VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 272/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2011

THÔNG BÁO

ÝKIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾNCÁC NGUỒN VỐN ODA VÀ FDI TẠI VIỆT NAM

Ngày 02 tháng 11 năm 2011 tại Vănphòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chủ trì phiên họpxem xét một số vấn đề tổng thể liên quan đến việc thu hút, sử dụng các nguồnvốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tạiViệt Nam. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,Công Thương, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàngNhà nước Việt Nam và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của đại diệnlãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến của lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan,Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

Trong những năm sắp tới, các nguồnvốn ODA và FDI vẫn tiếp tục là những nguồn vốn có vai trò quan trọng đóng gópvào việc thực hiện tái cơ cấu (3 đột phá, 3 tái cơ cấu chủ yếu của nền kinh tếđều có sự đóng góp của hai nguồn vốn này). Do đó, trong việc thực hiện tái cơcấu nền kinh tế trong thời gian tới, các Bộ, ngành hữu quan cần quan tâm hơnđến vấn đề công nghệ, làm tốt hơn việc phân tích, đánh giá sâu các tác độngthuận nghịch của tiến trình hội nhập, yêu cầu của việc quản lý theo quy hoạchvới các quy hoạch thực sự có chất lượng, trên cơ sở đó xác định được tính gắnkết, mức độ phụ thuộc của từng lĩnh vực của nền kinh tế đối với từng khu vựcthị trường, từ đó đưa ra được những giải pháp cụ thể đối với từng loại hình đểtiếp tục nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng đối với các nguồn vốn này.

- Đối với nguồn vốn ODA: Thống nhấtcác giải pháp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các cơ quan chức năng cần họp bàn,thống nhất hướng dẫn việc định hướng sử dụng các nguồn vốn vay kém ưu đãi (OCR,IBRD, vốn vay kém ưu đãi của Nhật Bản …), lưu ý các lĩnh vực cấp thoát nước, xửlý rác thải hoàn toàn có thể thương mại hóa được.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục kiệntoàn hơn nữa hiệu quả hoạt động thực chất của Tổ công tác ODA do Bộ chủ trì,tập trung giải quyết sự khác biệt về quy trình, thủ tục, chậm trễ trong giảiphóng mặt bằng, thúc đẩy tiến độ triển khai đối với những dự án chậm tiến độ.Nếu vướng mắc về cơ chế chính sách, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướngChính phủ xem xét, quyết định.

- Đối với nguồn vốn FDI: Bộ Kếhoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan, Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, triển khai thực hiện tốt các nhiệmvụ đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị số 1617/CT-TTg ngày 19 tháng9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- TTCP, các PTT CP (để b/c);
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, TH;
- Lưu: VT, QHQT (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định