VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 258/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN SƠ KẾT CÔNGTÁC ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHO KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG, TỈNH HÀ TĨNH

Ngày 11 tháng 7 năm 2013, tại trụ sởChính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị sơ kết công tác đàotạo nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Tham dự tại đầu cầu trsở Chính phủ có đạidiện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh vàXã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Văn phòng Chính phủ; đại diện các Bộ: Tàichính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện lãnh đạo cácTrường Đại học: Bách khoa Hà Nội, Công nghiệp Hà Nội, Sư phạm Kỹ thuật HưngYên. Tham dự tại đầu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh có đại diện lãnh đạo Ủyban nhân dân các tnh: Hà Tĩnh, Thanh Hóa; đại diện các cơquan, đơn vị, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo có liên quan.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Giáo dụcvà Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; ý kiến phát biểu của đại diện các Bộ, trường đại học, trường caođẳng, một số doanh nghiệp trong Khu kinh tế Vũng Áng và các đại biểu tham dự,Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có các ý kiến kết luận như sau:

I. Đánh giá kết quả đạt được

Sau 03 năm triển khai thực hiện cácgiải pháp về đào tạo, cung ứng nhân lực cho Khu kinh tếVũng Áng, các Bộ, ngành có liên quan và tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được một số kết quảsau đây:

1. Đến nay, tại Khu kinh tế Vũng Ángđã có 26 dự án đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, 28 dự án đang triển khaixây dựng các hạng mục công trình; tổng số lao động đanglàm việc tính đến tháng 6 năm 2013 là 12.465 người. Các doanh nghiệp tại Khukinh tế Vũng Áng đã tạo ra nguồn thu lớn nhất từ thuế, đóng góp quan trọng vào ngân sách tnh Hà Tĩnh. Có được kết quảnày là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các Bộ, ngành liên quan ở Trung ương,chính quyền địa phương và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ sở đào tạo trong việcđào tạo và cung ứng nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng. Mặc dù cung về nhân lựcchưa đáp ứng đủ cầu về lao động của các doanh nghiệp trong Khu kinh tế, nhưngsự nỗ lực và quyết tâm của các Bộ, ngành, cơ sở đào tạo vàchính quyền địa phương trong thời gian qua đã tạo được niềm tin cho các nhà đầutư vào Khu kinh tế Vũng Ánh, tỉnh Hà Tĩnh.

2. Một số chính sách đã được các Bộ,Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành, là tiền đề quan trọng trong việc bảo đảm nguồn nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng như: Thành lậpTrung tâm xúc tiến đầu tư và Cung ứng nhân lực Khu kinh tế Vũng Áng (năm 2010);thành lập Quỹ hỗ trợ đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm và ổn định đời sốngcho người dân bị thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tnh Hà Tĩnh (năm 2011); cơ chế giao chỉ tiêu tuyểnsinh đặc thù đối với Khu kinh tế (năm 2012, năm 2013); chính sách đào tạo nguồnnhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng (năm 2013).

3. Xuất hiện mô hình doanh nghiệp (Công ty gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh) tíchcực, chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo để đặt hàngvà tuyn dụng lao động theo nhu cầu; thực hiện các chínhsách xây dựng nhà ở và chăm lo đời sống cho công nhân.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực triển khai việc xây dựng nhà ở cho công nhân và ngườilao động tại Khu kinh tế Vũng Áng, phù hợp quy hoạch xây dựng chung của địaphương.

II. Các nhiệm vụ cần triểnkhai trong thi gian ti

Các Bộ, ngành, địa phương và các cơquan, đơn vị có liên quan cần khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướngChính phủ giao tại các văn bản số 174/TB-VPCP ngày 14 tháng 5 năm 2012; số 409/TB-VPCP ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn, chđạo khác về vấn đề này, đồngthi trong thời gian tới tập trung thực hiện các nhiệm vụsau đây:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (Trung tâmHỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực):

a) Chủ trì, phối hợp với Trung tâmxúc tiến đầu tư và Cung ứng nhân lực Khu kinh tế Vũng Áng, Đại học Hà Tĩnh vàmột trường cao đẳng nghề của Tỉnh để rà soát, nắm bắt nhu cầu nhân lực thực tếcủa các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Vũng Áng để thông tinhàng quý tới các cơ sở đào tạo và công khai trên trangthông tin điện tử của 02 Trung tâm nêu trên;

b) Phối hp vớiBộ Lao động - Thương binh và Xã hội gii thiệu và triểnkhai mô hình gắn kết chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp trong đó lưu ý các vấn đề như: nội dung đào tạo theo yêu cầu của doanhnghiệp trong đó có yêu cầu về tiếng Trung, địa điểm thực tập và định hướng sinhviên về làm việc cho các doanh nghiệp tại Khu kinh tế Vũng Áng sau khi tốtnghiệp; tổ chức hội nghị chuyên đề về phương án đào tạo bổ sung tiếng Trung chohọc sinh, sinh viên tốt nghiệp về làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng vào tháng 9năm 2013 có sự tham gia của các doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồnvốn đầu tư từ Ngân sách nhà nước cho công tác đào tạo nguồn nhân lực; tăngcường nguồn lực cho công tác đào tạo thông qua việc xã hội hóa và huy động sựtham gia tích cực của các doanh nghiệp sử dụng lao động.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

a) Cần huy động mạnh mẽ hơn nữa cácdoanh nghiệp tại Khu kinh tế Vũng Áng tham gia vào quá trình chuẩn bị và tiếpnhận nhân lực. Trong tháng 8 năm 2013, Trung tâm xúc tiến đầu tư và Cung ứng nhânlực Khu kinh tế Vũng Áng chủ trì, phối hợp với Trung tâmHỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghịchuyên đề về việc cung cấp và sử dụng lao động tại Khu kinh tế Vũng Áng có sựtham gia của các doanh nghiệp đã được cấp phép, các trường đại học, cao đẳng đãtham gia đào tạo và cung ứng nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng; phổ biến mô hìnhtuyển dụng và sử dụng lao động của Công ty gang thép Hưng nghiệp Formosa HàTĩnh; khuyến khích các doanh nghiệp đóng góp vào Quỹ hỗ trợ đào tạo, dạy nghề,giải quyết việc làm và ổn định đời sống người lao động tại Hà Tĩnh tại Hội nghịnày;

b) Phối hợp với các cơ quan liên quanrà soát, đánh giá hiệu quả của công tác thông tin, tuyên truyền về nhân lực choKhu kinh tế Vũng Áng; kịp thời cung cấp thông tin về các chính sách ưu đãi, hỗtrợ của Tỉnh đối với học sinh, sinh viên tốt nghiệp và gia đình học sinh, sinhviên tại Hà Tĩnh và các tnh lân cận;

c) Chủ động triển khai Quy hoạch xâydựng chung của Tỉnh đã được phê duyệt, về nhà ở cho công nhân và người laođộng, trước mắt, Tỉnh cần xem xét việc hình thành nhà trọ trong dân có quản lý,kiểm tra, kiểm soát để bảo đảm chỗ ở cho công nhân và người lao động tại Khukinh tế Vũng Áng trong thi gian xây dựng các khu nhà ởtheo quy hoạch.

3. Hội nghị giao ban cuối năm về côngtác đào tạo nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng dự kiến tổchức tại tỉnh Hà Tĩnh trong tháng 11 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ thông báo để cácBộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: GDĐT, LĐTBXH, KHĐT, NNPTNT, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Y tế;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh: Hà Tĩnh, Thanh Hóa;
- Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng,
(Số 86, đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh);
- Các trường ĐH: Bách khoa HN, Xây dựng, Công nghiệp HN, Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Mỏ-Địa chất, Quảng Bình, Vinh, Bách khoa Đà Nẵng, Huế;
- Các trường CĐN: Việt Hàn Nghệ An, Việt Đức Nghệ An, Cơ điện Xây dựng Tam Điệp, Cơ giới Ninh Bình, Lilama Ninh Bình;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, V.III, KTN, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Khắc Định