VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 251/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦTƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Ngày 02 tháng 7 năm 2013, tại thành phố Hải Phòng,Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố.Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo kết quả kinh tế - xãhội 6 tháng đầu năm 2013; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2013 và một sốkiến nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

1. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương và đánhgiá cao sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những kết quả đã đạt được trong 6 thángđầu năm 2013 của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng. Trongđiều kiện khó khăn, Thành phố đã bám sát các Nghị quyết của Quốc hội, Chínhphủ, chủ động, sáng tạo tích cực thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô,kiềm chế lạm phát, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường,giải quyết nợ xấu. Sáu tháng đầu năm kinh tế tăng trưởng đạt 5,7%, cao hơn mứcbình quân chung của cả nước (4,9%); sản xuất công nghiệp đang được khôi phục vàphát triển nông nghiệp tiếp tục phát triển, năng suất lúa đạt trên 69 tạ/ha, làmột trong những địa phương đạt năng suất cao nhất cả nước; kim ngạch xuất khẩutăng 14,2%; thu ngân sách tăng 19% so với cùng kỳ năm 2012. Các lĩnh vực vănhóa, xã hội, giáo dục, y tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân tiếp tục được quantâm, chú trọng; đời sống nhân dân được cải thiện; công tác cải cách hành chínhvà phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

2. Nhiệm vụ trong thời gian tới: về cơ bản thốngnhất với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Thành phố đã đề ra cho những thángcòn lại năm 2013; nhấn mạnh thêm một số điểm:

- Tiếp tục chỉ đạo, điều hành, thực hiện đồng bộ,quyết liệt các giải pháp theo tinh thần các Nghị quyết số 01/NQ-CP số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013, số 17/NQ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Chính phủđể hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013 của Thành phố đãđề ra; tập trung tạo thuận lợi và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để đẩy mạnhphát triển sản xuất, kinh doanh; triển khai các giải pháp kích cầu đầu tư, tiêudùng, góp phần giảm hàng tồn kho;

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt và triển khai cácgiải pháp đồng bộ nhằm tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; rà soát cácnhiệm vụ chi, kiểm soát chặt chẽ và thực hiện tiết kiệm chi ngân sách nhà nước;giãn, hoãn các khoản chi mua sắm, sửa chữa, các chương trình, đề án đã bố trítrong dự toán ngân sách năm 2013 nhưng chưa thật sự cần thiết; chú trọng thuhút đầu tư, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; quan tâm tháo gỡ khókhăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, dự án lớn trên địa bànthành phố; tập trung làm tốt công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng,xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp để tạo thuận lợi cho thu hút đầutư;

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng, chống thamnhũng, lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết kịp thờicác vụ khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để bức xúc kéo dài; thực hiệnnghiêm các quy định về phòng ngừa tham nhũng gắn với trách nhiệm của người đứngđầu cơ quan, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện; tiếp tục giữvững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

3. Về một số kiến nghị của Thành phố:

a) Về hỗ trợ vốn đầu tư dự án xây dựng và mở rộngKhu bay, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi: Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ tại Thông báo số 07/TB-VPCP ngày 04 tháng 01 năm 2013. Bộ Tàichính xem xét, giải quyết việc tạm ứng bổ sung nguồn vốn vay Kho bạc Nhà nướccho Thành phố để bảo đảm tiến độ thực hiện Dự án trên.

b) Về hỗ trợ vốn đối ứng các dự án ODA: Dự án Thoátnước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn; Dự án Phát triển hệ thống giaothông đô thị: Thành phố rà soát, tính toán và có báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầutư để chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan tổng hợp,xử lý theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3227/VPCP-KTTH ngày 24 tháng 4 năm 2013 và Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24 tháng5 năm 2013, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

c) Về ứng trước kế hoạch vốn ngân sách Trung ươngnăm 2014 cho các công trình, dự án (kèm theo báo cáo số 113/BC-UBND ngày02/7/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng): Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tưchủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan xem xét, tổng hợptheo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 196/TB-VPCP ngày17 tháng 5 năm 2013; đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

d) Về hỗ trợ vốn cho giải phóng mặt bằng Dự án Xâydựng khu tái định cư tại xã Nghĩa Lộ: Thành phố chủ động sử dụng ngân sách địaphương và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định để thực hiện.

đ) Về bổ sung vốn trong năm 2013 và đưa vào kếhoạch năm 2014 đối với dự án đóng mới tầu vận chuyển hành khách và hàng hóa rađảo Bạch Long Vĩ: Thành phố sử dụng số vốn đã được bố trí, chủ động sử dụngngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

e) Về hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả cơn bão số2: Giao Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương chủ trì, phối hợp với BộTài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính toán mức độ thiệt hại docơ bão số 2 gây ra, đề xuất mức hỗ trợ cho các địa phương (trong đó có thànhphố Hải Phòng) phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách Nhà nước đang hết sứckhó khăn, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2013.

g) Về hỗ trợ vốn đầu tư một số công trình phòng,chống lụt, bão, biến đổi khí hậu và nước biển dâng: Thành phố chủ động rà soát,sắp xếp thứ tự ưu tiên, có báo cáo gửi các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, đềxuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

h) Về thủ tục đề nghị UNESCO công nhận quần đảo CátBà là Di sản thiên nhiên thế giới: Đồng ý về chủ trương, giao Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao (Ủy ban Quốc gia UNESCOViệt Nam) giúp đỡ, hướng dẫn Thành phố các thủ tục theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhândân thành phố Hải Phòng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- BCĐ Phòng, chống lụt bão TW;
- Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hải Phòng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTTH, KTN, KGVX, QHQT;
- Lưu: VT, V.III(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng