VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 272/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNHTHANH HÓA

Trong các ngày 17 và 18 tháng 7 năm2013, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã đi thăm và làm việc tại tỉnhThanh Hóa; kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án trọngđiểm: Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1, cảng Nghi Sơn, dâytruyền 2 xi măng Công Thanh, Nhà máy bia Thanh Hóa. Cùng đi vi Phó Thủ tướng có lãnh đạo và đại diện các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Giao thông vận tải, Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ; lãnhđạo các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Công nghiệp Than -Khoáng sản Việt Nam. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo kết quảthực hiện nhiệm vụ phát trin kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013,tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóavà một số kiến nghị của Tỉnh; ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy vàlãnh đạo các Bộ, cơ quan, chủ đầu tư các dự án trọng điểm, Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểudương và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dântỉnh Thanh Hóa và những kết quả đạt được khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực.Trong thời gian qua, Tỉnh đã có nhiều nỗ lực đẩy nhanhviệc thực hiện nhiều dự án lớn, trong đó có dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, có ýnghĩa quan trọng mang tầm quốc gia; Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương cùngtháo gỡ để các doanh nghiệp cùng phát triển. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm2013, tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những kết quả tích cực: Tốc độ tăng trưởngkinh tế đạt 8,8%; trong đó nông nghiệp tăng 3%; công nghiệp tăng 14%; dịch vụtăng 18% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng (tỷtrọng nông, lâm, thủy sản giảm; công nghiệp - xây dựng và dịchvụ tăng).

Tổng thu ngân sách, huy động vốn đầutư phát triển, trên địa bàn đều tăng so với cùng kỳ; các lĩnh vực giáo dục, ytế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảmnghèo tiếp tục được quan tâm và có nhiều tiến bộ; việc triển khai Chương trìnhnông thôn mới, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đời sng nhân dân tương đối ổn định.

Các dự án trọng điểm có tiến triển dođược sự ủng hộ của người dân và sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp.Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, an ninh quốc phòng được giữ vững đã tạođiều kiện tốt cho môi trường đầu tư.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜIGIAN TỚI:

Nhất trí với cácnhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2013 mà Tỉnh đã xác định, trong đótỉnh Thanh Hóa cần lưu ý thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Công tác đào tạo nguồn nhân lựccho các dự án lớn cần được quan tâm hơn: Ủy ban nhân dântỉnh Thanh Hóa làm việc với Liên danh thực hiện Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn vàTập đoàn Dầu khí Việt Nam để chuẩn bị nguồn nhân lực cho tốt.

2. Khi các dự án lớn đi vào hoạt độngsẽ có sức lan tỏa lớn, Tỉnh cần chuẩn bị các điều kiện cho các nhà đầu tư đểtiếp thu nguồn đầu tư mi.

3. Cần chú ý đến vấn đề an toàn, anninh trong quá trình thi công, cũng như trong quá trình vận hành các dự án lớn.Tỉnh cần phối hợp với Liên danh để xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh; thựchiện công tác vận động quần chúng, chủ động làm việc để xử lý trước các ý kiếncủa người dân.

III. NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG:

1. Bộ Công Thương

- Chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than -Khoáng sản Việt Nam trong việc đàm phán với các đối tác nướcngoài về phương án hợp tác liên danh khai thác, chế biến quặng Cromit CĐịnh, trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích hợp lý của các bên tham gialiên danh và phù hợp vi quy định pháp luật hiện hành của ViệtNam; Trường hợp đến cuối năm 2013, các bên không thỏa thuận được, báo cáo Thủtướng Chính phủ cho phép dừng thực hiện việc đàm phán.

- Đôn đốc nhà đầu tư được chọn pháttriển dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tưvà thực hiện đầu tư Dự án theo quy định.

- Chủ trì, đôn đốc các Bộ, ngành liênquan quan tâm chỉ đạo triển khai các nội dung theo cam kết của Chính phủ trongGGU dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, đặc biệt lưu ý thời hạn xửlý các công việc thuộc thẩm quyền của các Bộ. Kịp thời báo cáo Thủ tướng Chínhphủ các vấn đề phát sinh có thể gây chậm trễ, tránh khiếu nại phát sinh từ cácđối tác nước ngoài trong Liên danh.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp vi các Bộ: CôngThương, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường và các cơquan liên quan nghiên cứu, đề xuất việc thành lập các Hội đồng an toàn trong cáclưu vực sông (trừ lưu vực sông Đà đã có Hội đồng an toàn do Bộ Khoa học và Côngnghệ chủ trì) có các công trình thủy điện, thủy lợi có đậpcao, dung tích hồ chứa lớn, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân ở hạ du, báo cáo Thủtướng Chính phủ.

3. Bộ Tài chính: Chủ trì, phối hợpvới các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Ủy ban nhân dântỉnh Thanh Hóa quy định việc đóng góp kinh phí của Nhà máy thủy điện Cửa Đạtcho việc duy tu, bảo dưỡng, bảo trì các công trình sử dụng chung của công trìnhthủy lợi - thủy điện Cửa Đạt.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường: Chỉđạo, phi hợp với các Bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tưliên quan xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa các hồ chứa thủy lợi, thủyđiện trên hệ thống sông Mã - sông Chu. Trước mắt, khẩn trương xây dựng quytrình vận hành liên hồ chứa các hồ chứa thủy lợi, thủy điện đã có và chuẩn bịđưa vào vận hành, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

5. Bộ Tư pháp: Sớm cấp ý kiến pháp lýcho Dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đDự án có thể trin khai việc giải ngân vốn vay, đáp ứng tiến độ theo cam kết.

6. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện TĩnhGia hỗ trợ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng của tuyến đường dây 220 kVThanh Hóa - Vinh để sớm đưa công trình vào vận hành, đảm bảo truyền tải hếtcông suất của Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng củaTỉnh, chính quyền địa phương các cấp tham gia bảo đảm an toàn, an ninh cho cáccông trình trọng đim trong Khu Kinh tế Nghi Sơn trong quátrình thi công, cũng như khi đã đưa vào vận hành.

- Phối hợp với Bộ Giao thông vận tảisớm giải quyết sự chồng lấn khu nước trước bến quay trở tàu của Khu Cảng Trungtâm Nhiệt điện Nghi Sơn với cảng Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn.

7. Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Bảođảm cung cấp điện an toàn, liên tục cho các dự án trọng điểm trong Khu kinh tếNghi Sơn.

8. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:

- Tổ chức triển khai tốt các nội dungtrong Cam kết hoàn thành Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, không để phát sinh cácvấn đề phải xử lý theo Bảo lãnh của Chính phủ (GGU); giám sát chặt chẽ công tácthi công nạo vét ln đu công trìnhbiển, báo cáo kịp thời các khó khăn vướng mc trong quátrình trin khai để có biện pháp xử lý bảo đảm tiến độ đã cam kết trong GGU.

- Chuẩn bị đầy đủ Hồ sơ của dự án bồithường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và san gạt mặt bằng Nhà máy lọc hóa dầu NghiSơn, gửi các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để thực hiệnviệc thanh, quyết toán theo quy định.

IV. V MỘT SỐ KIN NGHỊ CỦA TỈNH:

1. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tàichính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giáodục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội và cácBộ, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với y ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thực hiện có hiệuquả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Thông báo: số 55/TB-VPCP ngày 04tháng 02 năm 2013; số 245/TB-VPCP ngày 15 tháng 7 năm 2013. Trường hợp có khókhăn, vướng mắc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Về hỗ trợ nạo vét luồng tàu vàocảng Nghi Sơn: Giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo lập dự án đầu tư, đề xuất giảipháp huy động vốn, kể cả hình thức đầu tư PPP, phân kỳ đầu tư phù hợp với lưulượng hàng hóa thông qua Cảng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 9 năm 2013.

3. Về hỗ trợ Khu kinh tế Nghi Sơn từ300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng/năm để đầu tư các công trìnhhạ tầng kỹ thuật: Đồng ý về nguyên tắc, giao Bộ Kế hoạchvà Đầu tư nghiên cứu, đề xuất nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu hàng năm cho việcthực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Về việc bổ sung 5 khu công nghiệpmi vào quy hoạch phát triển các khu côngnghiệp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu đề xuất của Tỉnhtrong phương án điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp tại các địa phương,trên nguyên tắc các khu công nghiệp đã có tỷ lệ lấp đầy theo quy định, sẽ xemxét bổ sung khu công nghiệp mới.

5. Về việc mở rộng quy hoạch Khu côngnghiệp Lam Sơn - Sao Vàng từ quy mô diện tích 200 ha lên2.000 ha: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét thẩm định, theo nguyên tắc từngbước mở rộng quy mô, phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, trình Thủ tướng Chínhphủ xem xét, quyết định.

