VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 260/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2013

THÔNG BÁO

Ý KIẾNCHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN ĐÁNHGIÁ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂNSÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

Ngày 17 tháng 7 năm 2013, tại trụ sởBộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự Hội nghị trựctuyến đánh giá công tác 6 tháng đầu năm 2013 và triển khai thực hiện nhiệm vụtài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2013. Sau khi nghe Lãnh đạo BộTài chính báo cáo đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và trin khai thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm2013, ý kiến phát biểu của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương và các đại biểu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu ý kiếnchỉ đạo như sau:

Trước tình hình kinh tế thế giới tiếptục diễn biến phức tạp, chưa ổn định, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro và những khókhăn, thách thức đối với nền kinh tế nước ta, ngay từ đầu năm 2013 Chính phủ đãban hành Nghquyết số 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếuchỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toánngân sách nhà nước năm 2013 và Nghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tậptrung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyếtnợ xấu. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24 tháng 5năm 2013 về tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngânsách nhà nước.

Nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chínhtrị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, tình hình kinh tế - xã hội 6tháng đầu năm đã có những chuyển biến tích cực, đúng hướng, đạt nhiều kết quảquan trọng trên nhiều mặt. Tuy nhiên, trong lĩnh vực tài chính, thu ngân sáchnhà nước đạt thấp so với dự toán và tiến độ thu do tìnhhình sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn trong khi phải thực hiện cácbiện pháp giãn, hoãn, miễn, giảm thuế theo các Nghị quyếtcủa Quốc hội, Chính phủ. Nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của ngành tài chính, củacác ngành, các cấp, lĩnh vực tài chính vẫn đạt được những kết quả quan trọng,ngân sách nhà nước được điều hành chặt chẽ, hiệu quả, đáp ứng kịp thời cácnhiệm vụ chi phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, phòng chốngthiên tai, dịch bệnh phát sinh; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn tráiphiếu Chính phủ đạt khá so với cùng kỳ năm trước.

Thủ tướng Chính phủ biểu dương nỗ lựcphấn đấu, cố gắng của các bộ, ngành, địa phương, cán bộ, công chức, viên chứcngành Tài chính.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, nềnkinh tế còn nhiều hạn chế, yếu kém, trong đó nổi lên là: sức ép lạm phát và bấtổn kinh tế vĩ mô vẫn còn tiềm ẩn; nợ xấu còn cao, tăng trưởng tín dụng thấp,doanh nghiệp khó tiếp cận vốn, sức mua chậm phục hồi; sản xuất kinh doanh cònnhiều khó khăn, số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động còn lớn; việc làm,thu nhập và đời sống nhân dân, nhất là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu sốcòn nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ bảo đảm dự toán thu - chi ngânsách nhà nước năm 2013 có ý nghĩa kinh tế - xã hội hết sức quan trọng nhưngcũng rất nặng nề, đòi hỏi nỗ lực, cố gắng lớn của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, nhất là của ngành tài chính và sự phối hợp chỉđạo chặt chẽ, quyết liệt giữa Bộ Tài chính với các bộ, cơ quan và lãnh đạo cácđịa phương.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu,nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, từnay đến cuối năm, cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyếtliệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường,giải quyết nợ xấu đã nêu trong các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, tạo nềntảng cho ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và nguồn thu cho ngânsách nhà nước.

2. Bộ Tài chính, các ngành, các cấpchỉ đạo quyết liệt các biện pháp tăng cường quản lý thu, chi ngân sách, quyếttâm đạt dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 đã được Quốc hội thông qua. Khôngthay đổi tổng mức dự toán thu, chi và bội chi ngân sách nhà nước năm 2013.

3. Cơ bản nhất trí với các kiến nghị,đề xuất của Bộ Tài chính và một số địa phương nêu tại Hội nghị; trong đó tậptrung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

a) Bộ Tài chính chủ động làm việc vớicác địa phương, doanh nghiệp, nhất là các địa phương, doanh nghiệp có số thulớn để rà soát từng khoản thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ theo quy định; thựchiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát việc hoàn thuế giá trị gia tăng; tăngcường xử lý chuyển giá, nợ đọng thuế, trốn thuế; chú trọng công tác cải cáchthủ tục hành chính, nhất là lĩnh vực Thuế, Hải quan. Trong điều kiện thu ngânsách khó khăn, trước mắt không ban hành các cơ chế, chính sách làm giảm thungân sách nhà nước.

Lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền địaphương phải thật sự vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các bộ, cơquan liên quan chỉ đạo sát việc thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn chosản xuất kinh doanh, thúc đẩy các hoạt động kinh tế - thương mại, làm cơ sởtăng thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu đạt dự toán thu ngân sách được giao.

b) Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan, địaphương thực hiện nghiêm túc các giải pháp tăng cường quản lý chi ngân sách đãnêu trong Chỉ thị số 09/CT-TTg Trước mắt, không ban hànhcác cơ chế, chính sách làm tăng chi ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính chủ động làm việc vớicác bộ, cơ quan, địa phương để chỉ đạo rà soát từng khoản chi, kiên quyết cắtgiảm hoặc lùi thời gian thực hiện các khoản chi chưa thực sự cấp bách, nhất làcác khoản chi hội nghị, hội thảo, mua sắm trang thiết bị, xe ô tô, văn phòngphẩm, chi đi công tác trong và ngoài nước; rà soát kinh phí dự phòng thuộc cáclĩnh vực đã được Quốc hội, Hội đồng nhân dân thông qua nhưng chưa đủ thủ tụchoặc chưa cấp bách để tạm dừng chưa thực hiện trong năm 2013.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phốihợp với Bộ Tài chính hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương rà soát từng dự ánđầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, vốn chương trìnhmục tiêu quốc gia. Kiên quyết thu hồi các khoản chi không đúng quy định, thuhồi vốn đối với các dự án chưa đủ thủ tục, không dùng các khoản thu hồi theochế độ quy định cho nhiệm vụ khác mà để giảm chi ngân sách nhà nước. Thực hiệntriệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản.

c) Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương chủ động sắp xếp, điều chỉnh các nhiệm vụ chi phù hợpvới khả năng thu, bảo đảm cân đối ngân sách trung ương, ngân sách địa phươngtrong phạm vi dự toán đã được quyết định. Quản lý chặt chẽ nguồn dự phòng ngânsách, chỉ bố trí cho các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, dành tối thiểu 50% dựphòng ngân sách các cấp để giảm chi ngân sách. Đối với các địa phương, trườnghợp giảm thu so với dự toán thì phải chủ động sử dụng các nguồn lực tài chínhcủa địa phương để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, trong đó chú trọng bảođảm chi lương, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội.

d) Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, cơ quan, địa phương ràsoát kỹ, đánh giá sát thực tế tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi và cóphương án cân đối ngân sách nhà nước phù hợp trên tinh thần không thay đổi tổngthể dự toán thu - chi và bội chi ngân sách nhà nước năm 2013. Trên cơ sở đó,xây dựng dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2014 theo hướng tích cực, bảođảm mức bội chi ngân sách nhà nước hợp lý.

đ) Trong bối cảnh sức ép lạm phát còntiềm ẩn, các ngành, các cấp không được chủ quan trong chỉ đạo điều hành; cầnchủ động thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý giá cả, thị trường, theodõi chặt chẽ, ứng phó kịp thời với những biến động bất thường về giá. Kiên địnhđiều hành giá theo cơ chế thị trường đối với than và xăng dầu theo hướng khôngbao cấp đối với giá than và không giảm thuế suất thuế nhập khẩu đối với xăngdầu kết hợp với công khai, minh bạch Quỹ bình ổn giá; thực hiện điều chỉnh giáđiện theo lộ trình; công khai, minh bạch cơ chế, yếu tố hình thành giá đối vớicác mặt hàng Nhà nước quản lý giá.

4. Bộ Tài chính tổng hợp các kiếnnghị, đề xuất của các địa phương và các đại biểu tham dự Hội nghị, khẩn trươngxử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủtướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để cácBộ, cơ quan, địa phương biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng