VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 253/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2014

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ ÁN MỞRỘNG SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN II CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN

Ngày 02 tháng 7năm 2014, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủtướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về Dự án Mở rộng sản xuất giai đoạnII của Công ty cổ phần Gang thép TháiNguyên (sau đây gọi tắt là Dự án). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơquan: Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCPCông Thương Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Tổng côngty Thép Việt Nam và Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Sau khi nghe Tổngcông ty thép Việt Nam và Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên báo cáo, ý kiếncủa các cơ quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

1. Giao Bộ CôngThương:

a) Chủ trì, chỉđạo Tổng công ty Thép Việt Nam và Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên rà soátlại Dự án, báo cáo các nguyên nhân làm tăng tổng mức đầu tư và các giải pháp xửlý đã thực hiện; rà soát lại các hạng mục đầu tư, phân kỳ và lựa chọn các hạngmục cần ưu tiên thực hiện; rà soát lại các chi phí, bao gồm cả phí quản lý,nhằm giảm tối đa những chi phí không cần thiết, bảo đảm hiệu quả Dự án; dự báotình hình, triển vọng thị trường thép, rà soát, tính toán lại hiệu quả của Dựán, khả năng trả nợ của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên và so sánh vớicác Dự án tương tự.

b) Chủ trì, chỉđạo Tổng công ty Thép Việt Nam và Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên rà soátcác nội dung, điều khoản của Hợp đồng với Tổng thầu MCC, xác định rõ nguyên nhânvà trách nhiệm của các bên liên quan trong việc chậm triển khai các nội dungcủa Hợp đồng làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả của Dự án. Trên cơ sở đó, đềxuất phương án đàm phán và các giải pháp khắc phục, kể cả các giải pháp ngoạigiao, để thỏa thuận, thống nhất với Tổng thầu MCC và nhanh chóng tiếp tục thựchiện hợp đồng.

c) Chủ trì, chỉđạo Tổng công ty Thép Việt Nam và Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên phốihợp với các cơ quan liên quan làm việc với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốnNhà nước về khả năng đầu tư vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhànước vào Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

2. Giao Bộ Tàichính nghiên cứu, đề xuất phương án bổ sung vốn cho Công ty cổ phần Gang thépThái Nguyên, bao gồm cả nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanhnghiệp, để tạo điều kiện cho Dự án sớm được triển khai, báo cáo Thủ tướng Chínhphủ xem xét, quyết định.

3. Giao Ngân hàngPhát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam:

a) Căn cứ đánh giácủa Bộ Công Thương về hiệu quả Dự án và khả năng trả nợ của Công ty cổ phầnGang thép Thái Nguyên, xem xét xây dựng phương án cơ cấu lại các khoản nợ hiệnhành của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên và phương án cho vay bổ sungtheo hình thức cho vay hợp vốn để Dự án tiếp tục được triển khai, bảo đảm đúngtiến độ, có hiệu quả. Riêng thời hạn cho vay đối với Dự án, thực hiện theo quyđịnh hiện hành.

b) Báo cáo Bộ Tàichính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phương án cơ cấu lại các khoản nợ hiệnhành và phương án cho vay bổ sung để được xem xét, chấp thuận. Trường hợp vượtthẩm quyền, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo Thủ tướng Chínhphủ để xem xét, quyết định.

4. Giao Bộ CôngThương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tổng hợp kết quảthực hiện các nhiệm vụ nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30tháng 7 năm 2014.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, đơn vị liênquan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ,
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;
- Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước;
- Tổng công ty Thép Việt Nam;
- Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
- VPCP: BTCN các PCN, các Trợ lý Thủ tướng, các Vụ: TH, KTN; TGĐ cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3). H. Dương

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục