BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
---------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 09 năm 2011

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG DẪN “THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ
HỌC SINH SINH VIÊN NĂM HỌC 2011 - 2012”
(Tại văn bản số 2295/LT-SGD &ĐT-BHXH ngày 11/8/2011 của liên ngành
Giáo dục – Đào tạo và Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh)
Căn cứ vào thực tế yêu cầu triển khai công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nhà trường, sau khi trao đổi thống nhất với Sở Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh thông báo điều chỉnh mục 3, phần II tại văn bản Hướng dẫn Liên tịch số 2295/LT-SGD&ĐT-BHXH ngày 11/8/2011 của Liên Sở Giáo dục – Đào tạo và Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh như sau:
“Bảo hiểm xã hội thành phố (hoặc quận, huyện) cấp 10,8% tổng số tiền đóng BHYT HSSV (bao gồm số tiền do HSSV đóng và phần do ngân sách Nhà nước hỗ trợ); kể cả số tiền tương ứng của các học sinh đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác, ngay sau khi nhà trường chuyển tiền và danh sách đóng BHYT của HSSV cho cơ quan Bảo hiểm xã hội”.
(Bảng “Trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế trường học” điều chỉnh lại theo mẫu đính kèm)./.

Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT (để phối hợp thực hiện);
- Ban Giám đốc;
- Các phòng chức năng BHXH/TP;
- BHXH; phòng GD&ĐT quận, huyện;
- Các trường THPT; THCN; CĐ; ĐH;
- Website BHXH/TP;
- Lưu VT, P.Thu (T, 06).
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Quang Khánh

>> Xem thêm:  Điều kiện nào được hưởng tiền bảo hiểm xã hội một lần ? Thủ tục rút tiền BHXH như thế nào ?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam
BHXH tỉnh …………………..
BHXH huyện………………...
Mẫu số: C83-HD
(Ban hành theo QĐ số: 51/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG TRÍCH KINH PHÍ
CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU TẠI Y TẾ TRƯỜNG HỌC
Đợt………… năm…………..
Số………....
Đơn vị sử dụng kinh phí:............................................................ Mã số đơn vị:.......................
Địa chỉ:.................................................................................................................................
Số hiệu tài khoản:..................................................................................................................
Mở tại:..................................................................................................................................

STT
Nội dung
Đơn vị đề nghị
Cơ quan BHXH duyệt
1
Tổng số HSSV tham gia BHYT
Trong đó:
+ Số HSSV tham gia BHYT diện cận nghèo
+ Số tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác
2
Mức phí tham gia BHYT (bao gồm kinh phí do ngân sách hỗ trợ)
3
Tổng số tiền đóng BHYT: (1) x (2)
Trong đó: Số tiền HSSV đã đóng
4
Tổng số kinh phí CSSKBĐ được trích: (4) = (3) x 10,8 %Kế toán(ký, họ tên)
Ngày… tháng … năm 20….
ĐƠN VỊ SỬ DỤNG KINH PHÍ
Hiệu trưởng(ký, đóng dấu)

>> Xem thêm:  Thủ tục cấp, đổi, gia hạn thẻ BHYT và quyền lợi của người có thẻ BHYT trong dịch Covid-19

CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI:
Ngày …. tháng …. năm 20….

Cán bộ thu
(ký, họ tên)
Phụ trách thu BHYT
(ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Giám đốc
(ký, đóng dấu)

>> Xem thêm:  Tư vấn về đăng ký khai sinh, cấp the bảo hiểm y tế đối với trẻ em dưới 6 tuổi