BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2539/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2014

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦABỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯNÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN THÁNG 4 NĂM 2014

Ngày 16 tháng 5 năm 2014, thực hiện ủy quyền của Bộtrưởng Cao Đức Phát, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sảnđã chủ trì cuộc họp giao ban công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và antoàn thực phẩm nông lâm thủy sản. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và chuyên viêncác Vụ: Khoa học công nghệ và Môi trường, Kế hoạch, Tổ chức cán bộ, Pháp chế,Tài chính, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ; các Tổng cục: Thủy sản, Lâm nghiệp; cácCục: Thú y, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Trồng trọt, Chế biến nông lâm thủy sảnvà nghề muối, Quản lý Chất lượng Nông lâm và Thủy sản.

Trên cơ sở các báo cáo kết quả công tác quản lýchất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 4, kếhoạch trọng tâm tháng 5, ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp và ý kiến kếtluận của đồng chí Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng NLTS tại cuộc họp, Bộtrưởng Cao Đức Phát có ý kiến chỉ đạo như sau:

Trong tháng 4 các đơn vị đã tích cực triển khai vàcố gắng hoàn thiện những nhiệm vụ Bộ trưởng giao, một số việc lâu dài có tiếnđộ triển khai tốt, tuy nhiên hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra đặc biệtlà khâu xử lý sau kiểm tra, thanh tra đối với các trường hợp chưa đảm bảo chất lượngvật tư nông nghiệp và ATTP nông lâm thủy sản chưa được cải thiện, cần có các đềán, chương trình thí điểm đổi mới cách thức thực hiện. Trong tháng 5 đề nghịcác đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:

1. Các Tổng Cục, Cục chuyên ngành tập trungxây dựng và hoàn thành các Thông tư, Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật theo kếhoạch được phân công; lưu ý hoàn thiện trình Bộ 08 Thông tư còn nợ trong tháng4; khẩn trương xây dựng 02 Thông tư còn thiếu theo phân công trong Luật ATTP (Thôngtư quy định chi tiết việc ghi nhãn đối với thực phẩm có chứa sinh vật biến đổigen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen; Thông tư quy định cụ thể về điều kiệnbảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ và phươngthức quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thuộc lĩnhvực quản lý của Bộ NN&PTNT);và Thông tư hướng dẫn Nghị định 36/2014/NĐ-CP về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra.

- Vụ Pháp chế báo cáo Bộ trưởng về việc ban hànhDanh mục các văn bản QPPL, Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật 2014 - 2015 phù hợpvới Luật Chất lượng Sản phẩm hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật nhằmtránh sự trùng lắp với Danh mục Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật 2014 - 2015 doVụ KHCN&MT đang rà soát, tổng hợp với Vụ Pháp chế rà soát các văn bản QPPL,tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo từng chuỗi sản phẩm, lĩnh vực được phâncông quản lý.

- Cục Thú y tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ Banchỉ đạo liên ngành Vệ sinh ATTP giao cho Bộ NN&PTNT, gồm:

+ Hướng dẫn cụ thể việc xử lý đối với trường hợpvận chuyển, kinh doanh động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch, chưa rõnguồn gốc, để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các lực lượng chức năng trongthực hiện nhiệm vụ.

+ Nghiên cứu, đề xuất giải pháp xử lý việc cấp hai giấychứng nhận đủ điều kiện ATTP và giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y chocùng một cơ sở giết mổ gia súc gia cầm.

- Cục BVTV trình ban hành 02 Đề án khung về quyhoạch vùng rau an toàn cho các đô thị lớn và Đề án tổ chức dịch vụ bảo vệ thựcvật, Cục Thú y trình ban hành Đề an đảm bảo giết mổ gia súc gia cầm và tổ chứctriển khai các Đề án trong thực tế.

