BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-----------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2011

THÔNG BÁO
Kết luận của Bộ trưởng Đinh La Thăng tại cuộc họp về công tác đảm bảo
trật tự an toàn giao thông và giải pháp khắc phục ùn tắc giao thông
----------------------------------------
Ngày 10/8/2011, tại Văn phòng Bộ GTVT, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã chủ trì cuộc họp về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giải pháp khắc phục ùn tắc giao thông. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông; lãnh đạo và chuyên viên Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Văn phòng UBATGTQG, Vụ An toàn giao thông, Vụ Vận tải, Vụ Pháp chế; lãnh đạo và chuyên viên các Cục/Tổng cục: Đường sắt VN, Đường thủy nội địa VN, Hàng không VN, Hàng hải VN, Đường bộ VN, Đăng kiểm VN.
Sau khi nghe Vụ An toàn giao thông, Vụ Vận tải báo cáo; ý kiến của Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, và các thành viên dự họp, Bộ trưởng Đinh La Thăng kết luận như sau:
Bộ trưởng nhất trí với ý kiến của các Thứ trưởng và báo cáo của các cơ quan đơn vị, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung sau:
1. Về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
a) Vụ Pháp chế và Vụ ATGT phối hợp với các Cục, Tổng cục rà soát lại việc thực hiện văn bản bản quy phạm pháp luật, các kế hoạch, đề án đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã và đang thực hiện trong thời gian qua, để đề xuất xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung, cụ thể hóa các quy định nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

b) Vụ ATGT tiếp thu ý kiến của các thành viên dự họp để nghiên cứu đề xuất bổ sung thêm các giải pháp có tính đột phá vào Nghị quyết của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai Nghị quyết sau khi được Chính phủ ban hành.
c) Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng tiếp tục chỉ đạo Văn phòng UBATGTQG, Vụ ATGT và các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành phối hợp với các địa phương tiến hành công tác sơ kết thực hiện Nghị quyết 32/2007/NQ-CP trong đó đánh giá các giải pháp hiệu quả đối với đặc trưng của từng địa phương; chỉ đạo Tổng công ty Đường sắt VN, Cục Đường sắt VN, Tổng cục Đường bộ VN làm việc với các địa phương có đường sắt đi qua về việc bảo đảm an toàn cho người và phương tiện cơ giới đi qua đường ngang đường sắt.
d) Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng chỉ đạo Vụ ATGT, Vụ Vận tải, Thanh tra Bộ tập hợp ý kiến của các cơ quan, liên quan để chuẩn bị cho buổi làm việc với Bộ Công an dự kiến trong tháng 9/2011, trọng tâm là các nội dung:
(i) Tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông và đẩy mạnh việc phối hợp kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm giao thông; tăng mức xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm.
(ii) Triển khai việc xử lý vi phạm giao thông thông qua hình ảnh và dữ liệu thông tin bằng các hệ thống camera giám sát và thiết bị giám sát hành trình.
(iii) Tăng cường hoạt động kiểm tra và xử phạt của lực lượng cảnh sát giao thông đường sắt, đường thủy nội địa đối với các vi phạm hành lang an toàn đường sắt, giao thông trên đường ngang và các quy định đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa.
đ) Văn phòng UBATGTQG phối hợp với các Vụ, Thanh tra Bộ, các Cục, Tổng cục và các đơn vị liên quan chuẩn bị thực hiện quyết liệt Kế hoạch hành động Tháng An toàn giao thông 2011 trong tháng 9/2011; nghiên cứu khả năng xây dựng chương trình về “năm An toàn giao thông” có những giải pháp đột phá để triển khai đồng bộ từ năm 2012.
e) Cục Đăng kiểm VN hàng tháng công khai danh sách các phương tiện giao thông đã hết thời gian lưu hành hoặc không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng khi qua kiểm định trên các phương tiện thông tin đại chúng; tham mưu Bộ về lộ trình cụ thể áp dụng việc dừng đóng mới, sử dụng tàu khách du lịch ngủ qua đêm (loại thân bằng gỗ).
g) Cục Đường thủy nội địa VN phối hợp với các địa phương triển khai nghiêm túc quy định về sử dụng áo phao và dụng cụ cứu sinh khi tham gia giao thông trên đường thủy nội địa; phối hợp với Cục Đăng kiểm VN triển khai áp dụng thử nghiệm dụng cụ nổi cứu sinh.
h) Cục Hàng không VN chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát an ninh, an toàn tại cảng hàng không, sân bay để chấp hành nghiêm các quy định về an ninh, an toàn hàng không; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và nhận thức về an ninh, an toàn hàng không của cộng đồng xã hội.

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?

2. Về công tác khắc phục ùn tắc giao thông
- Vụ Vận tải:
+ Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, chuẩn bị các nội dung để Lãnh đạo Bộ làm việc với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh về công tác khắc phục ùn tắc giao thông, dự kiến trong tháng 9/2011; tham mưu Bộ cân nhắc việc tiến hành tổng kết Nghị quyết 16/2008/NQ-CP và đề xuất Chính phủ về việc xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết trên.
+ Đề xuất với Bộ về các giải pháp có tính đột phá trong việc hạn chế và giảm thiểu việc sử dụng phương tiện cá nhân, đẩy mạnh phát triển vận tải khách công cộng tại các thành phố lớn, đưa ra lộ trình cụ thể để thực hiện.
- Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành tổ chức phân làn giao thông, cắm biển báo giao thông đồng bộ các tuyến quốc lộ và đường cao tốc, triển khai ngay trên tuyến đường cao tốc Sài Gòn - Trung Lương.
Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ GTVT để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các cơ quan tham dự họp;
- Lưu VT, TH.
TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)
Nguyễn Văn Công

>> Xem thêm:  Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất ? Xử lý tranh chấp quyền sở hữu nhà ở ?