BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 277/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2008

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP ĐẨY NHANH CÔNG TÁC GIẢI NGÂN VÀ THỰC HIỆN Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SAU KẾT LUẬN THANH TRA – DỰ ÁN XÂY DỰNG CẢNG CÁI LÂN

Ngày 23/06/2008, tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp đẩy nhanh công tác giải ngân và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sau kết luận thanh tra – Dự án xây dựng cảng Cái Lân. Tham dự cuộc họp có đại diện của các đơn vị: Vụ KHĐT, Vụ KHCN, Vụ Pháp chế, Vụ Tài chính, Cục GĐ & QLCL CTGT, Cục Hàng hải Việt Nam và Ban QLDA Hàng Hải 2.

Sau khi nghe Ban QLDA Hàng hải 2 báo cáo tình hình giải ngân của dự án, các vướng mắc trong quá trình thực hiện kết luận thanh tra, các thành viên dự họp tham gia ý kiến, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã kết luận như sau:

1. Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo Ban QLDA Hàng hải 2 khẩn trương thanh toán giải ngân các gói thầu thuộc Dự án mở rộng cảng Cái Lân theo điều kiện hợp đồng đã ký kết trước khi hiệp định vay vốn hết hạn.

2. Đối với các vấn đề còn vướng mắc trong kết luận thanh tra, Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm tiếp tục tập hợp đầy đủ các tài liệu liên quan báo cáo Bộ. Giao Cục GĐ & QLCL CTGT chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Lãnh đạo Bộ nội dung những vấn đề vướng mắc và đề xuất phương án xử lý báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7/2008.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị liên quan biết và sớm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công