VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 25/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2012

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH LÂMĐỒNG

Trong 2 ngày 11 và 12 tháng 01năm 2012, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự và chỉ đạo Tổng kếtcông tác Thanh tra năm 2011 tại tỉnh Lâm Đồng; thăm và làm việc với lãnh đạoTỉnh. Cùng dự có đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh tra Chính phủ; đại diệnlãnh đạo các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Vănphòng Chính phủ. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo kết quảthực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm (2006-2010) và năm 2011; phươnghướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và một số kiến nghị củaTỉnh; ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo các Bộ, cơ quan,Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ,biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, nhândân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng và những kết quả đã đạt được khá toàn diện trênnhiều lĩnh vực: Trong 5 năm qua (2006 – 2010) tăng trưởng kinh tế (GDP) bìnhquân đạt 14%/năm, GDP bình quân đầu người, gấp 2,8 lần so với năm 2005. Năm2011, mặc dù gặp nhiều khó khăn do lạm phát, thiên tai, dịch bệnh nhưng Tỉnh đãbám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tập trung chỉ đạo, hoànthành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra: Tổng sản phẩm (GDP) đạt trên31.000 tỷ đồng, tăng 14,61% so với năm 2010; trong đó, nông nghiệp tăng 9,6%,công nghiệp tăng 22,2%, dịch vụ tăng 29,4%; xuất khẩu đạt trên 265 triệu USD,tăng 7,7%; thu ngân sách trên 4.000 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạttrên 12.700 tỷ đồng, tăng 10,3%; đón khoảng 3,5 triệu lượt khách du lịch.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, ytế, giáo dục và đào tạo tiếp tục được Tỉnh quan tâm, chú trọng và có bước pháttriển khá; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,1%; đã tổ chức thực hiện tốt các chínhsách an sinh xã hội; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, Lâm Đồng vẫn còn khókhăn, thách thức và những tồn tại cần khắc phục như: Chất lượng, hiệu quả, tínhbền vững của nền kinh tế chưa cao; đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất làvùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn; khiếu kiện đất đai, đền bù,giải phóng mặt bằng còn diễn biến phức tạp.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIANTỚI

Về cơ bản đồng ý với mục tiêu, nhiệmvụ phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh đã đề ra; nhấn mạnh thêm một số điểm:

1. Tập trung chỉ đạo và cóchương trình hành động, giải pháp cụ thể để thực hiện tốt Nghị quyết số 01/2012/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ; Nghị quyết số 11/2011/NQ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2011 của Chính phủ và Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngânsách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ khó khăn,tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việclàm và tăng thu nhập cho người lao động.

2. Tiếp tục khai thác, sử dụngcó hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, nhất là tài nguyên khí hậu ônđới và á nhiệt đới để phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệcao, có giá trị và giá trị gia tăng cao; tiếp tục phát triển du lịch, dịch vụ,sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng các dự án du lịch lớn như: Khu du lịch hồTuyền Lâm, Đan Kia – Đà Lạt, hồ Đại Ninh, thác Cam Ly – Măng Lin, Langbian, ĐamM’Bri, vườn quốc gia Cát Tiên, Bi Đoup – Núi Bà,…

3. Căn cứ Quy hoạch tổng thểphát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt; chỉ đạo rà soát các quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm trên địabàn. Đồng thời, thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới; ưu tiên tậptrung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao, vùngsâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

4. Chỉ đạo, thực hiện tốt côngtác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để khiếu kiện kéodài, vượt cấp, nhất là liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóngmặt bằng.

5. Tiếp tục chăm lo cho nhân dânđón Tết Nhâm Thìn 2012 trong không khí vui tươi, phấn khởi và tiết kiệm; quantâm, giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; ổnđịnh thị trường giá cả và bảo đảm an ninh chính trị; đồng thời chỉ đạo quyếtliệt công tác bảo đảm an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông trước, trongvà sau Tết theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦATỈNH

1. Về các dự án: Đường cao tốcDầu Giây – Đà Lạt; sửa chữa, cải tạo quốc lộ 20 (đoạn từ Bảo Lộc đến Đà Lạt):Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 191/TB-VPCP ngày 12 tháng 7 năm 2010.

2. Về các dự án: Công trình thủylợi Đạ Lây (huyện Đạ Tẻh); thủy lợi Đạ Sị (huyện Cát Tiên); Hồ chứa nước Kazam(huyện Đơn Dương): Tỉnh phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn thực hiện theo Thông báo số 267/TB-VPCP ngày 27 tháng 8năm 2009 của Văn phòng Chính phủ.

3. Về thực hiện thí điểm Đề ánquản lý, sử dụng và phát triển bền vững rừng sản xuất thông 3 lá: Giao Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu đề nghị của Tỉnh để xử lý.

4. Về nâng cấp thị trấn LiênNghĩa, huyện Đức Trọng thành thị xã: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng làm việc cụthể với Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Nội vụ, Công an;
- Thanh tra Chính phủ;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng;
- VPCP: BTCN, các PCN, cổng TTĐT;
Các Vụ: TH, KTTH, KTN, KNTN, KGVX;
- Lưu: VT, ĐP (5). 36

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM


Phạm Văn Phượng