BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2515/TB-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2010

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA LÃNH ĐẠO BỘ TẠI GIAOBAN CÔNG TÁC SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2010

Trong các ngày 07, 09 và 12 tháng 7 năm 2010, tại Hà Nội, PhúYên và Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức giaoban công tác sáu tháng đầu năm 2010. Sau khi nghe báo cáo sơ kết công tác sáutháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2010, sơ bộ đánh giá kếtquả 5 năm Ngành văn hoá, thể thao và du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đạibiểu toàn quốc lần thứ X của Đảng và tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hànhchính nhà nước giai đoạn 2001-2010, các ý kiến đề xuất, kiến nghị của các đơn vị, địa phương, Lãnhđạo Bộ đã kết luận và chỉ đạo như sau:

I) ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2010 nền kinh tế nước ta căn bảnđã thoát khỏi sự tác động của suy thoái kinh tế thế giới, bước vào năm cuối thựchiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010, năm có ý nghĩa quyết định trong việc thựchiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng và Chương trình hànhđộng toàn khoá của Chính phủ nhiệm kỳ 2007-2011. Năm 2010 cũng là năm diễn ranhiều sự kiện chính trị quan trọng, nhiều ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt làviệc tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứXI của Đảng và Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Phát huy những điềukiện chính trị, kinh tế-xã hội thuận lợi trên, với quyết tâm “Nâng cao chấtlượng, hiệu quả công trình, tác phẩm, sản phẩm, thành tích hướng tới 1000 năm Thăng Long-Hà Nộivà Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, 10 nhóm giải pháp và nhiệm vụ trọngtâm của Ngành năm 2010 đã được triển khai chủ động, hiệu quả. Các hoạt động kỷniệm các ngày lễ lớn, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội được tổ chức đúng kếhoạch, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, trang trọng và xúc động, tạo được bầu khôngkhí chính trị tích cực trong nhân dân. Trong sáu tháng đầu năm, toàn Ngành đã tổ chức 59 giải thể thao quốc gia,tham dự 56 giải thể thao quốc tế và đăng cai tổ chức 5 giải thể thao quốc tế;giành 188 huy chương tại các giải thi đấu quốc tế (78 huy chương vàng, 60 huychương bạc, 50 huy chương đồng); 58/63 tỉnh-thành đã tổ chức xong Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh, 14 môn trong chươngtrình thi đấu của Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI đã được tổ chức. Chương trình kích cầu du lịch năm2010 “Việt Nam - Điểm đến của bạn” và nhiều hoạt động xúc tiến du lịch gắn vớicác ngày lễ lớn của đất nước mang lại hiệu quả rõ rệt. Tổng lượng khách du lịchquốc tế đến Việt Nam ước đạt 2.510.521 lượt, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm2009, thu nhập từ du lịch ước đạt 45 nghìn tỷ đồng, là một trong những chỉ tiêukinh tế-xã hội có mức tăng trưởng cao nhất trong sáu tháng đầu năm 2010.

Tuy nhiên, việc thực hiện các nhiệm vụ trong sáu tháng đầu năm2010 cũng đã cho thấy một số vấn đề hạn chế, bất cập trong tổ chức, quản lý lễhội; tình trạng xâm hại di tích ở các địa phương; việc xây dựng các văn bản, đềán trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhìn chung cònchậm; công tác quản lý nhà nước ở một số địa phương, đơn vị còn có những biểuhiện chưa theo kịp với yêu cầu nhiệm vụ...

II) NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM SÁU THÁNG CUỐI NĂM 2010

Nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mứckế hoạch công tác năm 2010 và các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển Ngành giai đoạn2006-2010, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứXI của Đảng, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành, tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiệntốt 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đã được triển khai tại Hội nghị triển khai côngtác năm 2010, trong đó đặc biệt chú trọng các nội dung sau:

1) Tập trung thực hiện, hoàn thành kế hoạch công tác và các chỉ tiêu pháttriển năm 2010 của Ngành, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lầnthứ X của Đảng, tích cực góp phần thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 15 tháng01 năm 2010 của Chính phủ, Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2010 củaChính phủ về các giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát tăngcao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010.

2) Thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội Đảng các cấp,tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, các ngày Lễ lớn trongnăm 2010 và các sự kiện trong chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

3) Xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,Ban Bí thư, Bộ Chính trị các văn bản, đề án đã đăng ký đảm bảo chất lượng, đúngtiến độ.

4) Tăng cường công tác thanh tra, kiểmtra, quản lý nhà nước về nghệ thuật, xử lý kịp thời các vi phạm, nâng cao nhậnthức, tạo sự chuyển biến căn bản trong quản lý, hạn chế những tiêu cực trong hoạtđộng của Ngành, bài trừ sản phẩm văn hóa độc hại, các hoạt động mê tín dị đoan đểmôi trường văn hóa ngày càng lành mạnh và văn minh.

5) Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng,thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình cải cách hànhchính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Bộ; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ởcơ sở; tập trung hoàn thiện thể chế, phân cấp quản lý, đề cao trách nhiệm ngườiđứng đầu đơn vị, có hình thức khen thưởng, có chế tài xử phạt nghiêm minh.

6) Tiến hành tổng kết 5 năm Ngành văn hoá, thể thao vàdu lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ X của Đảng, các chương trìnhhành động, kế hoạch phát triển Ngành giai đoạn 2006-2010 và xây dựng kế hoạch,chỉ tiêu phát triển Ngành giai đoạn 2011-2015; tổng kết 10 năm thực hiện “Phong trào toàn dân đoàn kếtxây dựng đời sống văn hoá”.

7) Tập trung triển khai Chiến lược phát triển văn hoáđến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 6/5/2009. Hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiếnlược phát triển thể dục thể thao, Chiến lược phát triển du lịch đến 2015, địnhhướng đến 2020 và Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.

8) Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch nhânKỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2010) và Quốc khánh Nước Cộnghoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2010); Chương trình Mít tinh, diễubinh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội vào ngày 10/10/2010 và Đại lễkỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

9) Tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứVI năm 2010; tham gia thi đấu đạt thành tích tốt Đại hội thể thao Olimpic trẻthế giới lần thứ nhất tại Singapore và ASIAD lần thứ 16 năm 2010 tại Quảng Đông, Trung Quốc.

10) Tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnhtriển khai Chương trình kích cầu du lịch Việt Nam 2010 “Việt Nam - Điểm đến củabạn”, Năm du lịch quốc gia 2010 tại Hà Nội.

III) MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1) Cục Văn hoá cơ sở:

- Tích cực chuẩn bị nội dung, tổ chức Hội nghị tổng kết 10 nămthực hiện “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” vào cuối năm2010; nghiên cứu, hoàn thiện tiêu chí xây dựng con người mới trong thời kỳ côngnghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

- Phối hợp với Vụ Pháp chế, Cục Di sản văn hoá hướng dẫn việcđặt, quản lý hòm công đức tại các di tích theo hướng mỗi điểm di tích chỉ đặt tốiđa 03 hòm công đức và quy định rõ chất liệu, kích thước cụ thể của hòm công đức,nghiêm cấm việc đặt tiền ở những nơi khác; cấm đốt đồ mã tại các di tích…;

- Phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ Tài chính dự thảoThông tư liên tịch quy định về quản lý và sử dụng tiền công đức tại các di tích;

- Dự thảo văn bản của Bộ yêucầu các địa phương thống kế kinh phí tổ chức các lễ hội trên địa bàn, trong đó nêurõ phần kinh phí xã hội hoá, phần kinh phí từ ngân sách nhà nước;

- Phối hợp với các địa phương, các nhà khoa học tổ chức hộithảo khoa học về lễ phát ấn tại Đền Trần tỉnh Nam Định;

- Tiếp thu ý kiến góp ý của đơn vị, địa phương hoàn thiện dựthảo Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Tiếp tục làm việc với các địa phương nhằm thống nhất phươngthức tổ chức và quản lý lễ hội theo hướng các lễ hội do nhân dân tổ chức, cơquan chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động lễ hội, giữ gìnan ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm...

- Dự thảo văn bản của Bộ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộcBộ, giám đốc Sở VHTTDL các địa phương tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức vàtính gương mẫu về ý thức văn hoá của cán bộ, công chức, viên chức và người lao độngtrong Ngành khi tham gia lễ hội;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng văn bản,đề án của Bộ triển khai thực hiện Chươngtrình nông thôn mới.

2) Văn phòng Bộ:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất điều chỉnhkế hoạch công tác năm 2010 của Bộ; tiếp tục rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiệncác nhiệm vụ phối hợp giữa Bộ với các địa phương;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, trìnhBộ trưởng phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2011 của Bộ;

- Thường trực Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp với Vănphòng Đảng uỷ Bộ và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, công tác tổ chức Tổngkết 5 năm Ngành văn hoá, thể thao và du lịch thực hiện Nghị quyết đại hội đạibiểu toàn quốc lần thứ X của Đảng.

3) Vụ Thi đua-Khen thưởng chuẩn bị nộidung, kế hoạch, chủ trì tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước Ngành văn hoá, thểthao và du lịch tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 8 năm 2010.

4) Cục Di sản văn hoá:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quanliên quan nghiên cứu, thống nhất mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Banquản lý di tích để công tác bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị các di tích đạthiệu quả cao nhất;

- Tiếp tục phối hợp với các nhà khoa học, các địa phương xây dựng và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá.

5) Vụ Kế hoạch, Tài chính chủ trì, hướngdẫn các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm2011; tổng hợp, xây dựng kế hoạch phát triển và dự toán ngân sách năm 2011 củaBộ theo Chỉ thỉ số 854/CT-TTg ngày 11/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

6) Vụ Gia đình tăng cường công táctuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình, giải pháp khắc phục tình trạng bạolực gia đình nói chung, đặc biệt tình trạng bạo lực với người già, phụ nữ và trẻem.

7) Vụ Pháp chế tiếp thu các đề xuất,kiến nghị của địa phương, phối hợp với Cục Văn hoá cơ sở để hoàn thiện dự thảoThông tư của Bộ hướng dẫn công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

8) Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với cáccơ quan liên quan nghiên cứu,đề xuất tên gọi của PhòngVăn hoá-Thông tin và mô hìnhTrung tâm Văn hoá-Thể thao cấp huyện.

9) Tổng cục Thể dục thể thao:

- Chỉ đạo các Liên đoàn, hiệp hội thể thao tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, tinh thần thể thao cao thượng trong các thế hệ vận động viên, đặc biệt là các vận động viên bóng đá;

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng ban hành các quy định trong việc xử lý hành vi bạo lựctrong thi đấu thể thao.

IV) VỀ CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA ĐỊAPHƯƠNG

Tại Sơ kết công tác sáu tháng đầu năm2010, các địa phương đã kiến nghị 40 nội dung (có phụ lục chi tiết kèmtheo). Căn cứ chứcnăng, nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ,Thanh tra Bộ nghiên cứu, giảI quyết, trả lời bằng văn bản các đề xuất, kiến nghịcủa từng địa phương và báo cáo lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện trước ngày30/8/2010.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu thủ trưởng các đơn vịthuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, báo cáo kếtquả thực hiện về Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./.

Nơi nhận:
- Lãnh đao Bộ (để b/c);
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ;
- Các Sở VHTTDL;
- Lưu: VT, VP (THTT), NVN .300.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tô Văn Động