6. Về việc ứng trước vốn kế hoạch2014 để thực hiện thu hồi đất ngoài mốc gii các dự án vàđầu tư hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư phục vụ di dân,giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trong Khu kinh tế Nghi Sơn: Giao Bộ Kếhoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tàinguyên và Môi trường xem xét, đề xuất ứng trước vốn cho các công trình, dự ántheo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 196/TB-VPCP ngày 17 tháng5 năm 2013, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

7. Về hỗ trợ Dự án xử lý sạt lở bờbiển sầm Sơn: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét,bố trí vốn trong Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) hàngnăm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

8. Về hỗ trợ kinh phí để xử lý cácđiểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng: Tỉnh rà soát quy hoạch bãi chứa rácthải trên địa bàn, sắp xếp thứ tự ưu tiên, lựa chọn công nghệ, cơ chế xử lý,chỉ đạo lập dự án xử lý rác thải, báo cáo Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết; trình Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

9. Về hỗ trợ vốn đầu tư Dự án cảitạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang thiết bị Sân bay Thọ Xuân: Các Bộ: Kếhoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Thủtướng Chính phủ.

10. Về Dự án Tuyến đường nối cáchuyện ở Tây Thanh Hóa: Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tàichính khẩn trương có ý kiến gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủtướng Chính phủ.

11. Về dự án xây dựng tuyến đường từKhu kinh tế Nghi Sơn đi Sân bay Thọ Xuân: Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ tại Thông báo số 55/TB-VPCP ngày 04 tháng 02 năm 2013; Ủy bannhân dân tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Giao thông vận tải đề xuất phương ánđầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

12. Về bố trí vốn để đầu tư nâng cấpquốc lộ 15A đoạn qua tỉnh Hòa Bình và Thanh Hóa: Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải xem xét xử lý theo thẩmquyền; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyếtđịnh.

13. Về vốn đầu tư dự án đường nốiquốc lộ 217 - quốc lộ 45 - quốc lộ 47 - Sân bay Thọ Xuân và đoạn từ quốc lộ 45(thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định) đến quốc lộ 47: Giao Bộ Kế hoch và Đầu tư chủ trì, phối hp với Bộ Tài chínhtổng hợp chung vào phương án bổ sungtừ nguồn dự phòng vốn trái phiếu Chính phủ (2011-2015) và vốn trái phiếu Chínhphủ phát hành thêm, báo cáo Chính phủ để đầu tư các dự án hạ tầng cấp bách.

14. Về hỗ trợ vốn cho dự án đườnggiao thông từ quốc lộ 47 đến cầu Bái Thượng, huyện Thọ Xuân: Giao Bộ Kế hoạchvà Đầu tư chủ trì, phối hp với Bộ Tài chính, Giao thông vn tải xem xét, đề xuất các nguồn vốn (kể cả vốn vay ODA) hỗ trợ choTỉnh thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

15. Về bố trí vốnthực hiện Dự án đường trục trung tâm - đô thị trung tâm vùng miền núi phía Tâytỉnh Thanh Hóa: Trước mắt Tỉnh tập trung thực hiện số vốn trái phiếu Chính phủđã được giao và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện; giao Bộ Kếhoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, đề xuất phương ánbổ sung nguồn vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

16. Về hỗ trợ vốn để đu tư 8 tuyến đường cứu hộ, cứu nạn: Trước mắt, Tỉnh rà soát quy mô,phân kỳ đầu tư phù hợp với khả năng bố trí vốn, lựa chọn công trình, dự án cấpbách và bố trí svốn được giao đthực hiện; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủtrì, phối hợp với Bộ Tài chính, Giao thông vận tải xem xét, đề xuất nguồn vốnvà mức hỗ trợ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

17. Về việc hỗ trợ đầu tư các công trình thủy lợi quan trọng phụcvụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn từ nguồn ngân sáchTrung ương:

- Đối với dự án cải tạo, nâng cấp hệthống tiêu vùng III huyện Nông cống; dự án nạo vét, sửa chữa cải tạo hệ thốngsông Lý: Tỉnh chủ động sắp xếp thứ tự ưu tiên để từng bước đưa vào kế hoạch đầutư hàng năm, đồng thời phối hợp vi các Bộ: Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư để tìm nguồn vốnđầu tư, bao gồm cả nguồn vốn ODA.

- Đối với dự án thủy lợi đập Lèn trênsông Mã: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiếp tục kêu gọi các nguồn vốn ODAđể thực hiện Dự án.

18. Về dự án Nhà máy nhiệt điện CôngThanh: Giao Ngân hàng Nhà nước khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ tại Thông báo số 247/TB-VPCP ngày 11 tháng 7 năm 2012 của Vănphòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểỦy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KHĐT, TC, GTVT, NNPTNT, CT, XD, TNMT, YT, GDĐT, LĐTB&XH, VHTTDL, NV, NG, TP;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tnh Thanh Hóa;
- Các Tp đoàn: EVN, PVN, TKV;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, TH, KTTH, V.III, KGVX, QHQT, NC;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn
Hữu Vũ