BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2594/TB-BHXH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 9 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THÔNG BÁO SỐ 2427/TB-BHXH NGÀY 15/8/2014 CỦA GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 15/8/2014, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh có ban hành Thông báo số 2427/TB-BHXH về việc ban hành mới quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa và điều chỉnh Phiếu giao nhận hồ sơ. Sau đó, có ý kiến đóng góp của các Phòng chức năng về Phiếu giao nhận hồ sơ (PGNHS) số 317 đính kèm trong thông báo số 2427/TB-BHXH do đó Phòng Cấpsố thẻ đã tham mưu điều chỉnh PGNHS số 317 nói trên (đính kèm PGNHS mới theo thông báo này).

Bảo hiểm xã hội Thành phố yêu cầu Phòng Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm phối hợp với nhà cung cấp phần mềm tiếp nhận hồ sơ, để điều chỉnh PGNHS số 317; các Phòng chức năng và Bảo hiểm xã hội quận/huyện chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai và thực hiện theo nội dung thông báo này; các tổ chức, đơn vị và cá nhân người lao động áp dụng Phiếu giao nhận hồ sơ mới theo quy định./.

Nơi nhận:
- BGĐ BHXH TP. HCM (b/c);
- Trường các phòng nghiệp vụ;
- Giám đốc BHXH các quận, huyện;
- Trang web BHXH TP. HCM;
- Lưu: VT, TCCB (2b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đăng Tiến

Phiếu giao nhận hồ sơ này áp dụng kể từ ngày 03/9/2013
Số Hồ sơ: 317/………………./SO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Loại hồ sơ Cấp lại sổ BHXH do đã nhận trợ cấp BHXH 1 lần bị thu hồi sổ hoặc thất lạc sổ sau đó tiếp tục tham gia BHXH

(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 16 ngày làm việc: BHXH quận huyện 18 ngày làm việc)

1. Tên đơn vị:……………………………………………… Mã đơn vị:…………………

2. Điện thoại: ………………………………………… Email: ……………………………

STT

Loại giấy tờ, biểu mẫu

Số lượng

I.

Trường hợp đã giải quyết trợ cấp BHXH 1 lần trước ngày 01/02/2011 bị thất lạc sổ, sau đó tiếp tục tham gia BHXH:

1.

Công văn của đơn vị đang tham gia BHXH ( mẫu D01b-TS, 01 bản)

2.

Đơn cam kết của người lao động xác định đã được giải quyết trợ cấp BHXH 1 lần bị thất lạc sổ (mẫu D01-TS.01 bản).

3.

Danh sách lao động đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kỳ trước đã được Phòng (bộ phận) Thu xác nhận (mẫu A01a-TS, 01 bản sao)

4.

Giấy CMND (01 bản sao)

II

Trường hợp đã giải quyết trợ cấp BHXH 1 lần kể từ ngày 01/02/2011 trở đi, bị thu hồi sổ sau đó tiếp tục tham gia BHXH:

1.

- Công văn của đơn vị đang tham gia BHXH ( mẫu D01b-TS, 01 bản);

- Giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng (mẫu C15-TS.01 bản chính) (nếu có);

2.

Trường hợp người lao động không có mẫu C15-TS được quy định tại khoản 1, mục II ở trên; bổ sung một trong ba giấy tờ sau:

- Đơn cam kết của người lao động xác định đã được giải quyết trợ cấp BHXH 1 lần (mẫu D01-TS); □ hoặc

- Phiếu xác nhận thu hồi sổ BHXH ( mẫu 01-XN/THS, 01 bản chính); □ hoặc

- Quyết định hưởng trợ cấp BHXH 1 lần ( 01 bản chính). □

3.

Danh sách lao động đề nghị cấp sổ BHXH, BHYT kỳ trước đã được Phòng (bộ phận) Thu xác nhận (mẫu A01a-TS, 01 bản sao)

4.

Tờ khai tham gia BHXH (mẫu A01-TS, 02 bản/người)

5.

Giấy CMND (01 bản sao)

Ngày trả kết quả: …/…../………..(Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, các đơn vị chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ này vào kho lưu trữ)

…………., ngày…… tháng…..năm………
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ
(Ký , ghi họ tên)


Người nộp hồ sơ
(Ký, ghi rõ họ tên)