VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 273/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ HOÀNG TRUNG HẢI TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI TỈNHNGHỆ AN

Ngày 17 tháng 7 năm 2013, Phó Thủtướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã đi thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An; đithăm Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử BSE (Hàn Quốc), Cảng Cửa Lò và kiểm trađại lộ Vinh - Cửa Lò. Cùng đi với PhóThủ tướng có lãnh đạo và đại diện các Bộ, cơ quan: Kế hoạchvà Đu tư, Công Thương, Tài chính, Giao thông vận tải,Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Văn phòng Chính phủ;lãnh đạo các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo kếtquả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ,giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 và một số kiến nghị của Tỉnh; ý kiếnbổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướngChính phủ Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Thay mặt Chính phủ, biểu dương vàđánh giá cao kết quả Đảng bộ, chính quyền, trong bối cảnh khókhăn chung của kinh tế thế giới và Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2013 tỉnhNghệ An đã đạt được nhiều thành tích rất đáng khích lệ, góp phần đưa nền kinhtế dần vào ổn định, lấy lại lòng tin của thị trường, thể hiện qua các chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng kinh tếđạt 5,42%; trong đó: nông lâm ngư nghiệp tăng 4,33%, công nghiệp tăng 5,44%,dịch vụ tăng 8,35%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực và bền vững:nông nghiệp chiếm 26,64%, công nghiệp - xây dựng chiếm 31,95%, dịch vụ chiếm41,41%. Thực hiện tốt nhiệm vụ thu chi ngân sách, nhất là thu từ doanh nghiệp.Nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt mức cao (50.561 tỷ đồng, tăng 14% so vớicùng kỳ năm 2013), kim soát lạm phát và quản lý thịtrường làm tốt.

Các lĩnh vực vănhóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo tiếp tục được tập trung chỉ đạo và đạt được nhiều kết quảđáng ghi nhận: giữ vững truyền thống về thành tích cao trong giáo dục và đàotạo, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 96,09%; giải quyết việc làmcho gần 16.000 lao động (trong đó có 5.600 người đi laođộng nước ngoài), đào tạo nghề cho 31 nghìn người. Đãthu hút đầu tư xã hội cho xây dựng nông thôn mới, công tác xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả ban đầuquan trọng, đặc biệt là đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế hiệu quả cao.Công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh.Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tạo điềukiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh NghệAn vẫn còn khó khăn, hạn chế: quy mô kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợithế; thu nhập bình quân đầu người thấp; tỷ lệ hộ nghèo còncao; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tuy có tiến bộ nhưng vẫn còn thấp.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜIGIAN TỚI:

Nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâmtrong 6 tháng cuối năm 2013 mà Tỉnh đã xác định, trong đó Nghệ An cần lưu ýthực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cácNghị quyết của Chính phủ: Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 về những giảipháp chủ yếu chđạo, điều hành thực hiện kế hoạch pháttriển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinhdoanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu và Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chđạo điều hànhthực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013.

2. Tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ khó khăncho doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực tài chính, tín dụng để các doanhnghiệp tiếp cận được nguồn vốn, tạo điều kiện phát triển nhiều doanh nghiệp mới

3. Thực hiện có hiệu quả Đ án tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó lưu ý nâng cao giá trị sản xuấtnông nghiệp thông qua chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu sản xuất, tập trung phát triển các sản phẩm đem lại giá trị cao, đẩy mnh sảnxuất công nghiệp chế biến (nhất là chế biến nông sản).

4. Phối hp vi các Bộ, ban, ngành sớm tham mưu Chính phủ ban hành chương trình hànhđộng thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triểnkinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020 gắn với việc rà soát, điều chỉnh cácquy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

5. Thực hiện mạnh mẽ tái cơ cấu đầutư, chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính đtạomôi trường thuận lợi thu hút đu tư, nht là vn đầu tư FDI và khu vực dân doanh, nâng caonăng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

6. Quản lý chặt chẽ thu, chi ngânsách, đảm bảo chi đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

7. Tiếp tục quan tâm làm tốt hơn nữanhiệm vụ phát triển giáo dục, y tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thựchiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảmnghèo; giải quyết tốt các vấn đề xã hội; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH:

1. Về việc cấp điện cho 270 thôn bảnthuộc 58 xã chưa có điện lưới quốc gia: Bộ Công Thương chỉđạo lập Dự án đầu tư cấp điện đến các xã miền núi, vùng đngbào dân tộc chưa có lưới điện quc gia tỉnh Nghệ An theo ýkiến của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8292/VPCP-KTN ngày 22 tháng 11 năm2011. Các Bộ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ưu tiên bố trí vốn để đến năm 2015hoàn thành đưa điện đến trung tâm xã của 18 xã chưa cóđiện.

