BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2702/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hảiquan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chínhhướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việcban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTCngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểuthuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh tại tp. Hồ Chí Minh) tại thông báo số 446/TB-PTPLHCMngày 6/3/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thôngbáo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: (NLSX milo) Hỗn hợp vitamin - Vitamin Premix(BEV 6066 MR2- Non-GM) (Mục 1).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Nestle Việt Nam; địa chỉ: KCN Biên Hòa II, tp. Biên Hòa; mã số thuế: 3600235305.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10024318615/A12 ngày 18/12/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan Biên Hòa - Cục Hải quan Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Hỗn hợp vitamin B6 (~ 0.4%), vitamin B2 (~ 0.3%), vitain C (~ 18%), niacin (~ 4.5%)... trên nền maltodextrin dùng để chế biến thực phẩm.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Vitamin Premix BEV 6066 MR2- NON-GMO.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hỗn hợp vitamin B6 (~ 0.4%), vitamin B2 (~ 0.3%), vitain C (~ 18%), niacin (~ 4.5%)... trên nền maltodextrin dùng để chế biến thực phẩm.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Vitamin Premix BEV 6066 MR2- NON-GMO.

Nhà sản xuất: Không có thông tin.

thuộc nhóm 21.06 “Các chế phẩm thực phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, phân nhóm 2106.90 “- Loại khác”, “- - Loại khác”, mã số 2106.90.91”--- Hỗn hợp khác của hóa chất với thực phẩm hoặc các chất khác có giá trị dinh dưỡng, dùng để chế biến thực phẩm” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, tp. (để t/hiện);
- Chi cục HQ Biên Hòa (Cục HQ Đồng Nai);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK – PL - Thảo(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái