BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2780/TB-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2010

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG HOÀNG TUẤNANH - TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 65 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM(19/8/1945-19/8/2010) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2010)TẠI BUỔI HỌP BAN TỔ CHỨC

Ngày 05 tháng 8 năm 2010, Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Cáchmạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2010) và Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủnghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2010) đã có buổi làm việc rà soát tiến độ côngtác chuẩn bị Lễ kỷ niệm theo nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 820/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi nghe đạidiện các Bộ, ngành báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ, ý kiến các thànhviên Ban Tổ chức, Bộ trưởng - Trưởng Ban Tổ chức kết luận:

1. Đề nghị Bộ Ngoại giao có báo cáo bằng văn bản về kế hoạchtổ chức Tiệc chiêu đãi trọng thể tối ngày 01 tháng 9 năm 2010. Một số đề nghị củaBộ Ngoại giao về đơn vị chủ trì tổ chức tiệc chiêu đãi, hình thức tiệc đứng,không có tiết mục nghệ thuật, Ban Tổ chức sẽ tổng hợp, báo cáo Phó Thủ tướngChính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Tổ chức cấp nhà nước các ngày lễ lớnxem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị bằng văn bản của Bộ Ngoại giao.

2. Đồng ý với kiến nghị của Thành phố Hà Nội và đại diện cácBộ, ngành về “không bố trí các cháu thiếu nhi chào mừng tặng hoa”.

3. Đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam hoàn thiện kịch bản chitiết Cầu truyền hình trực tiếp gửi Ban Tổ chức, Bộ Thông tin và Truyền thông,Ban Tuyên giáo Trung ương góp ý trước 15 tháng 8 năm 2010. Ban Tổ chức sẽ nghebáo cáo kịch bản hoàn thiện vào 20 tháng 8 năm 2010.

4. Đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Thành phốHà Nội được phân công nhiệm vụ báo cáo kinh phí về các đơn vị được giao đầu mốitổng hợp trước 15 tháng 8 để gửi Bộ Tài chính theo quy định

5. Thứ trưởng Lê Tiến Thọ chỉ đạo:

- Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm hoàn thiện ma kéttrang trí trong và ngoài hội trường Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, lấy ýkiến Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo Ban Bí thư theo quy định.

- Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp chặt chẽ với Cục Điệnảnh xây dựng Chương trình nghệ thuật chào mừng với thời lượng 30 phút. Giao Nhàhát Ca múa nhạc Việt Nam thực hiện Chương trình. Văn phòng Bộ phối hợp Cục Nghệthuật biểu diễn tổ chức buổi sơ duyệt vào ngày 22 tháng 8 năm 2010 tại Trungtâm biểu diễn nghệ thuật Âu Cơ, số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.

6. Họp Ban Tổ chức lần thứ hai, dự kiến:

- Thời gian: ngày 30 tháng 8 năm 2010.

+ 14h00: Họp Ban Tổ chức.

+ 16h00: Tổng duyệt (đề nghị các Bộ, ngành có liên quan huyđộng lực lượng làm nhiệm vụ tham gia Tổng duyệt).

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các đơn vị liênquan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Phó TTgCP Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);
- Các thành viên Ban Tổ chức;
- Các Thứ trưởng;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, VP (THTT), VVD.40.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tô Văn Động