BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2651/TB-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2010

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG HOÀNG TUẤNANH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI CHỦ TỊCH UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

Chiều nay 23/7/2010 tại UBND tỉnh Thái Nguyên, Bộ trưởng BộVăn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh có buổi làm việc với Chủ tịch UBNDtỉnh Thái Nguyên Phạm Xuân Đương về Dự án Quy hoạch Khu du lịch vùng Hồ NúiCốc; dự án đầu tư vào Khu du lịch Hồ Núi Cốc, Đề cương Quy hoạch vùng ATK liênhoàn Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Kạn và Đề án tổ chức Festival Trà quốc tế2011 tại Thái Nguyên. Cùng dự về phía Tỉnh có các đồng chí Phó Chủ tịch Tỉnh,đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành; về phía Bộ có đại diện lãnh đạo các đơnvị: Tổng cục Du lịch, Cục Di sản Văn hoá, Cục Văn hoá cơ sở, Vụ Kế hoạch, tàichính, Vụ Văn hoá dân tộc và Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe trình bày các dự án, đề án và cùng các ý kiếnphát biểu, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh kết luận:

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đánh giá cao sự cố gắng, nỗlực của lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên đã quan tâm và chỉ đạo tích cực đối vớicông tác phát triển văn hoá, thể thao và du lịch trên địa bàn Tỉnh. Về các dựán, đề án, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Về quy hoạch khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc: Hồ Núi Cốc làvùng đất rất có tiềm năng du lịch, việc tỉnh Thái Nguyên chủ động xây dựng Quyhoạch khu du lịch quốc gia vùng Hồ Núi Cốc là cần thiết, kịp thời và thể hiệntầm nhìn chiến lược trong việc phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Đề nghịTỉnh chỉ đạo các đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của Bộ để hoàn thiện Quy hoạchnày, trong đó bám sát Luật Du lịch và các văn bản liên quan đối với khu du lịchquốc gia để xác định rõ Hồ Núi Cốc là khu du lịch quốc gia, khu du lịch sinhthái và khai thác được các lợi thế của khu du lịch sinh thái này.

- Phải đặc biệt chú ý tới bảo vệ môi trường, có dự án về cấpthoát nước, cân nhắc vấn đề nuôi trồng, chế biến thuỷ hải sản; phải tính đếnmật độ xây dựng để giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển,vấn đề tái định cư gắn liền với việc bảo tồn các giá trị văn hoá dân tộc; chú ýbảo vệ đa dạng sinh học tại vùng Hồ Núi Cốc và đầu tư cơ sở hạ tầng dịch vụ dulịch, phải có tầm nhìn cho tương lai lâu dài.

- Nghiên cứu thành lập ban quản lý Hồ Núi Cốc có đủ nănglực, lực lượng nòng cốt là những cán bộ đang công tác trong ngành VHTTDL.

- Tích cực xã hội hoá, kêu gọi đầu tư vào Khu du lịch Hồ NúiCốc.

2. Về dự án đầu tư khu vui chơi giải trí khu du lịch Hồ NúiCốc: Nhà tư vấn đã đưa ra nhiều ý tưởng hay, Bộ cơ bản tán thành. Khi dự ánđược duyệt, Tỉnh tạo điều kiện cho các nhà đầu tư vào khu du lịch đồng thời yêucầu chủ đầu tư có cam kết cụ thể về thời gian thực hiện, ký quỹ vốn.

3. Về Đề cương quy hoạch vùng ATK liên hoàn: Hoan nghênhtỉnh Thái Nguyên đã chủ động xây dựng đề cương nhiệm vụ quy hoạch vùng ATK liênhoàn, đề nghị Tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội nghị, hoàn thiện gửi BộVăn hoá, Thể thao và Du lịch. Bộ sẽ tổ chức cuộc họp 3 tỉnh Thái Nguyên, TuyênQuang, Bắc Kạn và các Bộ, ngành liên quan góp ý kiến đề cương để hoàn chỉnhtrình cấp có thẩm quyền quyết định.

4. Về Festival Trà quốc tế 2011 tại Thái Nguyên: Để công tácchuẩn bị tổ chức chu đáo, đạt hiệu quả cao, đề nghị chuyển thời gian tổ chứcvào tháng 11 năm 2011. Tỉnh chỉ đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp thu ýkiến góp ý của Bộ để hoàn thiện Đề án, xây dựng kịch bản chi tiết cho từng hoạtđộng: Chương trình khai mạc, bế mạc; dự kiến thành phần Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức;kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến và trưng bày các sản phẩm trà, huy động nhântham gia Festival Trà; kế hoạch tổ chức triển lãm hình ảnh về cây Chè của ViệtNam và thế giới; xây dựng kế hoạch xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch TháiNguyên, mời các nhà tài trợ cho Festival Trà; tổ chức gặp gỡ các công ty lữhành quốc tế tại Thái Nguyên; đào tạo nguồn nhân lực du lịch phục vụ choFestiaval; kế hoạch tổ chức họp báo…

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để UBND tỉnh TháiNguyên biết để chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Bộ Vănhoá, Thể thao và Du lịch thực hiện./.

Nơi nhận:
- Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị: TCDL, Cục DSVH, VHCS;
Vụ KHTC, VHDT, HTQT;
- Sở VHTTDL Thái Nguyên;
- Lưu: VT, VP (THTT), TKV (20.)

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tô Văn Động