VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 250/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2011

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN QUY HOẠCH XÂYDỰNG VÙNG THỦ ĐÔ, QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THỦ ĐÔ

Ngày 11 tháng 10 năm 2011, tạiVăn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về mộtsố vấn đề liên quan Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô, Quy hoạch chung xây dựngThủ đô. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng, Uỷ ban nhân dânthành phố Hà Nội, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xâydựng vùng Thủ đô và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Xây dựng,Văn phòng thường trực, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và ý kiến của các đạibiểu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã ra kết luận như sau:

1. Về việc điều chỉnh Quyhoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội:

a) Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợpvới Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và các địa phương, cơ quan liên quan sớmlập và trình phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô vàtrình phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô trong năm 2012. Điềuchỉnh Quy hoạch xây dựng vùng lần này cần cập nhập đầy đủ nội dung quy hoạchxây dựng của các địa phương trong vùng đã được phê duyệt, đồng thời đáp ứng yêucầu liên kết hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ mục tiêu phát triển kinhtế - xã hội cho toàn vùng. Trong đồ án điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng Thủđô cần đề xuất mô hình quản lý vùng đáp ứng yêu cầu quản lý quy hoạch xây dựngcó hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật.

b) Giao Văn phòng thường trực ràsoát lại Quy chế hoạt động, báo cáo Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùngThủ đô. Trước mắt Văn phòng thường trực hoạt động theo Quy chế hoạt động đãđược Ban Chỉ đạo ban hành tại Quyết định số 1981/QĐ-BCĐ ngày 24 tháng 10 năm2005. Bộ Xây dựng xem xét, bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động để Vănphòng hoạt động có hiệu quả.

2. Về việc Quy hoạch chungxây dựng Thủ đô Hà Nội:

a) Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợpvới Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, ràsoát để thống nhất giải quyết các tồn tại về mặt kỹ thuật của hồ sơ bản vẽ củađồ án Quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2011 để bàn giao đầy đủ, đúng quy định, triểnkhai các bước quy hoạch tiếp theo; thống nhất nội dung Quy định quản lý theo đồán quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

b) Việc quản lý xây dựng côngtrình cao tầng trong khu nội đô và quy định quản lý trong vành đai xanh sôngNhuệ phải thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thôngbáo số 202/VPCP-KTN ngày 19 tháng 7 năm 2010, trường hợp đặc biệt Uỷ ban nhândân thành phố Hà Nội báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

c) Bộ Xây dựng có trách nhiệmkiểm tra, giám sát và phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội trong việctổ chức lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu vực quan trọng, bảođảm mục tiêu của Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý