BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2637/TB-BHXH

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2014

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA TỔNGGIÁM ĐỐC TẠI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ CÁCNHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CỦA NGÀNH SÁU THÁNG CUỐI NĂM 2014

Ngày 8/7/2014, tại thành phố Nha Trang, tỉnh KhánhHòa, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Bảohiểm y tế (BHYT) sửa đổi, bổ sung và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Ngànhsáu tháng cuối năm 2014. Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh chủ trì Hộinghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phó Tổng Giám đốc Đỗ Văn Sinh, Nguyễn ĐìnhKhương, Nguyễn Minh Thảo; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giámđốc BHXH các tỉnh, thành phố; Giám đốc BHXH Bộ Quốc phòng và đại diện BHXH Côngan nhân dân.

Hội nghị đã nghe Phó Tổng Giám đốc Đỗ Văn Sinhtrình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác sáu tháng đầu năm, nhiệm vụ sáutháng cuối năm 2014; nghe các báo cáo về triển khai Luật BHYT (sửa đổi, bổsung) và các nhiệm vụ, giải pháp sáu tháng cuối năm đối với lĩnh vực BHYT; báocáo kết quả tham gia sửa đổi, bổ sung Luật BHXH và các nhiệm vụ cần tiếp tụctập trung triển khai trước khi trình Quốc hội khóa XIII thông qua; 10 ý kiếnphát biểu của các đại biểu tham dự Hội nghị. Kết thúc Hội nghị, Tổng Giám đốcđã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ, công chức, viên chức toànNgành đã đạt được; chỉ rõ những mặt còn hạn chế cần khắc phục; đồng thời yêucầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố thực hiệntốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật BHYT (sửa đổi, bổ sung); tiếp tục phốihợp chặt chẽ với các Đoàn đại biểu quốc hội và đơn vị liên quan để thông tin,giải trình, tạo sự đồng thuận về những nội dung sửa đổi, bổ sung trong LuậtBHXH; sớm khắc phục các hạn chế; triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ,giải pháp đã đề ra trong báo cáo trong đó tập trung vào một số nội dung sau:

1. Đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

- Tiếp tục cập nhật, hướng dẫn BHXH các tỉnh, thànhphố về các nội dung cung cấp thông tin, giải trình với các Đoàn đại biểu quốchội ở địa phương về các nội dung trong dự thảo Luật BHXH.

- Tích cực, chủ động tham gia với Bộ Y tế và cácbộ, ngành liên quan trong việc xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện vàtuyên truyền, phổ biến Luật BHYT (sửa đổi, bổ sung).

- Triển khai hiệu quả các chương trình phối hợp vớiMặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ngành trong việc giám sát, tuyên truyền,hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại các cơquan, đơn vị, nhất là các doanh nghiệp.

- Theo dõi sát hoạt động của BHXH các tỉnh, thànhphố, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho địa phươngnhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

- Tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định,văn bản quản lý chỉ đạo đảm bảo đúng quy định, đúng thẩm quyền, đáp ứng yêu cầuthực tiễn.

- Đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung,xây dựng, nâng cấp các phần mềm nghiệp vụ.

- Nghiên cứu tham mưu xây dựng, sửa đổi cơ chế khenthưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệmvụ, đảm bảo tôn vinh kịp thời và gắn với chất lượng, hiệu quả công tác.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành đơnvị liên quan giải quyết kịp thời, dứt điểm các văn bản, đơn thư của đối tượng,ý kiến của cử tri gửi đến các kỳ họp Quốc hội và đề xuất kiến nghị của các địaphương.

2. Đối với BHXH các tỉnh, thành phố

- Cập nhật kịp thời báo cáo, giải trình với cácĐoàn đại biểu quốc hội ở địa phương về các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sungLuật BHXH.

- Tiếp tục chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy,chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan tập trungtriển khai các giải pháp về tuyên truyền vận động đối tượng tham gia; về thanhtra kiểm tra, chống lạm dụng trục lợi, khởi kiện, xử lý vi phạm.... phấn đấuhoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đối tượng, chỉ tiêu thu và giảm nợ đọngBHXH, BHYT tới mức thấp nhất.

- Tăng cường công tác quản lý tài chính, quản lýsổ, thẻ, giải quyết hưởng và chi trả các chế độ, nhất là đối với cấp huyện nhằmđảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người lao động và nhân dân.

- Nghiên cứu triển khai các giải pháp để hạn chếđến mức thấp nhất tình trạng cấp trùng thẻ; lạm dụng, trục lợi hưởng các chế độBHXH và chi phí khám chữa bệnh BHYT, phấn đấu quỹ BHYT được cân đối và có kếtdư để dự phòng.

- Thực hiện tốt công tác giám định, thanh toán cácchi phí KCB, tham gia đấu thầu thuốc; quản lý chặt chẽ giá thuốc, theo dõi sátsao việc triển khai thực hiện giá viện phí mới tại các cơ sở KCB để kịp thời đềxuất cấp thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung phù hợp với điều kiện thực tiễn của địaphương.

- Thường xuyên kiện toàn công tác cán bộ theo đúngquy định, đảm bảo chất lượng, công khai minh bạch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụtrong thời kỳ mới.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trongcông chức, viên chức; thực hiện có hiệu quả, tiết kiệm các hoạt động kỷ niệm 20năm thành lập ngành.

- Thường xuyên phản ánh, kiến nghị BHXH Việt Namcác giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, các vấn đề mới phát sinh tại cơ sở đểkịp thời hướng dẫn, chỉ đạo.

BHXH Việt Nam thông báo để các đơn vị biết và thựchiện./.

Nơi nhận:
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ (để b/c);
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- BHXH các tỉnh, thành phố;
- BHXH Bộ Quốc phòng;
- BHXH Công an nhân dân;
- Lưu: VT, VP(TH).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Phi