BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

-------------------

Số: 252 /TB-BGTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà nội, ngày 17 tháng 6 năm 2010

THÔNG BÁO

Kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức

tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang về việc triển khai Thông báo số 346/TB-VPCP ngày9/12/2009 của Văn phòng Chính phủ.

---------------------------

Ngày 28/5/2010, tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành của tỉnh Hậu Giang về việc triển khai Thông báo số 346/TB-VPCP ngày 9/12/2009 của Văn phòng Chính phủ. Tham dự cuộc họp về phía tỉnh Hậu Giang có Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: GTVT, Tài chính tỉnh Hậu Giang; về phía Bộ GTVT có đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Kết cấu HTGT, Vụ Tài chính, Cục QLXD & CLCTGT, Tổng Cục ĐBVN.

Sau khi nghe các đề xuất kiến nghị của UBND tỉnh Hậu Giang và ý kiến tham gia của các đại biểu về các nội dung liên quan đến đầu tư xây dựng các công trình giao thông của địa phương trong Thông báo số 346/TB-VPCP ngày 9/12/2009 của Văn phòng Chính phủ, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức kết luận như sau:

- Việc bổ sung 03 tuyến đường vào dự án đường nối thị xã Vị Thanh với thánh phố Cần Thơ (Tuyến kéo dài của tuyến nối đường Vị Thanh - Cần Thơ với đường 933; đường nối tuyến Vị Thanh - Cần Thơ dọc theo kênh Trầu Hôi ra QL61; tuyến dọc theo kênh 8000 ra QL61 tại thị trấn Kinh Cùng): Đề nghị UBND Tỉnh Hậu Giang chỉ đạo Sở GTVT bổ sung 3 tuyến trên vào dự án đường nối thị xã Vị Thanh với TP Cần Thơ, lập điều chỉnh dự án đầu tư và trình UBND Tỉnh phê duyệt. Tỉnh Hậu Giang và Bộ GTVT sẽ làm việc với các Bộ đề nghị bố trí kế hoạch vốn trong năm 2011.

- Đường nối Vị Thanh - Cần Thơ giai đoạn 2: Thống nhất với địa phương đầu tư tiếp giai đoạn 2 của dự án để hoàn chỉnh theo quy mô mở rộng thành 4 làn xe.

- Việc xây dựng cầu qua kênh Quản Lộ và cầu qua kênh Xẻo Vẹt: Bộ thống nhất về chủ trương để Tỉnh lập dự án đầu tư.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

- Nâng cấp mở rộng QL61 (đoạn từ thị trấn Nàng Mau đến nút giao đường nối Vị Thanh - Cần Thơ): Giao Sở GTVT Hậu Giang lập báo cáo giám sát đầu tư dự án cải tạo QL61 đoạn Cái Tắc - Thủy Lợi trong đó xem xét đề nghị của tỉnh đối với đoạn từ thị trấn Nàng Mau đến nút giao đường nối Vị Thanh - Cần Thơ trình Bộ xem xét.

- Đối với đề nghị của tỉnh Hậu Giang về việc kéo dài Quốc lộ 60 đến Quốc lộ 61 (đoạn từ Sóc Trăng đến Hậu Giang): Bộ giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn Sở GTVT Hậu Giang lập các thủ tục cần thiết trình Bộ xem xét.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức (để báo cáo);

- Các đơn vị tham dự họp;

- Lưu VT, KHĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Văn Công

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?