BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2746/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóaxuấtkhẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan,kiểmtragiám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế xuất khẩu và quản lý thuếđối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa áp dụng mức thuếđối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính vềviệc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặthàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK-Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh tại thông báo số 2973/TB-PTPLHCM ngày 27/11/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổngcục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Nguyên liệu sản xuất bánh kẹo: Hỗn hợp bột nở Biscuit Blend V-BHC-B - Hàng mới 100% (Mục 18).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Republic Biscuit Coporation Việt Nam; Địa chỉ: Lô 8, đường Tiên Phong 7, KCN Mapletree Bình Dương, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương; Mã số thuế: 3702110859.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10011383503/A12 ngày 28/8/2014 tại Chi cục Hải quan KCN Việt Nam-Singapore - Cục Hải quan Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm thực phẩm có chứa các thành phần chính gồm bột Whey, tinh bột. Dùng trong sản xuất bánh.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Baking Soda V-BHC-A.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm thực phẩm có chứa các thành phần chính gồm bột Whey, tinh bột. Dùng trong sản xuất bánh.

Ký mã hiệu, chủng loại: Baking Soda V-BHC-A.

Nhà sản xuất: Không có thông tin.

thuộc nhóm 19.01 “Chiết xuất malt; chế phẩm thực phẩm từ bột, tấm, bột thô, tinh bọt hoặc từ chiết xuất malt, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 40% trọng lượng ca cao đã khử toàn bộ chất béo, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; chế phẩm thực phẩm từ sản phẩm thuộc các nhóm 04.01 đến 04.04, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 5% trọng lượng ca cao đã khử toàn bộ chất béo, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, phân nhóm 1901.20 “- Bột trộn và bột nhào để chế biến thành các loại bánh thuộc nhóm 19.05”, mã số 1901.20.30 “- - Loại khác, không chứa ca cao” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan QL hàng XNK NKCN (Cục Hải quan tỉnh Bình Dương);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thảo (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái