa trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, triển khai đồng bộ các giải pháp để tiếp tục giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, giảm ùn tắc giao thông. Trong đó, tiếp tục siết chặt quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Giao thông vận tải và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là hành vi sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông.
d) Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tái cơ cấu nền kinh tế là tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn theo cơ chế thị trường, ngăn chặn nguy cơ xảy ra tiêu cực, tham nhũng. Vì vậy, Bộ Giao thông vận tải tiếp tục tập trung chỉ đạo tái cơ cấu các doanh nghiệp theo các đề án đã được phê duyệt, khẩn trương hoàn thành cổ phần hóa Công ty mẹ các Tổng công ty, trong đó có Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Hàng hi Việt Nam, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tng công ty Cảng hàng không Việt Nam. Kịp thời thay thế người đứng đu doanh nghiệp nếu không hoàn thành công tác tái cơ cấu doanh nghiệp, trọng tâm là cổ phần hóa doanh nghiệp theo đúng tiến độ. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, Bộ Giao thông vận tải kịp thời báo cáo Chính phủ xem xét, giải quyết.
Đcó được bước đột phá, đổi mới toàn diện trong lĩnh vực vận tải đường sắt, Bộ Giao thông vận tải phải quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh thực hiện tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam theo hướng tách bạch riêng chức năng quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt và kinh doanh vận tải đường sắt. Nhiệm vụ quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt sẽ do một đơn vị độc lập thực hiện. Đồng thời, có cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế xã hội tham gia đầu tư, kinh doanh vận ti đường sắt, xóa bỏ độc quyền, nhằm nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, hàng hóa.
đ) Năm 2014, một trong những trọng tâm công tác của Chính phủ là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, Chính phủ sẽ công bố công khai chỉ số cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương. Ngành Giao thông vận tải cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính gắn với phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.

>> Xem thêm:  Mẫu bảng câu hỏi khảo sát các yếu tố gây tranh chấp trong quản lý nhà chung cư

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan liên quan biết và phối hợp, triển khai thực hiện./

Nơi nhận:
-
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW Đng, Ban Tchức TW, Ủy ban Kiểm tra TW, Ban Kinh tế TW, Ban Nội chính TW;
- Văn phòng Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban của Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NC, PL, TCCV, TH;
- Lưu: VT, KTN (3b).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

>> Xem thêm:  Tranh chấp về đất đai do nhận chuyển nhượng bằng miệng, giấy viết tay nhưng chưa có sổ đỏ ?