2. Tiếp tục công tác phổ biến, tuyên truyền,giáo dục chính sách, pháp luật: Các Tổng Cục, Cục tiếp tục phối hợp với cácphương tiện thông tin truyền thông tuyên truyền phổ biến về sản phẩm đảm bảochất lượng, ATTP, lưu ý ngoài kinh phí thường xuyên các đơn vị nghiên cứu, đềxuất hỗ trợ kinh phí từ các nguồn dự án nước ngoài (nếu có). Các Tổng Cục, Cụcphối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức phổ biến 05 Nghị định về xử phạt vi phạm hànhchính cho các cán bộ công chức trong ngành.

3. Giám sát, thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm

- Cục QLCL phối hợp với Cục Thú y trình Bộ ban hànhchương trình giám sát ATTP đối với sản phẩm nguồn gốc động vật để các đơn vị triểnkhai. Cục QLCL họp với các địa phương đã đăng ký triển khai chương trình thíđiểm công khai kết quả phân loại A/B/C, xác nhận sản phẩm kiểm soát ATTP theochuỗi và có kế hoạch triển khai cụ thể đối với từng tỉnh thí điểm.

- Các Tổng cục, Cục chuyên ngành tiếp tục thực hiệnkế hoạch thanh, kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch được duyệt; đôn đốc, giám sátđịa phương tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 167/CT-BNN-TTr ngày 20/01/2014về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệpvà an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

- Các Tổng Cục Thủy sản, Cục Thú y phối hợp vớiThanh tra Bộ tổ chức triển khai thanh tra diện rộng về thức ăn bổ sung và chấtxử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản trong tháng 5/2014. Thanhtra Bộ xây dựng Thông tư hướng dẫn mẫu biên bản xử phạt vi phạm hành chính.

- Về thực hiện Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT : CụcQuản lý CL NLTS hoàn thiện và gửi Bộ trưởng báo cáo đánh giá đợt đi kiểm tratình hình thực hiện Thông tư 14 đã triển khai trong tháng 4/2014.

- Cục Quản lý CL NLTS hoàn thiện văn bản trình Bộký gửi Bộ Y tế đề nghị xem xét bổ sung mức giới hạn tối đa cho phép đối với 1số hoạt chất tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật trong thực phẩm nông lâm thủy sản (hạn30/5/2014).

- Giải quyết rào cản thị trường xuất khẩu: Cục Thúy chủ trì, phối hợp với Cục QLCL, Tổng Cục Thủy sản thành lập tổ công tác và đềxuất các giải pháp giảm thiểu tỷ lệ lô hàng thủy sản xuất khẩu nhiễm oxytetraxylin.Cục Chế biến NLTS&NM phối hợp với Cục QLCL tổ chức họp với Hiệp hội chèViệt Nam thống nhất lộ trình, phương thức quản lý đối với chè xuất khẩu cho phùhợp với Luật ATTP.

4. Tiếp tục kiện toàn bộ máy, tăng cường nănglực:

- Cục QLCL NLTS chủ trì, phối hợp với Vụ TCCB vàcác đơn vị rà soát, sửa đổi Quyết định 3408/QĐ-BNN-QLCL ngày 20/12/2010 về phâncông tổ chức thực hiện quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản cho phù hợp vớiThông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn việc phân công, phốihợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

- Thanh tra Bộ tiếp tục phối hợp với các Tổng cục, Cụctiếp tục phối hợp với các Trường QLCB NN&PTNT 1, 2 tổ chức, cử cán bộ thamgia các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Cục Quản lý CL NLTS tiếptục triển khai Dự án "Tăng cường đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụquản lý chất lượng NLS và muối giai đoạn 2011-2015" trong năm 2014.

Văn phòng Bộ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liênquan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Vũ Văn Tám (để b/c);
- Các Vụ: KHCN&MT, KH, TCCB, PC, TC;
- Các Tổng cục: LN, TS;
- Các Cục: QLCLNLS&TS, TT, BVTV, CN, TY, CB TMNLTS&NM, Kinh tế hợp tác và PTNT;
- Thanh tra Bộ, VP Bộ; TT Tin học & TK;
- Lưu: VT, TH, QLCL.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt