VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 268/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2011

THÔNG BÁO

ÝKIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG PHÁTĐIỆN CẠNH TRANH VIỆT NAM

Ngày 31 tháng 10 năm 2011,Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về tìnhhình phát triển Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam. Tham gia cuộchọp có lãnh đạo và đại diện các Bộ, cơ quan: Công Thương, Kế hoạchvà Đầu tư, Tài chính, Văn phòng Chính phủ; các Tập đoàn: Điện lực Việ Nam,Dầu khí Việt Nam, Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Sau khi nghe Bộ Công Thương,Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo, ý kiến các đại biểu tham dự họp, Phó Thủtướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

Các đơn vị đã thực hiệnnghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc chuẩn bị các vănbản pháp lý, xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và đào tạo nguồn nhânlực để có thể đưa Thị trường phát điện cạnh tranh vào vận hành chính thức từngày 01 tháng 01 năm 2012. Qua bốn tháng vận hành, thị trường điện thí điểm đãcó một số mặt tích cực: hầu hết các nhà máy điện đã tham gia chào giá trực tiếphoặc gián tiếp thông qua đơn vị đại diện trên thị trường điện; các đơn vị phátđiện đã bước đầu làm quen, sử dụng thành thạo hệ thống công nghệ thông tin đượctrang bị để lập, xử lý và gửi bản chào giá đầy đủ trên thị trường điện, các bảnchào giá không đúng quy định đã dần được khắc phục.

Tuy nhiên, thị trường thí điểmcũng đã bộc lộ một số bất cập, liên quan đến hệ thống SCADA hiện cóvận hành không ổn định; dự báo nhu cầu điện sai số lớn dẫn tới cam kết thanhtoán qua hợp đồng cao hơn nhu cầu thực tế tại một số thời điểm; việc cung cấp khíkhông ổn định, cung cấp thông tin về nguồn khí chưa kịp thời đã ảnh hưởng tớivận hành thị trường điện; các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật củathị trường còn có điểm chưa phù hợp với tình hình vận hành thực tế. Những bấtcập trong quá trình thực hiện thị trường điện thí điểm cần sớm được khắc phụctrong thời gian tới.

Việc thực hiện thị trường điệnthí điểm tại Việt Nam cần được tiếp tục, các Bộ, ngành cần thực hiện tốt cácnhiệm vụ sau đây để đến giữa tháng 12 năm 2011 sẽ họp lại, nếu đáp ứng đủ điềukiện sẽ đưa vào vận hành Thị trường phát điện cạnh tranh chính thức từ ngày 01tháng 01 năm 2012, cụ thể như sau:

1. Bộ Công Thương:

- Thực hiện thẩm tra, trình Thủ tướngChính phủ về việc thành lập 3 Tổng công ty phát điện trực thuộc Tập đoàn Điệnlực Việt Nam trước ngày 15 tháng 11 năm 2011.

- Hoàn thành Đề án thànhlập Hội đồng điều tiết điện lực quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ xem xéttrong tháng 11/2011.

- Phối hợp với Tư vấn có báocáo đánh giá toàn diện về hoạt động của Thị trường phát điệnthí điểm trước ngày 30 tháng 11 năm 2011.

- Hoàn thành việc xây dựng vàphê duyệt phương án điều tiết khí năm 2012 trước ngày 30 tháng 11 năm 2011, bảođảm sử dụng có hiệu quả nguồn khí, công bằng, minh bạch giữa các khách hàng sửdụng khí. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc cung cấp khí cho sản xuất điện, cóbiện pháp chế tài cần thiết đối với các trường hợp không tuân theo sự điều hànhcủa tổ chức có thẩm quyền.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tàichính nghiên cứu, xây dựng cơ chế sử dụng quỹ bình ổn giá điện đểbảo lãnh một phần cho thanh toán trong thị trường phát điện cạnhtranh.

- Chủ trì, phối hợp với các đơnvị có liên quan tổ chức đào tạo nguồn nhân lực cho công tác vậnhành và giám sát thị trường điện, hoàn thành trước khi thị trườngphát điện cạnh tranh đi vào hoạt động.

- Chỉ đạo Tập đoàn Điệnlực Việt Nam chuyển đổi hợp đồng mua bán điện và từng bước điều chỉnh giámua điện từ các nhà máy điện phù hợp với quá trình điều chỉnh giá bán điện đểgiúp các chủ đầu tư bù đắp được các chi phí tăng thêm do tỷ giá, lãi suất ngânhàng và giá nhiên liệu,…

- Sửa đổi, bổ sung cácquy định tại các Thông tư 18/2010/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2010 về vậnhành thị trường phát điện cạnh tranh; Thông tư 41/2010/TT-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2010 quy định phương pháp xác định giá phátđiện; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành khung giá phát điện và phêduyệt hợp đồng mua bán điện và các quy trình hướng dẫn thực hiện trước ngày 30tháng 11 năm 2011.