Về việc đầu tư xây dựng đường vàotrung tâm 13 xã hiện nay chưa có đường do chia tách xã, ngăn cách do xuất hiệncác hồ thủy điện và xây dựng 58 cầu treo qua sông: Ủy bannhân dân tỉnh chỉ đạo lập dự án đầu tư, tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quyđịnh. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngànhcó liên quan cân đối nguồn vốn để thực hiện các dự án trên, báo cáo Chính phủưu tiên nguồn vốn để triển khai thực hiện.

2. Về việc điều chỉnh công suất củaNhà máy xi măng Đô Lương từ 0,9 triệu tấn/năm lên 2,0triệu tấn/năm và điều chỉnh giai đoạn hoàn thành Nhà máy xi măng Hoàng Mai 2:Giao Bộ Xây dựng xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Về các dự án nhà máy điện trong Trung tâm Điện lực Quỳnh Lập:

- Dự án Nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập1: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tập trung trin khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 410/TB-VPCP ngày 17 tháng 12 năm 2012; trong trường hợp hội đủ các điều kiện vềnhu cầu, khả năng thu xếp vốn cho Dự án, Tập đoàn báo cáo Thủ tướng Chính phủxem xét, cho phép điều chỉnh sớm hơn so với tiến độ đã phê duyệt trong Quyhoạch điện VII.

- Dự án Nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập2: Bộ Công Thương xem xét tiến độ đưa vào vận hành trong quá trình thực hiện điều chỉnh Quy hoạch điện VII, trình Thủ tướng Chính phủxem xét, quyết định.

4. Về Dự án Thủy lợi thủy điện Bản Mồng: Đây là Dự án quan trọng, cấp thiết và là công trình dởdang. Các Bộ thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 410/TB-VPCP ngày 17 tháng 12 năm 2012. Trường hợp không bố trí đủ vốn hỗ trợ, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tưphối hp vi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo Chính phủ cho phép trình Quốc hội cho pháthành bổ sung trái phiếu Chính phủ đsớmtiếp tục triển khai thực hiện Dự án.

Về Dự án Cống ngăn mặn, giữ ngọt trênSông Lam; dự án xóa vùng chậm lũ vùng 5 Nam (Nam Đàn), Bích Hào (Thanh Chương);đầu tư nâng cấp, xây dựng hệ thống đê sông, đê biển theo quy hoạch đã phêduyệt; các dự án xây dựng hạ tầng nuôi trồng thủy sản, hạtầng lâm nghiệp,..: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn phối hp với Tỉnh rà soát quy mô, phân kỳ đầu tư, xácđnh các hạng mục quan trọng cn ưutiên làm trước; giao Bộ Kế hoạch và Đu tư chủ trì, phối hp với các Bộ: Tài chính, Nôngnghiệp và Phát trin nông thôn xem xét đxuất nguồn và mức vốn hỗ trợTỉnh thực hiện trong kế hoạch hàng năm, báo cáo Thủ tướng Chínhphủ.

5. Về hỗ trợ vốn cho các công trình,dự án hạ tầng giao thông:

- Dự án đại lộ Vinh - Cửa Lò: Giao BộKế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất nguồn và mức hỗtrợ cho Tỉnh thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, báo cáo Thủ tướngChính phủ. Về vay vn nhàn rỗi Kho bạc nhà nước để thực hiệnđầu tư: Giao Bộ Tài chính xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

- Dự án đường nối quốc lộ 1 đi thị xãThái Hòa: Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giaothông vận tải căn cứ khả năng cân đingân sách, xem xét, bố trí vốn để thực hiện.

- Hai cầu vượt đường sắt tại điểmgiao cắt giữa quốc lộ 46 và quốc lộ 48 với đường sắt Bắc Nam: Bộ Giao thông vậntải triển khai thực hiện theo chỉ đạo ca Thủ tướng Chínhphủ tại văn bản số 3433/VPCP-KTTH ngày 03 tháng 5 năm 2013.

- Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 15 (đoạnKm301+500-Km333+200): Bộ Giao thông vận tải xem xét, bố trí vốn trong kế hoạchđược giao để thực hiện.

- Đoạn đường Quán Hành - Quán Bánh(thành phố Vinh): Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tạicông văn số 5339/VPCP-KTN ngày 02 tháng 7 năm 2013. Bộ Giao thông vận tải xemxét, đề xuất, báo cáo Thủ tưng Chính phủ.

- Mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 7 và Quốclộ 46 nối đường tránh QL1A: Bộ Giao thông vận tải rà soát, báo cáo Thủ tướngChính phủ.

- Về dự án nạo vét luồng vào Cảng CửaLò: Bộ Giao thông vận tải thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tạiThông báo số 410/TB-VPCP ngày 17 tháng 12 năm 2012. Trường hp Bộ Giao thông vận tải không bố trí được vốn theo chỉ đạo trên, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính,Giao thông vận tải xem xét, đề xuất nguồn vn để thực hiện.

- Về đầu tư nâng cấp Sân bay Vinh, mởthêm các tuyến bay trong nước và quc tế: Giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam nghiên cứukhả năng mở rộng sân bay Vinh, đầu tư nâng cấp khi điều kiện về thị trường chophép.

Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo Tổngcông ty Hàng không Việt Nam và các hãng hàng không khác của Việt Nam nghiên cứumở đường bay quốc tế từ sân bay Vinh.

- Dự án cảng Đông Hồi: đây là cảngchuyên dùng, Bộ Giao thông vận tải phi hợp với Bộ CôngThương, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo triển khai lập dự án đu tư, đ xut phương án đầutư Dự án, trình duyệt theo quy định.

6. Về hỗ trợ đầu tư hạ tầng cho thịxã Hoàng Mai mới thành lập theo Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2013của Chính phủ: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hpvới các Bộ: Tài chính, Xây dựng xem xét, đề xuất nguồn và mức hỗ trợ, báo cáoThủ tướng Chính phủ.

Về việc chuyển đổi đất lúa để xâydựng hạ tầng khu trung tâm hành chính, khu tái định cư và hạ tầng thiết yếu củaThị xã Hoàng Mai: Tỉnh có văn bản đề xuất Thủ tướng Chínhphủ xem xét, quyết định.

7. Về Dự án Bệnh viện 700 giường:Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính ưutiên cân đối, bố trí vốn trong kế hoạch trung hạn (2013 - 2015) để sớm phát huyhiệu quả đầu tư Dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

8. Về việc cho phép Tập đoàn thépKobelco góp vốn vào Công ty cổ phần Sắt Thạch Khê: Bộ Công Thương khẩn trươngthực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 410/TB-VPCP ngày 17tháng 12 năm 2012.

9. Về hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựngcông trình Trụ sUBND tỉnh: giao BộKế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hp với Bộ Tài chính báocáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tạm ứng trước nguồn vốn kế hoạchvà vốn có mục tiêu năm 2014 (ngân sách Trung ương và địa phương) để công trìnhsớm đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư. Việc tạm ứng vốn kế hoạch năm2014 thực hiện theo đúng chỉ đạo Thông báo số 196/TB-VPCP ngày 7 tháng 5 năm2013.

10. Về thủ tục chuyển đổi đất trồng lúa để xây dựng công trình công cộng, quốc phòng an ninh: Giao Bộ Tàinguyên và Môi trường tng hợp trong quá trình trình Quc hội sửa đi Luật Đt đainăm 2003, trong đó có nội dung quy định thẩm quyền cho phép chuyển đổi các loạiđất (trong đó có đất lúa) của các cấp chính quyền, làm cơsở phân cấp cho địa phương thực hiện các nội dung có liên quan.

11. Về việc thu hút đầu tư nước ngoàicho các dự án lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An: Thủ tướng Chính phủ ghi nhận vàgiao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ Tỉnh thu hút đầu tư cácdự án FDI, nhất là từ các nước: Nhật Bản, Hàn Quc vlĩnh vực công nghệ cao để phát huy tiềm năng, lợi thế của Tỉnh, trong đó có định hướng để các nhà đầu tư Nhật Bản hptác đầu tư vào khu công nghiệp của tỉnh Nghệ An.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểỦy ban nhân dân tỉnh Nghệ An các Bộ, cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KHĐT, TC, GTVT, NNPTNT, CT, XD, TNMT, YT, GDĐT, LĐTB&XH, VHTTDL, NV;
- Tnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An;
- Các Tập đoàn: EVN; TKV;
- VPCP : BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, TH, KTTH, V.III, KGVX, QHQT, NC;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM





Nguyễn
Hữu Vũ