VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2014.

THÔNG BÁO
Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CHUYẾN THĂM
VÀ LÀM VIỆC TẠI KHU LIÊN HỢP XỬ LÝ RÁC THẢI ĐA PHƯỚC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
Ngày 21 tháng 6 năm 2014, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đi thăm và kiểm tra tại Khu liên hợp xử lý rác thải Đa Phước, thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghe đại diện Chủ đầu tư báo cáo tình hình xử lý rác thải, công nghệ áp dụng tại Khu liên hợp xử lý rác thải Đa Phước và ý kiến của các cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:
1. Xử lý rác thải là vấn đề cấp bách, không chỉ của riêng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh mà còn của cả Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và trong phạm vi cả nước. Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về xử lý chất thải rắn có những chuyển biến tích cực, từ khâu lập quản lý quy hoạch, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đến chỉ đạo đầu tư xây dựng các dự án. Đánh giá cao việc thành phố Hồ Chí Minh đã kêu gọi đầu tư xây dựng dự án xử lý chất thải rắn lớn có công nghệ hiện đại trên địa bàn. Công ty trách nhiệm hữu hạn Xử lý Chất thải rắn Việt Nam (VWS) đã nỗ lực đầu tư xây dựng Khu liên hợp xử lý rác thải Đa Phước, thành phố Hồ Chí Minh công suất 10.000 tấn/ngày, hiện đang tiếp nhận xử lý 3.000 tấn/ngày với công nghệ xử lý chất thải rắn đa dạng (chôn lấp, sản xuất phân compost và tái chế) và trong tương lai sẽ sản xuất điện từ khí sinh học... Đây là Dự án áp dụng công nghệ xử lý chất thải rắn hiện đại phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững, góp phần phát triển công nghệ xử lý chất thải rắn trong nước.
2. Để bảo đảm hiệu quả hoạt động các dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn, yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Bộ Xây dựng:
- Sớm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 150/TB-VPCP ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ và khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cơ chế tài chính, mô hình quản lý đầu tư, vận hành cho các dự án thí điểm xử lý chất thải rắn tại đô thị và nông thôn.
- Trên cơ sở mô hình xử lý rác thải tại Khu liên hợp xử lý rác thải Đa Phước, thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng nghiên cứu, xây dựng mô hình xử lý chất thải rắn cấp vùng có quy mô, công suất, công nghệ đa dạng phù hợp với điều kiện Việt Nam, đáp ứng các quy định về môi trường và thời gian hoạt động từ 50 năm đến 100 năm.

>> Xem thêm:  Có được bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất không ? Thủ tục khi tiến hành thu hồi đất ?

b) Bộ tài nguyên và Môi trường rà soát, kiểm tra quy trình cấp phép đối với các doanh nghiệp thu gom, xử lý chất thải rắn nguy hại.
c) Bộ Công Thương hướng dẫn và phối hợp với Ủy bannhân dân các tỉnh kiểm tra, giám sát thực hiện cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 31/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2014.
d) Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh:
- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước theo đúng quy mô, công suất thiết kế; đẩy nhanh các thủ tục hoàn thuế, điều chỉnh giấy phép đầu tư... tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường.
- Xem xét, xử lý theo thẩm quyền về kiến nghị liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xử lý Chất thải rắn Việt Nam (VWS).
- Có phương án điều tiết, phân phối hợp lý khối lượng chất thải rắn thu gom phù hợp với quy mô, công suất thiết kế cho các khu xử lý chất thải rắn của Thành phố.
- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; thực hiện thí điểm phân loại rác tại nguồn ở quy mô phường và mở rộng lên phạm vi quy mô quận, thành phố để nâng cao hiệu quả xử lý chất thải rắn.
đ) Về các kiến nghị liên quan đến Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tân Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng để có ý kiến thống nhất, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: XD, CT, KH&CN, TN&MT;
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- UBND tỉnh Long An;
- Cty TNHH Xử lý CTR Việt Nam (VWS);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, V.III;
- Lưu VT, KTN (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

>> Xem thêm:  Quyết định thu hồi đất mà không có thông báo thì có hợp pháp không ? Giải đáp về việc thu hồi đất ?

>> Xem thêm:  Mức bồi thường trong trường hợp nhà nước thu hồi đất ? Thu hồi đất cho thuê có được bồi thường ?