- Đôn đốc, chỉ đạo chủ đầutư các nhà máy điện ngoài Tập đoàn Điện lực Việt Nam, phốihợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng hạ tầng công nghệ thông tinphục vụ vận hành thị trường phát điện cạnh tranh chính thức, hoàn thành trướcngày 30 tháng 11 năm 2011.

- Nghiên cứu, điều chỉnh trongcác văn bản quy phạm pháp luật về thị trường điện một số nộidung sau:

+ Cho phép điều chỉnh sảnlượng điện hợp đồng tháng khi có các biến động lớn về: phụ tải; kế hoạch bảodưỡng sửa chữa của nhà máy bị thay đổi so với kế hoạch năm mà không phải donguyên nhân của nhà máy; tần suất nước về của các hồ thủy điện thay đổi nhiềuso với dự báo và nguyên nhân từ các yếu tố khách quan khác.

+ Cho phép tính toán và côngbố sản lượng của các nhà máy thủy điện đa mục tiêu hàng ngày để đảmbảo sản lượng của các nhà máy này phù hợp với tình hình thủy văn thựctế của nhà máy.

+ Giá trần bản chào của cácnhà máy nhiệt điện được điều chỉnh hàng tháng theo giá nhiên liệu.

+ Quy định về việc tínhtoán thanh toán cho các nhà máy điện sử dụng nhiều loại nhiênliệu cho sản xuất điện (dầu và khí đốt); các nhà máy điệnchu trình hỗn hợp khi chỉ vận hành chu trình đơn trong các trường hợp sửdụng khí đốt hoặc dầu DO.

+ Đưa vào các điều kiệnràng buộc: bao tiêu khí trong các hợp đồng mua bán khí, bao tiêu điệnnăng trong các hợp đồng mua bán điện của các dự án điện BOT,ràng buộc khả năng tải của lưới điện truyền tải,…

2. Tập đoàn Điệnlực Việt Nam:

- Hoàn thành việc lập kế hoạchvận hành thị trường phát điện cạnh tranh năm 2012, trình Bộ CôngThương xem xét, phê duyệt trước ngày 15 tháng 11 năm 2011.

- Thực hiện chuyển đổi hợpđồng mua bán điện và từng bước điều chỉnh giá mua điện từ cácnhà máy điện theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, phù hợp với quá trình điều chỉnhgiá bán điện.

- Thực hiện các giải pháp cầnthiết để hoàn thành xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin theosơ đồ tối thiểu, kết nối với các nhà máy điện ngoài Tập đoàn, hoànthành trước ngày 15 tháng 12 năm 2011.

- Xây dựng và hoàn thànhcác Quy trình hướng dẫn các Thông tư liên quan đến hoạt động của thị trườngphát điện cạnh tranh chính thức trước ngày 15 tháng 12 năm 2011.

- Tổ chức đào tạo, tậphuấn cho các đơn vị liên quan đáp ứng yêu cầu vận hành thị trường điện chínhthức.

- Xây dựng mức phí thuê tàisản thiết bị công nghệ thông tin đối với các đơn vị tham gia thị trườngđiện, trình Bộ Tài chính xem xét, phê duyệt.

3. Tập đoàn Dầu khí ViệtNam

- Chỉ đạo các đơn vị thuộc Tậpđoàn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cung cấpđủ khí đốt cho cụm nhà máy nhiệt điện chạy khí khu vực miền Đông Nam Bộ. Trườnghợp không có khả năng cung cấp đủ, phải thông báo khả năng cung cấp khí trongthời gian sớm nhất có thể cho đơn vị vận hành thị trường điện.

- Chỉ đạo các đơn vị thuộcTập đoàn tuân thủ nghiêm túc lệnh điều độ của Trung tâm Điều độHệ thống điện quốc gia; thực hiện điều tiết cung cấp khí đốt bảo đảmsử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên khí đốt của đất nước.

Văn phòng Chính phủ xinthông báo để các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: CT, KH&ĐT, TC;
- Cục Điều tiết điện lực;
- Các Tập đoàn: Điện lực VN, Dầu khí VN, CN Than và Khoáng sản Việt Nam;
- Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TKBT, TH, KTTH, ĐMDN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3), V. (30).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý