VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 270/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ ĐỔI MỚICƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2013

Ngày 10 tháng 7 năm 2013, tại trụ sởChính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh - Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước vềđổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập đã chủ trì cuộc họp bànvề việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2012của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Thông báokết luận số 37/TB-TW của Bộ Chínhtrị về Đề án "Đi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xãhội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công".Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện lãnh đạo các bộ, cơquan: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Côngnghệ, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông và Văn phòngChính phủ. Sau khi nghe Lãnh đạo các Bộ; Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Khoahọc và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo về tình hình triển khai Nghị quyết 40/NQ-CP của Chính phủtrong thời gian qua và tình hình cụ thể đối với lĩnhvực giáo dục đại học, khoa học và công nghệ, văn hóa thể thao và du lịch và ýkiến phát biểu của các đại biểu tham dự, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng banChỉ đạo đã kết luận như sau:

1. Về quan điểm, chủ trương, mụcđích, ý nghĩa của việc đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập:

Tại Thông báo số 340/TB-VPCP ngày 05tháng 10 năm 2012 và Thông báo số 392/TB-VPCP ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Vănphòng Chính phủ về Kết luận của Trưởng ban Chỉ đạo tại 02 phiên họp trong năm2012 đã nêu rõ quan điểm, mục đích, ý nghĩa và phương hướng triển khai việc đổimới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Yêu cu các bộ, cơ quan nghiên cứu kỹ các nội dung các thông báo này để triểnkhai thực hiện; trong đó tập trung vào một số nội dung sau:

a) Việc triển khai thực hiện các nộidung về đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp cônglập và đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ sự nghiệp công là vấn đề khó, phức tạpnhưng phải quyết tâm thực hiện vì đây là lĩnh vực quan trọng, cần thiết. Trongthời gian vừa qua, các bộ, ngành đã tích cực thực hiện các giải pháp đi mới và đã đạt được những kết quả nht định, tuy nhiên vẫn chưa có chuyển biến rõ nét so với quá trình đổimới, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

b) Kết luận số 63-KL/TW ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về “Một số vấnđề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người cócông và định hướng cải cách đến năm 2020” khẳng định rõ ý nghĩa,vai trò, nội dung định hướng và sự cn thiết phải thựchiện đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp cônglập và xác định đây là khâu đột phá. Vì vậy, cn có quyếttâm cao của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp trong việc ban hành cơchế, chính sách và tổ chức thực hiện.

c) Việc triển khai đổi mới cơ chếhoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập nhằm mục tiêu tác động tích cực đến sựphát trin cả về số lượng và chất lượng dịch vụ sự nghiệpcông; thực hiện tốt hơn chính sách điều tiết thu nhập, bảo đảm công bằng xãhội; thu hút thêm nguồn tài chính của những người có thu nhập cao để đầu tưphát triển hoạt động dịch vụ sự nghiệp công. Việc thực hiện các chính sách đổimới không phải là để giảm nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước mà để ngânsách nhà nước có điều kiện tập trung chăm lo tốt hơn ngườinghèo, gia đình chính sách trong tiếp cận và hưởng các loại hình dịch vụ sự nghiệp công.

2. Về kiểm điểm tiến độ triển khaithực hiện:

Các bộ, cơ quan đã có các nghiên cứu,đề xuất ban đầu trong việc tổ chức triển khai các nội dung đổi mới cơ chế hoạtđộng của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnhvực quản lý; tuy nhiên, tiến độ còn chậm vì đây là vấn đề khó, một số bộ, cơquan chưa quyết tâm cao trong một số lĩnh vực để tạo đượcsự đồng thuận trong xã hội, nhất là việc điều chỉnh chế độ thu học phí, việnphí. Vì vậy, cần phải có lộ trình, bước đi cụ thể; trước mắt tập trung thựchiện một số công việc sau:

a) Các bộ, cơ quan khẩn trương ràsoát, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới phát triển của các đơn vị sự nghiệp thuộcngành, lĩnh vực phụ trách, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiếp tục ràsoát các nội dung về đặt hàng, mua sản phẩm, trong đó cần làm rõ và phân loạiđối tượng: đối tượng phục vụ cho Nhà nước; đối tượng Nhà nước yêu cầu (con emngười dân tộc, người nghèo,...) và theo nhu cầu xã hội; cần có cơ chế mua sảnphẩm đối với những loại hình dịch vụ không thực hiện được phương thức đặt hàng(ví dụ sản phẩm nghệ thuật).

b) Về triển khai thực hiện các Đán thí điểm:

- Về Đán đềxuất thí điểm đặt hàng đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử: Bộ Giáo dụcvà Đào tạo nghiên cứu, cân nhắc giảm số lượng các trường tham gia đào tạo tronglĩnh vực năng lượng nguyên tử phù hợp với nhu cầu đào tạo và sử dụng sau đàotạo; ngoài lĩnh vực năng lượng nguyên tử cần lựa chọn thêm ngành khác Nhà nướccó nhu cầu sử dụng nhưng xã hội không sẵn sàng tham gia để đặt hàng.

