NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 259/TB-NHNN

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2010

THÔNG BÁO

VỀ MỘTSỐ MỨC LÃI SUẤT BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báomột số mức lãi suất áp dụng từ ngày 01/8/2010 như sau:

1. Lãi suất cơ bản bằng đồng ViệtNam là 8,0%/năm.

2. Lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàngNhà nước đối với các tổ chức ứng dụng là 8,0%/năm.

3. Lãi suất tái chiết khấu của Ngânhàng Nhà nước đối với các tổ chức ứng dụng là 6,0%/năm.

4. Lãi suất cho vay qua đêm trong thanhtoán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừcủa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng là 8,0%/năm.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báođể các tổ chức và cá nhân biết./.

Nơi nhận:
- Báo Nhân dân;
- Lưu: VT, Vụ CST.

TL. THỐNG ĐỐC
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ
Nguyễn Ngọc Bảo