VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 271/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH HÀTĨNH

Ngày 16 tháng 7 năm 2013, Phó Thủtướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã thăm và làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh; thăm vàkiểm tra tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm: đập dâng Lạc Tiếnvà hệ thống tuy nen hạ lưu hồ Rào Tr; Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương do Tập đoàn Formosa (ĐàiLoan) đầu tư; Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1. Cùng đi với Phó Thủ tướng có lãnhđạo và đại diện các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính,Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ;lãnh đạo các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dânTỉnh báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, tiến độ triểnkhai các dự án trọng điểm trên địa bàn và một số kiến nghị, đề xuất; ý kiến củađồng chí Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo các Bộ, Tập đoàn, chủ đầu tư các dự ántrọng điểm, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủtướng biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền,nhân dân Hà Tĩnh trong thời gian qua; Hà Tĩnh nổi lên như một điểm sáng trongtriển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội;trong 6 tháng đầu năm 2013 tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả tích cực, thểhiện qua các chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,65%, chỉ số phát triểnsản xuất công nghiệp tăng 12,25% (gấp hơn 2 lần so với mức tăng chung cả nước).Thu ngân sách trên 2.100 tỷ đng, tăng 61%, kim ngạch xuấtkhẩu tăng 79,5% so với cùng kỳ.

Hà Tĩnh đã thu hút được nhiều nhà đầutư, với dự án FDI qui mô vốn lớn nhất Việt Nam thời điểm hiệnnay; các chương trình, dự án trọng điểm trên địa bàn triểnkhai tốt, như: Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương của Tập đoàn Pormosa,Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Dự án cấp nước choKhu kinh tế Vũng Áng,... đó là kết quả của sự chỉ đạo quyết liệt của cả hệthống chính trị, sự vào cuộc của các Bộ, ngành Trung ương và các Tập đoàn, Tổngcông ty cùng với sự đồng thuận cao của nhân dân. Thực hiện thành công các dự ántrong thời gian qua, là tiền đề cho sự phát triển của Hà Tĩnh trong thời giantới.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo tiếp tục đượcquan tâm và đạt kết quả khá. Công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhânlực có chất lượng cao cũng được chú trọng; Chương trình mục tiêu quốc gia xâydựng nông thôn mới được chỉ đạo quyết liệt, là một trong những tỉnh có cách làmsáng tạo, đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội đượcbảo đảm, là điều kiện thuận lợi để phát triển, thu hút đầu tư.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜIGIAN TỚI:

Về cơ bản thống nhất với các mụctiêu, mà Tỉnh đã đề ra, nhấn mạnh một số điểm sau:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cácNghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội và các Nghị quyết số 01/NQ-CP số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ để tập trung chỉ đạo, điềuhành các giải pháp đã đề ra; thực hiện tốt Chỉ thị s 09/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉđạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013.

2. Thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơcấu nền kinh tế, phát triển công nghiệp, dịch vụ gắn với quy hoạch nông thônmới; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng caotỷ trọng thành phần công nghiệp, dịch vụ. Cải thiện môi trường đầu tư, thực hiệnchính sách an cư, đảm bảo cho người dân tái định cư có cuộc sống tốt hơn nơi ởcũ, chú ý bố trí đủ đất sản xuất, đào tạo nghề,... cho người dân tái định cư.

3. Chỉ đạo thực hiện tốt Quy hoạchtổng thể phát trin kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm2020, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủphê duyệt tại Quyết định số 1786/QĐ-TTg ngày 27/11/2012. Rà soát, điều chỉnh,bổ sung và nâng cao chất lượng các quy hoạch, trước hết là quy hoạch Khu kinhtế Vũng Áng, Khu kinh tế Cửa khu quốc tế Cầu Treo và quyhoạch vùng khai thác mỏ sắt Thạch Khê.

4. Tiếp tục chỉ đạo tháo g khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực tài chính, tín dụngđể các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn, tạo điều kiệnphát triển nhiều doanh nghiệp mới. Thực hiện mạnh mẽ tái cơ cấu đầu tư, chỉ đạoquyết liệt công tác cải cách hành chính để tạo môi trường thuận lợi thu hút đầutư, chuẩn bị các điều kiện để đón nhận luồng đầu tư lớn khi các dự án trọng đim trên địa bàn đi vào hoạt động.

5. Quan tâm, làm tốt hơn nữa pháttriển y tế, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượngcao, đáp ứng nhu cầu lao động cho các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; thựchiện tt các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo; tiếp tục làm tốt công tác cải cách hành chính; giảiquyết tốt các vấn đề xã hội; bảo đảm an ninh chính trị, an toàn giao thông vàtrật tự an toàn xã hội.

III. NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH VÀ TỈNH HÀ TĨNHĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH:

1. Bộ Công Thương

- Khẩn trương hoàn thành việc thẩmđịnh điều chỉnh Dự án khai thác mỏ và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê, trong đócần tập trung làm rõ: nhu cầu tiêu thụ trong nước, phương án công nghệ, khảnăng thu xếp vốn, tiến độ...; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm2013.

- Chỉ đạo đẩy nhanh việc đàm phán cáchp đồng của Dự án nhiệt điện BOT Vũng Áng 2.

2. Bộ Tài chính: Chủ trì, phối hp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cơchế quản lý phần vốn nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án cấpnước cho Khu kinh tế Vũng Áng theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tạivăn bản số 547/TTg-KTN ngày 24 tháng 4 năm 2013; trường hợp vượt thẩm quyền,báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnhHà Tĩnh tchức giao ban thường xuyên với các đơn vị liên quan, giúp tháogỡ các khó khăn về kỹ thuật để đẩy nhanh tiến độ đập LạcTiến và hồ Rào Trổ, tuy nen để chuyển nước về hồ sông Trí; cống ngăn mặn KỳHà,... để hoàn thành dự án vào quý I năm 2015 nhằm cấp đủ nước cho các dự ántrong Khu kinh tế Vũng Áng.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnhHà Tĩnh, Bộ Tài nguyênMôi trường chỉ đạo xây dựng Quy trìnhvận hành hồ chứa Rào Trổ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi tích nướchồ chứa, đáp ứng đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

- Chỉ đạo Công ty cổ phần sắt ThạchKhê thực hiện các giải pháp để ngăn cát đã bóc không tràn ra khu dân cư, gây ônhiễm môi trường.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng củaTỉnh, chính quyền địa phương các cấp tham gia bảo đảm an toàn, an ninh cho cáccông trình trọng điểm trong quá trình thi công, cũng nhưkhi đã đưa vào vận hành.

- Tiếp tục tháo gỡ khó khăn về vốn,hỗ trợ giải phóng mặt bằng tái định cư để tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ cácdự án trọng điểm trên địa bàn, nhất là các dự án: Nhà máy Nhiệt điện Vũng ÁngI, Vũng Áng II; Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa; cấp nưc Khu kinh tế Vũng Áng,...

- Phi hợp vớicác Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương triển khai việc bồi thường, giải phóng mặtbằng và tái định cư cho Khu liên hợp gang thép và Cảng Sơn Dương từ nguồn vốnhỗ trợ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

5. Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Bảođảm tiến độ đưa vào vận hành các dự án lưới điện đáp ứng yêu cu của các dự án nguồn điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Trường hp cần thiết, Tập đoàn ứng vốn cho Tổng công ty Truyền tải điện quốc giađể thực hiện.

6. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Đồng ýTập đoàn hoãn thu hồi tạm ứng đối với Tổng thầu và các nhà thầu phụ tại dự ánđầu tư xây dựng Nhiệt điện Vũng Áng 1 cho đến 95% giá trị hợp đồng EPC.

IV. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH:

1. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tàichính, Giao thông vận ti, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binhvà Xã hội và các Bộ, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phốihợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ tại các Thông báo: số 409/TB-VPCP ngày 17 tháng 12 năm 2012; số 219/TB-VPCP ngày 17 tháng 6 năm 2013. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, báocáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Về đề nghị tiếp tục hỗ trợ 200 tỷđồng đầu tư Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng: Thực hiệntheo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 219/TB-VPCP ngày17 tháng 6 năm 2013. Trước mắt, đng ý ứng trước 200 tỷđồng trong số kinh phí Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý hỗ trợ từ ngân sách Trungương tại văn bản số 547/TTg-KTN ngày 24 tháng 4 năm 2013.

Về việc lựa chọn nhà thầu để thựchiện Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng: Đồng ý Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh Hà Tĩnh căn cứ Quyết đnh số 50/2012/QĐ-TTg ngày 09 tháng11 năm 2012 và ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 547/TTg-KTN ngày 24 tháng 4 năm2013 của Thủ tướng Chính phủ, quyết định và chịu trách nhiệm toàn diện về việcchỉ định thầu thực hiện Dự án để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm cấp đủ nước cho cácdự trọng điểm trong Khu kinh tế Vũng Áng (Khu liên hợp gang thép và cảng SơnDương của Tập đoàn Formosa, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1,…) đảm bảo chất lượng và hiệu quả Dự án.

3. Về hỗ trợ vốn thực hiện Dự án xâydựng nhà ở công nhân Khu kinh tế Vũng Áng: Việc bố trí vốn cho Dự án sẽ đượcthực hiện sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thí điểm Dự án theo đề nghị củaBộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. Về hỗ trợ Dự án xây dựng Cơ sở đàotạo Cao đẳng nghề Vũng Áng: Thực hiện theo ý kiến chđạocủa Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 219/TB-VPCP ngày 17 tháng 6 năm 2013của Văn phòng Chính phủ.

5. Về việc tiếp tục áp dụng Quyếtđịnh 162/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2007 về quy chếhoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo: Hiện nay Bộ Tài chính đangđánh giá lại chính sách hiện hành về kinh tế cửa khẩu cả nước, từ đó xây dựngcơ chế, chính sách mới phù hợp, thống nhất. Vì vậy, trước mắt thực hiện theocác quy định hiện hành.

6. Về việc cho phép Kobelco góp vốnvào Công ty cổ phần sắt Thạch Khê (TIC): Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ tại Thông báo số 410/TB-VPCP ngày 17 tháng12 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ.

7. Về hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng côngtrình kênh trục sông Nghèn: Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chínhphủ tại Thông báo số 219/TB-VPCP ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Văn phòng Chínhphủ.

8. Về hỗ trợ kinh phí thực hiện cácdự án về ứng phó với biến đổi khí hậu theo Quyết định số 1183/QĐ-TTg ngày 30tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chínhphủ: Giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường tiếptục cân đối bố trí kinh phí để Tỉnh triển khai thực hiệncác dự án trong Chương trình ứng phó biến đổi khí hậu theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểỦy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KHĐT, TC, GTVT, NNPTNT, CT, XD, TNMT, YT, GDĐT, LĐTB&XH, VHTTDL, NV, NG;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- Các Tập đoàn: EVN, PVN, TKV;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, TH, KTTH, V.III, KGVX, QHQT, NC;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn
Hữu Vũ