BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2011

THÔNG BÁO
Kết luận của Bộ trưởng Đinh La Thăng tại cuộc họp về dự án cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
và các dự án do VEC làm chủ đầu tư
Ngày 11/8/2011, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã kiểm tra, thị sát dự án cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và làm việc với Lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC). Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng và đại diện các cơ quan: Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ, Cục Quản lý xây dựng & Chất lượng CTGT và Chủ tịch HĐTV và cán bộ chủ chốt của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).
Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) báo cáo tình hình hoạt động và các vướng mắc khó khăn của VEC và ý kiến phát biểu của Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng, các thành viên dự họp, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã kết luận như sau:
1. Thay mặt Bộ GTVT hoan nghênh VEC đã có cố gắng và đã đạt được một số kết quả nhất định trong việc triển khai đầu tư xây dựng các dự án cao tốc trong điều kiện nền kinh tế có nhiều khó khăn, phải chuyển đổi mô hình tổ chức từ Công ty nhà nước sang Tổng Công ty nhà nước hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con. Do vậy, trong thời gian tới, yêu cầu VEC cần chủ động rà soát, đánh giá lại mô hình tổ chức (tổ chức các phòng, các ban QLDA, …) và có báo cáo Bộ GTVT cũng như nhìn nhận các vấn đề được và chưa được để Bộ xem xét trình Chính phủ bổ sung các cơ chế đặc thù với loại hình doanh nghiệp đã được Chính phủ cho phép thành lập.
2. Yêu cầu VEC có phương án tài chính tổng thể, dài hạn đối với các dự án đã và đang triển khai. Trong đó cần nghiên cứu cơ chế tăng vốn điều lệ theo hướng: Nhà nước hỗ trợ vốn GPMB, phần vốn này được bổ sung vào vốn điều lệ của VEC; Giao tài sản một số tuyến đường (Hà Nội – Bắc Ninh, Pháp Vân – Giẽ) cho VEC để chuyển đổi thành vốn điều lệ.
Để đa dạng nguồn vốn, VEC cần nghiên cứu, triển khai các phương án xã hội hoá do VEC đầu tư để hạn chế phụ thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước.
3. Cơ chế giải phóng mặt bằng: Trên cơ sở đề xuất của VEC về cơ chế, giao Cục QLXD & CL CTGT nghiên cứu, tham mưu cho Bộ về cơ chế GPMB trong quá trình thực hiện đảm bảo thuận lợi cho các dự án của VEC đã và sẽ triển khai.

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về tái định cư tại chỗ là gì ? Thủ tục làm giấy tờ nhà đất tái định cư ?

4. Dự án cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình:
- Trong điều kiện khả năng chưa thể phát hành trái phiếu công trình, để có thể hỗ trợ kinh phí cho VEC (3500 tỷ đồng), trước mắt giao Vụ KHĐT phối hợp với Vụ KCHT, Bộ KH&ĐT nghiên cứu tham mưu có báo cáo cho hai Bộ trưởng để hai Bộ trưởng xem xét giải quyết sớm nguồn vốn cho Dự án.
- VEC cần tính toán cụ thể các phương án tài chính (kể cả phương án nhượng quyền thu phí của Dự án) với thời gian và mức thu phí cụ thể đảm bảo hoàn vốn cho dự án.
- Yêu cầu VEC nghiên cứu phương án thế chấp dự án để vay vốn ngân hàng.
- Triển khai đồng bộ các công tác xây dựng trạm thu phí, công tác chuẩn bị, in vé và các điều kiện liên quan để có thể triển khai thu phí tuyến đường ngay sau khi thông tuyến nhằm giảm bớt khó khăn cho VEC.
- Điều chỉnh giá: Yêu cầu VEC chủ động thực hiện để có thể thanh toán ngay cho Nhà thầu khi bố trí được nguồn vốn.
- Công tác thi công: Cần được tổ chức, phối hợp một cách hợp lý để đảm bảo tiến độ công trình, an toàn giao thông và an toàn lao động trên công trường.
Chủ đầu tư đôn đốc các đơn vị thi công rà soát khối lượng, các biện pháp tổ chức thi công trên hiện trường. Nếu đơn vị nào yếu kém, nhắc nhở không có tiến triển thì có biện pháp xử lý, không cho tiếp tục thực hiện dự án.
Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ GTVT, Văn phòng thông báo đến các đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng (để b/c);
- Các thành viên dự họp;
- Lưu VP, TH.
TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)
Nguyễn Văn Công

>> Xem thêm:  Phạm vi kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản đối với Nhà đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài?

>> Xem thêm:  Điều kiện để người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua đất ? Khi nào được mua nhà ở ?