BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------------------------
CỘNG HÒAXÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2011

THÔNG BÁO
Kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng
tại cuộc họp với Ban Lãnh đạo Vụ Kế hoạch đầu tư
---------------------------------------
Ngày 10 tháng 8 năm 2011, tại cơ quan Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã chủ trì làm việc với Ban lãnh đạo Vụ Kế hoạch đầu tư. Tham dự cuộc họp có Vụ trưởng Vụ KHĐT Nguyễn Hoằng, các Phó Vụ trưởng: Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Hằng và lãnh đạo Phòng Tổng hợp - Thống kê thuộc Vụ Kế hoạch đầu tư; Chánh Văn phòng Bộ.
Sau khi nghe Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư báo cáo về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác tham mưu của Vụ, ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp, Bộ trưởng Đinh La Thăng kết luận như sau:
Để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của Bộ GTVT trong thời gian tới, ngoài những nhiệm vụ thường xuyên Vụ Kế hoạch đầu tư cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức (theo Quyết định số 3993/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2008) và đề xuất bổ sung, sửa đổi nhằm nâng cao năng lực để bảo đảm thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý về kế hoạch và đầu tư trong tình hình mới. Có thể xem xét thành lập các Phòng nghiệp vụ chuyên biệt về ODA, PPP...để tạo tính chuyên nghiệp trong công tác tham mưu, quản lý.
2. Rà soát lại chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giao thông vận tải (tổng thể, chi tiết) của ngành GTVT để đề xuất xây dựng mới hoặc bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

3. Cập nhật lại kế hoạch 2012 và 5 năm 2011-2015 của Bộ, xây dựng theo 3 phương án: phương án trong bối cảnh tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách nhà nước; phương án trung bình cao; phương án cao, mang tính đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Phải có các giải pháp thực hiện cụ thể, đặc biệt lưu ý đến các phương thức huy động tối đa nguồn lực của các thành phần kinh tế tham gia.
4. Tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng các vướng mắc, khó khăn từ các cơ chế, chính sách hiện hành về đầu tư xây dựng để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xây dựng trong ngành khi tham gia thực hiện các dự án.
5. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế phối hợp với các địa phương (có dự án xây dựng đường bộ đi qua) trong việc sử dụng khai thác quỹ đất dọc tuyến nhằm tạo nguồn thu để phục vụ phát triển hạ tầng giao thông.
6. Tham gia với Vụ Tài chính để xây dựng mức thu phí cầu, đường bộ để bảo đảm hiệu quả tài chính của các dự án đầu tư, thu hút được các nhà đầu tư tham gia.
Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ xin thông báo những nội dung kết luận của Bộ trưởng để các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị tham dự hội nghị;
- Lưu: VT, TH.
TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)
Nguyễn Văn Công

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?