VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2011

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ
CHIẾN LƯỢC XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THỜI KỲ 2011 – 2020
Ngày 02 tháng 11 năm 2011, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Công Thương, ý kiến phát biểu của lãnh đạo các cơ quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:
Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các cơ quan tham gia tại cuộc họp để hoàn thiện dự thảo Chiến lược:
- Bổ sung phần đánh giá thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001 - 2010 đối với các nội dung: hiệu quả công tác xuất nhập khẩu, phân tích cơ cấu nhập siêu, thực trạng các ngành công nghiệp, nông nghiệp phục vụ xuất khẩu, vấn đề hàng xuất khẩu sử dụng công nghệ cao và một số nội dung cần thiết khác để có cơ sở rõ hơn cho hoạch định Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, có định hướng đến 2030.
- Làm rõ thêm quan điểm phát triển xuất khẩu, quản lý nhập khẩu (tập trung những vấn đề liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu) và mục tiêu Chiến lược của hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu giai đoạn 2011 - 2020; rà soát, thể hiện các nội dung về quan điểm, định hướng và giải pháp xuất khẩu, nhập khẩu cho phù hợp với thực tiễn và yêu cầu của hội nhập quốc tế; tập trung hoàn thiện có chọn lọc các giải pháp thực hiện Chiến lược, bảo đảm sát với mục tiêu, định hướng mà Chiến lược đề ra. Để tổ chức thực hiện Chiến lược này, Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chiến lược trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.
Bộ Công thương hoàn thiện dự thảo Chiến lược, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2011.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

>> Xem thêm:  Tư vấn cách giải quyết tranh chấp đất đai khi mua bán nhà đất bằng giấy tờ viết tay ?

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: Công Thương, NNo&PTNT, Tài chính, XD, GTVT, KHCN, TTTT, KHĐT, LĐTBXH, GDĐT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm; các Vụ: KTN, KGVX, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp đất khi bị thu hồi, cưỡng chế đất ? Tranh chấp tiền đặt cọc mua đất ?