VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 278/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦTƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH SÓC TRĂNG

Ngày 16 tháng 7 năm 2013, Phó Thủ tướng Chính phủVũ Văn Ninh đã thăm và làm việc tại tỉnh Sóc Trăng; thăm Hợp tác xã nuôi bò sữavà cánh đồng mẫu lớn, huyện Trần Đề. Cùng đi với Phó Thủ tướng có lãnh đạo cácBộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn, Giao thông vận tải, Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an, Ủy ban Dântộc, Văn phòng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Sau khi nghe Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh Sóc Trăng báo cáo kết quả kinh tế - xã hội năm 2012, sáutháng đầu năm 2013, tình hình an ninh chính trị tại các chùa trên địa bàn thịxã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng và một số kiến nghị của Tỉnh; ý kiến bổ sung củađồng chí Bí thư Tỉnh ủy và ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướngVũ Văn Ninh đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểu dương và đánhgiá cao nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh SócTrăng về những kết quả đạt được khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Năm 2012,trong điều kiện khó khăn chung của cả nước, Tỉnh đã bám sát các Nghị quyết củaĐảng, Quốc hội, Chính phủ, chủ động, sáng tạo, tập trung chỉ đạo quyết liệt,triển khai đồng bộ các giải pháp nên có 22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.Trong6 tháng đầu năm 2013 tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 8,75%, sản lượng lúa tăng6%, sản lượng thủy hải sản tăng 16 % so cùng kỳ, chỉ số sản xuất công nghiệptăng 5,87 %, chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,8%, xuất khẩu đạt 175 triệu USD; thungân sách 952 tỷ đồng. Tỉnh đã chỉ đạo tích cực Chương trình mục tiêu quốc giaxây dựng nông thôn mới và đạt nhiều kết quả quan trọng: Đã huy động đầu tư trên400 tỷ đồng, có 22 xã điểm, đạt 10-11 tiêu chí trở lên, có 48/60 xã ngoài điểmđạt 8 tiêu chí trở lên.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, chămsóc sức khỏe nhân dân, và thực hiện chế độ cho các đối tượng chính sách tiếptục được quan tâm, chú trọng; đã hỗ trợ bảo hiểm y tế cho trên 720 nghìn người,tạo việc làm mới cho hơn 13.600 người lao động, tăng 1,86 % cùng kỳ. Tỉnh đãchỉ đạo các ngành chức năng triển khai xử lý có hiệu quả các chủ trương, chínhsách dân tộc của Đảng và Nhà nước trong vùng đồng bào dân tộc Khmer, tình hìnhan ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên Sóc Trăng còn có nhiều khó khăn, tìnhhình tiêu thụ lúa và các loại nông sản khác còn chưa ổn định; nuôi tôm còn tiềmẩn các yếu tố rủi ro; tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn cònkhó khăn; ô nhiễm môi trường còn diễn ra ở một số nơi; thu hút các nguồn vốnđầu tư chưa nhiều; hạ tầng kinh tế - xã hội tuy có được cải thiện nhưng chưađáp ứng yêu cầu phát triển, tỷ lệ hộ nghèo còn cao.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIANTỚI:

Về cơ bản thống nhất với mục tiêu, quan điểm, địnhhướng phát triển trong thời gian tới Tỉnh đã đề ra. Lưu ý một số việc sau đây:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyếtcủa Đảng, Quốc hội và Nghị quyết số 01/NQ-CP số 02/NQ-CP ngày 7 tháng 01 năm2013 của Chính phủ; các Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013, số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung chỉ đạocác giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp nhất là về vốn, thủtục hành chính và bảo hiểm nông nghiệp, nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, kinhdoanh, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động.Triển khai thực hiệncác biện pháp tăng cường quản lý thị trường chống buôn lậu hàng giả, bình ổngiá trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách.

2. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệuquả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền chủtrương, quan điểm, nguyên tắc đến các cấp, các ngành và người dân; xác định đâylà Chương trình có chiến lược, lâu dài, kiên trì, thường xuyên, liên tục, thựchiện theo quy hoạch, kế hoạch nhằm đạt mục tiêu đã đề ra; chỉ đạo rà soát điềuchỉnh, bổ sung và nâng cao chất lượng quy hoạch, sản xuất gắn với chuyển đổi cơcấu mùa vụ để bảo đảm phát triển bền vững.

3. Khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế của địaphương để phát triển sản xuất gắn với thị trường; nâng cao chất lượng sản xuấthàng hóa nông nghiệp với qui mô lớn; có giải pháp huy động, sử dụng tốt nguồnlực của nhà nước, người dân và doanh nghiệp để nhân rộng các mô hình sản xuất,trước hết là các mô hình cánh đồng mẫu lớn. Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiếtđể tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nôngnghiệp, nông dân, nông thôn theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo sơ kết Trung ương.

4. Cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, Tỉnh chủ độngsử dụng nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác để thực hiện; đồngthời tính toán, sắp xếp thứ tự ưu tiên, lồng ghép các chương trình mục tiêu, dựán trên địa bàn với các hình thức đầu tư phù hợp để xây dựng kết cấu hạ tầngkinh tế - xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại.

5. Tiếp tục quan tâm, chú trọng các lĩnh vực y tế,giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tạo việc làm,xóa đói giảm nghèo, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

6. Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, BộQuốc phòng, Bộ Công an làm tốt công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trịtrên địa bàn, nhất là công tác an ninh trong Dân tộc và Tôn giáo, bảo đảm trậttự an toàn xã hội, ổn định cuộc sống cho đồng bào (chú ý đến đồng bào dân tộcKhmer).

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦATỈNH:

1. Về hỗ trợ vốn cho Dự án di dời và hỗ trợ đất ở,nhà ở, đất sản xuất cho các hộ dân hiện đang sống xung quanh chùa Trà Sết: Thựchiện theo Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướngChính phủ, đồng ý Tỉnh hoàn tất các thủ tục đầu tư dự án theo qui định, giaocác Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn thẩm định theo qui định tại Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng, bố trí kế hoạch vốn 2014-2015 trên cơ sở lồngghép với các chương trình mục tiêu. Trước mắt, xác định nhu cầu vốn 2013, báocáo Thủ tướng xem xét, cho ứng trước kế hoạch vốn 2014 để triển khai thực hiện.

2. Về hỗ trợ đầu tư vốn dự án trang thiết bị y tếchuyên dụng: Trước mắt, Tỉnh bố trí vốn ngân sách địa phương và huy động cácnguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Giao Bộ: Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợpvới các Bộ: Tài chính, Y tế tổng hợp nhu cầu và đề xuất phương án hỗ trợ vốncho Tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đề xuất việc ứng trước vốn trái phiếuChính phủ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 196/TB-VPCP ngày 17 tháng 5 năm 2013.

3. Về việc hỗ trợ vốn cho các công trình: Kè chốngsạt lở An Mỹ (huyện Kế Sách); sông Long Đức; sông Đại Ngãi (huyện Long Phú):Đồng ý chủ trương ngân sách Trung ương hỗ trợ cho tỉnh. Trước mắt, Tỉnh chủđộng bố trí ngân sách địa phương để thực hiện dự án theo qui định tại Quyếtđịnh số 01/2011/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2011 về Qui chế xử lý sạt lở bờsông, bờ biển; giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tưtổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Về hỗ trợ vốn Dự án đầu tư xây dựng mô hình thíđiểm thủy lợi cấp, thoát nước riêng biệt vùng chuyên canh tôm (khu vực huyệnTrần Đề): Thực hiện theo ý kiến tại văn bản số 284/TB-VPCP ngày 21 tháng 11 năm2011 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ VănNinh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng.

5. Về vốn đầu tư Dự án xây dựng tuyến đê bao ngănmặn, chống nước biển dâng và đường phục vụ an ninh quốc phòng (huyện Trần Đề);các đê bao chống nước biển dâng của khu vực Vĩnh Châu và khu vực huyện đảo CùLao Dung: Đây là các công trình ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng,giao các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổnghợp đề xuất theo qui hoạch; Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính thẩm định và cân đốinguồn vốn cho các dự án theo đúng qui định tại Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Về việc chuyển giao một phần đất của Công ty Lâmnghiệp Sóc Trăng (trực thuộc Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam) để triển khai Dựán Trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung và Nhà máy chế biến sữa của Tỉnh: GiaoBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên vàMôi trường và các Bộ, ngành liên quan khẩn trương làm việc với Tỉnh để rà soátlại đất đai, diện tích rừng hiện có, thống nhất phương án (có đánh giá tác độngmôi trường) xử lý theo qui định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kếtquả thực hiện trong tháng 9 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhândân tỉnh Sóc Trăng và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Quốc phòng, Công an, Nội vụ, Ủy ban Dân tộc;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sóc Trăng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT; các Vụ; TH, KTTH, KTN, KGVX; NC
- Lưu: VT, Vụ III (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quang Thắng