Việc thí điểm mở rộng quyền tự chủtài chính đối với 4 trường Đại học đã tự chủ kinh phí hoạt động thường xuyên từnăm 2008, tại phiên họp Ban Chỉ đạo vào tháng 11 năm 2012, các trường đã chủđộng, tích cực xây dựng Đề án nghiêm túc, công phu. Trưởng Ban Chỉ đạo đã yêucầu hoàn chỉnh Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho thí điểm ngay từđầu năm 2013 nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn chưa thực hiện việc này. Bộ Giáodục và Đào tạo cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và phải trình Thủ tướng Chính phủtrong tháng 8 năm 2013. Trong đó nêu rõ cơ chế, chính sách cụ thể, khả thi đểcác đơn vị triển khai thực hiện. Sau khi Đề án được phê duyệt, các Bộ liên quancó hướng dẫn, quy chế thực hiện, cơ chế kiểm tra, có những điều chỉnh kịp thờitrong trường hp cần thiết.

- Về lĩnh vực Y tế: biểu dương sựtích cực, quyết tâm triển khai của Bộ Y tế trong việc nghiêncứu, xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định cơ chế hoạt độngvà cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụkhám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập. Bộ Y tế khẩn trươnglựa chọn một số bệnh viện để thí điểm, trên cơ sở đó tổng kết, đánh giá để nhânrộng.

- Về lĩnh vực Khoa học và Công nghệvà các lĩnh vực khác: Ban Chỉ đạo sẽ nghe chuyên đề, trước mắt là lĩnh vực Khoahọc và Công nghệ, về nguyên tắc, ủng hộ đề xuất thí điểm khoán kinh phí gắn vớinghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ. Bộ Khoa học và Công nghệ khẩntrương xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật để xác định các yếu tố đầu vào cấuthành dự toán sản phẩm và các tiêu chí đánh giá, nghiệm thu các sản phẩm khoahọc và công nghệ.

3. Về phương thức thực hiện:

a) Các bộ, cơ quan quản lý chuyên ngànhchủ động xây dựng hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật củangành, lĩnh vực.

b) Các bộ, cơ quan tổng kết việctriển khai cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, cơ chế thí điểm Nhà nước đặthàng của ngành, lĩnh vực trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, đánh giá, rút kinhnghiệm để làm tốt hơn; đồng thời đề xuất các nội dung đổi mới (trong đó cần làmrõ nội dung đổi mới về cơ chế quản lý chung, cơ chế tài chính, cơ chế tiềnlương và cơ chế quản lý biên chế lao động) và tổ chức phân loại đơn vị sự nghiệp (loại đơn vị sự nghiệp hoạt động như doanhnghiệp, loại đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thườngxuyên, loại đơn vị sự nghiệp ngân sách nhà nước hỗ trợ kinhphí hoạt động...). Việc đổi mới cần thực hiện từng bước, phù hợp với khả năngcủa nền kinh tế và thu nhập của nhân dân, có lộ trình cụ thể.

c) Bộ Tài chính khẩn trương nghiêncứu, xây dựng cơ chế chuyển các đơn vị sự nghiệp sang hoạt động như doanhnghiệp và cổ phn hóa đơn vị sự nghiêp công lập đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Các bộ, cơ quanphi hợp với BTài chính nghiên cứugiải pháp xử lý các vn đ liên quanđến các đơn vị sự nghiệp thuộc các doanh nghiệp nhà nước cphần hóa.

d) Về việc xây dựng Nghị định khungvề cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập: Bộ Tài chínhcần khẩn trương xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị địnhsố 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ,tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tchức bộ máy,biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng quy địnhkhung các vấn đề then chốt, có tính chất chung; trên cơ sở đó, các bộ, cơ quancó căn cứ để nghiên cứu, xây dựng Nghị định hoặc Thông tư riêng quy định đốivới từng lĩnh vực cụ thể.

đ) Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất cơ chếkhoán biên chế, lao động...

e) Các Bộ, ngành rà soát chương trìnhkế hoạch nêu tại Nghị quyết 40/NQ-CP trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung để phùhợp với việc triển khai các Luật chuyên ngành thì chủ động phối hp với Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung kịpthời. Trong đó, lưu ý các bộ, cơ quan không lùi thời gian ban hành các văn bản.

4. Về hoạt động của Ban Chỉ đạo:

a) Văn phòng Chính phủ rà soát lạicác thành viên Ban Chỉ đạo để điều chnh kịp thời và đảmbảo người đi họp có tính hệ thống. Thành viên Ban Chỉ đạo nghiêm túc bố tríthời gian tham gia họp, trường hp không tham gia họp phảicó báo cáo. Từ các phiên họp tiếp theo, trường hp thành viên Ban Chỉ đạo không tham dự họp mà không có báo cáo thì sẽcó văn bản phê bình.

b) Từ nay, Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức họptheo từng quý và nghe riêng từng chuyên đcụ th.

Văn phòng Chính phủ thông báo để cácthành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sựnghiệp công lập, các Bộ, cơ quan liên quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các thành viên BCĐ Nhà nước về đi mới cơ chế hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập;
- Các B: TC, GD&ĐT; Y tế; KH&CN, VHTT&DL; TN&MT; GTVT; LĐTB&XH; NN&PTNT; Tư pháp; Nội vụ;
-
VPCP: BTCN; các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTN, KGVX, TCCV, Cng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Văn Tùng