VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 268/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNGĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM CỦA TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

Ngày 12 tháng 7 năm 2013, tại trụsở Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên DAP-VINACHEM, Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải đã thăm Nhà máy DAP Hải Phòng và nghe Tập đoàn Hóa chất Việt Nam báocáo về kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối nămcủa Tập đoàn. Tham dự cuộc họp có Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng,đại diện Bộ Công Thương, Văn phòng Chính phủ, và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồngthành viên và Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam báo cáo, ý kiến của cácđại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến kết luận như sau:

I. Sáu tháng đầu năm 2013 trong bốicảnh khó khăn chung của kinh tế thế giới và trong nước, Tập đoàn Hóa chất ViệtNam đã có nhiều cố gắng, phát huy tốt các nguồn lực để đẩy mạnh đầu tư, duy trìtốc độ tăng trưởng cao, ổn định cả về sản xuất và tiêu thụ, hoàn thành các mụctiêu kế hoạch, giữ vai trò nòng cốt trong việc đáp ứng nhu cầu phân bón chonông nghiệp và các sản phẩm hóa chất tiêu dùng cho xã hội; xây dựng được độingũ cán bộ và công nhân kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành; công táctái cấu trúc doanh nghiệp được triển khai nghiêm túc bảo đảm tiến độ đề ra.

Trong thời gian tới, Tập đoàn Hóachất Việt Nam cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong đó tậptrung vào công tác quản trị doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch, phương án phòngngừa ứng phó sự cố hóa chất; đẩy mạnh triển khai tái cơ cấu Tập đoàn; tiếp tụcthực hiện việc cổ phần hóa theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt,tiến hành các thủ tục theo quy trình cổ phần hóa, lựa chọn thời điểm thích hợpđể bán cổ phần, đảm bảo lợi ích của nhà nước và lợi ích doanh nghiệp và huyđộng thêm nguồn vốn đầu tư cho các công trình trọng điểm của Tập đoàn như Dự ánDAP số 2, dự án amoniac; tăng cường triển khai một số dự án quan trọng khácnhư: dự án khai thác, chế biến muối tại Lào, dự án đầu tư, sản xuất nguyên liệukháng sinh.

II. Về những kiến nghị của Tậpđoàn:

1. Bộ Công Thương:

- Tiếp tục hoàn thiện Quy hoạchphát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2020, có tính đến năm2030 theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5567/VPCP-KTN ngày 09 tháng 7 năm 2013, trong đó cần lưu ý không bổ sung thêm Dự án mới vàoQuy hoạch đối với những sản phẩm hiện nay năng lực sản xuất trong nước đã đápứng đủ nhu cầu.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểmtra thị trường, nhất là tại các điểm nóng, vùng giáp biên, phát hiện kịp thờivà xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng; nghiên cứuviệc dán tem đối với sản phẩm phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật để đảm bảo lợiích của người tiêu dùng.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ,ngành liên quan xây dựng Nghị định sản xuất, kinh doanh phân bón, trình Chínhphủ xem xét, phê duyệt.

- Khẩn trương hoàn thiện Quy hoạchthăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng apatit giai đoạn đến năm 2020, cóxét đến năm 2030, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phối hợp với Bộ Tàinguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ cấp phép khai thác khai trường 18, 19 và23 cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam, trình Thủtướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Đối với Nhà máy DAP Đình Vũ HảiPhòng:

- Tập đoàn chỉ đạo Công ty tráchnhiệm hữu hạn một thành viên DAP-VINACHEM đẩy nhanh tiến độ xử lý bã thải gyps,đồng thời nghiên cứu, tính toán kỹ các vấn đề về công nghệ, thị trường… trướckhi quyết định đầu tư dự án mở rộng, nâng công suất Nhà máy DAP Đình Vũ HảiPhòng từ 330.000 tấn/năm lên 660.000 tấn/năm.

- Bộ Giao thông vận tải chủ trì,phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức triển khai xây dựng tuyến đườngsắt Hải Phòng - Lạch Huyện - Đình Vũ theo Chiến lược, Quy hoạch tổng thể pháttriển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm2030.

- Ủy ban nhân dân thành phố HảiPhòng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viênDAP-VINACHEM sớm triển khai dự án mở rộng nâng công suất cảng biển.

3. Đối với Nhà máy Đạm Ninh Bình:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm tổ chứcđoàn kiểm tra theo ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 234/TB-VPCP ngày 08 tháng 7năm 2013 của Văn phòng Chính phủ, qua đó nghiên cứu đề xuất biện pháp tháo gỡkhó khăn, vướng mắc về hạ tầng, hệ thống thoát nước mưa, nước thải của Nhà máytrong khu công nghiệp Khánh Phú tỉnh Ninh Bình.

- Ngân hàng Phát triển Việt Namnghiên cứu, điều chỉnh lãi suất vay ưu đãi theo quy định để tạo điều kiện chonhà máy hoạt động hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểcác cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- TTg, các PTTg CP;
- Các Bộ: KH&ĐT, CT, TN&MT;
- UBND thành phố Hải Phòng;
- UBND tỉnh Ninh Bình;
- Ngân hàng Phát triển VN;
- Tập đoàn Hóa chất VN;
- CTy TNHH MTV Đạm Ninh Bình
(KCN Khánh Phú, tỉnh Ninh Bình);
- VPCP: BTCN, các PCN, các vụ: TH, KTTH, V.III, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