VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 259/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2013

THÔNG BÁO

ÝKIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH SẢNXUẤT KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM

Ngày 11 tháng 7 năm 2013, tại trụsở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp vềtình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam -Vinashin. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Giao thông vận tải, Tàichính, Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Pháttriển Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Giaothông vận tải, Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam và ý kiến của các đạibiểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

1. Đánh giá chung

Thống nhất với báo cáo, đánh giácủa Bộ Giao thông vận tải về tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Côngnghiệp tàu thủy Việt Nam.

Trong thời gian qua, do thị trườngđóng tàu chưa phục hồi, nguồn vốn hạn chế, Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy ViệtNam gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh đóng mới và sửa chữatàu biển; người lao động không có việc làm, thu nhập không ổn định. Tuy nhiên,Tập đoàn đã bám sát định hướng tái cơ cấu, chủ động và có nhiều cố gắng tậptrung sắp xếp lại các doanh nghiệp thành viên, tái cơ cấu các khoản nợ và giảiquyết chế độ cho người lao động.

2. Nhiệm vụ trong thời gian tới.

a) Tập đoàn Công nghiệp tàu thủyViệt Nam:

- Tập trung xử lý tài chính, đẩynhanh tiến độ sắp xếp lại các doanh nghiệp trực thuộc; chú trọng kế hoạch sảnxuất kinh doanh của các doanh nghiệp dự kiến giữ lại và giải quyết chế độ cholao động theo quy định;

- Tích cực tìm kiếm thị trường đóngtàu trong nước, đặc biệt nhu cầu đóng tàu du lịch và tàu biển loại nhỏ của thịtrường nước ngoài để ký kết hợp đồng, tạo công ăn việc làm, từng bước ổn địnhđời sống người lao động;

- Cố gắng tránh phát sinh thêmnghĩa vụ tài chính.

b) Bộ Giao thông vận tải chủ trì,phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chếgiành thị phần vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu cho đội tàu biển Việt Nam,sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

c) Các Bộ, ngành đôn đốc, chỉ đạothực hiện quyết liệt các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ liên quan đến kếhoạch sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu Vinashin; kịp thời xử lý, giải quyếtnhững đề xuất, kiến nghị của Tập đoàn, góp phần từng bước tháo gỡ khó khăn chodoanh nghiệp.

3. Về các kiến nghị

a) Về việc Vinashin được vay vốnlưu động: Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam chuẩn bị hồ sơ để Bộ Giaothông vận tải làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thươngmại xử lý cụ thể;

b) Về thực hiện chương trình đóngtàu cho Vinalines: Văn phòng Chính phủ tổng hợp ý kiến các cơ quan liên quan,báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

c) Về việc đóng tiếp 15 tàu kiểmngư đợt 3: Đồng ý về nguyên tắc, giao Vinashin làm việc trực tiếp với Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn thực hiện;

d) Về việc chỉ định cho Vinashintriển khai các dự án đóng tàu của các Bộ, ngành sử dụng nguồn vốn NSNN: Bộ Giaothông vận tải chỉ đạo Vinashin làm việc cụ thể với các Bộ, ngành;

đ) Về kinh phí giải quyết chế độlao động: Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo, hướng dẫn Vinashin giải quyết theo cơchế hiện hành;

e) Về các khoản nợ trong nước và nợnước ngoài: Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam chủ động, tích cực thực hiệntheo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để BộGiao thông vận tải, Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam và các cơ quan liênquan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính;
- Các Ngân hàng: Nhà nước VN, Phát triển VN;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam;
- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐMDN, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