VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 253/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦTƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ QUY CHẾ MUA TẠM TRỮ THÓC, GẠO

Ngày 09 tháng 7 năm 2013, tại trụ sở Văn phòng Chínhphủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về Quy chế mua tạm trữthóc, gạo. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnhđạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo và ý kiến của các đại biểudự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

1. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếptục tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, địa phương liên quan và của các đạibiểu tham dự cuộc họp để hoàn thiện dự thảo Quy chế mua tạm trữ thóc, gạo theohướng:

a) Đối tượng tham gia mua tạm trữ thóc, gạo là doanhnghiệp sản xuất, kinh doanh thóc, gạo; trước mắt việc mua tạm trữ áp dụng đốivới cả thóc và gạo, về lâu dài sẽ hướng tới mua tạm trữ thóc để tăng cường việcmua trực tiếp từ người nông dân.

b) VFA chủ trì phân bổ chỉ tiêu, điều hành hoạt độngmua tạm trữ thóc, gạo; quy định rõ cơ chế phối hợp giữa VFA và các địa phươngtrong việc phân bổ chỉ tiêu mua tạm trữ, đôn đốc, kiểm tra các doanh nghiệpthực hiện mua tạm trữ thóc, gạo.

c) Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay mua tạm trữthóc, gạo trong thời gian tối đa 3 tháng; trường hợp khác do Thủ tướng Chínhphủ quyết định.

d) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phốihợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạmtrong quá trình thực hiện mua tạm trữ thóc, gạo.

2. Sau khi hoàn thiện dự thảo Quy chế, Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và giải trình tiếpthu, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành trong tháng 8 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, đơnvị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: NNPTNT, CT, TC;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).LT28

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