BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2742/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan;thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việcphân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hànhDanh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTCngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểuthuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK, Chi nhánh TP. Hải Phòng tại thông báo số 07/TB1 -CNHP ngày 15/01/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cụcHải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Thực phẩm chức năng Genesis Pure Go-Yin, dạng lỏng, trọng lượng 750ml/chai. SX: GENESIS PURE INC. T/d: Bồi bổ sức khỏe, hỗ trợ điều hòa khí huyết...TP: Nước, các loại quả: nho, dứa, long nhãn... (mục 6 Tờ khai)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Genesis Pure Việt Nam; địa chỉ: tầng 7, tòa nhà Oriental Tower, số 324 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội; mã số thuế: 0105787553.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10021232411/A41 ngày 25/11/2014 đăng ký tại Chi cục HQ quản lý hàng ĐT GC - Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Chế phẩm thực phẩm bổ sung có thành phần chính là hỗn hợp chiết xuất từ các loại quả và thảo dược, đã bổ sung hương liệu và chất ổn định.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Genesis Pure GoYin

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm thực phẩm bổ sung có thành phần chính là hỗn hợp chiết xuất từ các loại quả và thảo dược, đã bổ sung hương liệu và chất ổn định.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin

Nhà sản xuất: Công ty Genesis PURE, INC. - Hoa Kỳ

thuộc nhóm 21.06: “Các chế phẩm thực phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”; phân nhóm 2106.90: “- Loại khác”; mã số 2106.90.70 “- - Thực phẩm bổ sung” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ quản lý hàng ĐT GC - Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Đương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái