VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2012

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC SƠ KẾT 02 NĂM THỰCHIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNHPHỦ VỀ ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI KẾHOẠCH NĂM 2012

Ngày 11 tháng 01 năm 2012, tại trụsở Văn phòng Chính phủ, qua mạng trực tuyến, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đãchủ trì Hội nghị toàn quốc sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án dạy nghề cho laođộng nông thôn đến năm 2020 (Đề án 1956) và triển khai kế hoạch năm 2012. Thamdự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, đại diện lãnh đạo của cácBộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nộivụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyềnthông, Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng và các Bộ liên quan; đạidiện lãnh đạo các cơ quan: Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ, Vănphòng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Dân tộc, Tổng Liên đoàn Laođộng Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đài Truyền hìnhViệt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Hội Dạy nghề Việt Nam, Hiệp hội làngnghề Việt Nam, Hội Làm vườn Việt Nam, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Kênh truyềnhình Nông nghiệp - Nông thôn VTC16 thuộc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC…; đạidiện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng đại biểu Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội và các sở liên quan, một số huyện, thị, xã, đạidiện của một số mô hình thí điểm và cơ sở dạy nghề.

Sau khi nghe Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội là cơ quan thường trực Đề án báo cáo tình hình thực hiện Quyếtđịnh số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong 02 năm và nhiệm vụ năm 2012 vàý kiến của các Bộ và các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn ThiệnNhân đã có ý kiến kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Qua 02 năm thực hiện, Đề án 1956 đãđược triển khai đúng hướng, phù hợp với nhu cầu nhân lực và phát triển kinh tế- xã hội, gắn với các mô hình sản xuất mới, tạo việc làm, góp phần tăng thu nhậpcủa người lao động, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Nhiều nơi đã có thành côngbước đầu trong việc thực hiện mô hình thí điểm và đã có nhiều bài học tốt. Sốlượng lao động nông thôn được học nghề theo Đề án khoảng 800 ngàn người, đạt90% so với kế hoạch, cơ bản đạt được mục tiêu khởi động Đề án trong 2 năm đầutiên thực hiện.

Các Bộ, ngành liên quan, các địaphương đã hoàn thiện cơ bản các văn bản hướng dẫn; thực hiện cơ chế phối hợp hiệuquả về quản lý đề án: Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện tốtvai trò thường trực Đề án, tổ chức có hiệu quả dạy nghề phi nông nghiệp có sựtham gia tích cực của doanh nghiệp. Ngành Nông nghiệp chịu trách nhiệm chính chỉđạo dạy nghề nông nghiệp, trong đó huy động hệ thống khuyến nông tham gia tíchcực cùng với các cơ sở dạy nghề khác. Ngành Nội vụ thực hiện tốt việc bồidưỡng, đào tạo cán bộ, công chức xã theo tiến độ của Đề án. Các Bộ, cơ quan,các hội có chức năng tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn đã tích cực thamgia thực hiện. Đã có 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt Đềán của địa phương mình, có 86% các tỉnh, thành có Ban Chỉ đạo, với 73% xã cóBan Chỉ đạo. Công tác thông tin tuyên truyền đã được tăng cường, hoạt động hiệuquả thông qua hệ thống thông tin truyền thông ở các cấp, Kênh truyền hình Nôngnghiệp - Nông thôn VTC16 thuộc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC đã có hoạt độnghiệu quả về công tác này.

Tuy nhiên, vẫn còn một số Bộ,ngành, địa phương chưa đi sâu, đi sát chỉ đạo, quản lý, giám sát chặt chẽ việcthực hiện Đề án. Sau khi Chiến lược phát triển nguồn nhân lực và quy hoạch pháttriển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020 được phê duyệt, nhưng đến nay vẫn còn 09 tỉnhchưa phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực; còn 01 tỉnh chưa có Đề án thựchiện Quyết định số 1956; gần 70% số huyện chưa có cán bộ chuyên trách về dạynghề. Công tác quy hoạch nhân lực, xây dựng kế hoạch triển khai Đề án chưa tốtnên còn có tình trạng có nơi nhu cầu lao động học nghề cao nhưng lại thiếu nơihọc; có nơi tổ chức lớp học quy mô lớn nhưng có ít học viên tham gia.

II. MỘT SỐ CÔNG VIỆC CẦN HOÀNTHÀNH TRONG NĂM 2012

1. Tiếp tục tập trung hoàn thành tốtcác chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 với quy mô đào tạo 600 ngàn lao độngnông thôn. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn ban hành văn bản về mục tiêu, yêu cầu thực hiện Đề án cả năm 2012 gửicác địa phương để thực hiện. Chú ý bảo đảm nguyên tắc: Các địa phương chưa hoànthành phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực, Đề án triển khai Quyết định 1956cần khẩn trương hoàn thành trong quý I năm 2012 để làm cơ sở triển khai. Khôngtổ chức dạy và học khi người lao động không dự báo được nơi làm và mức thu nhậpvới việc làm có được sau khi học.

2. Thực hiện tốt cơ chế phối hợpgiữa các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giaotrong Đề án và yêu cầu của thực tiễn đặt ra để có hiệu quả cao nhất như ý kiếnchỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo (Thông báo số 06/TB-VPCP ngày 05 tháng 01 năm 2012của Văn phòng Chính phủ). Khẩn trương chuẩn bị nguồn kinh phí 2012 thực hiện Đềán theo đúng tiến độ.

3. Tiếp tục hoàn thiện, nhân rộngcác mô hình đã thí điểm có hiệu quả, nghiên cứu xây dựng các mô hình mới dạynghề gắn với các làng nghề, vùng chuyên canh, huyện điểm, xã xây dựng nông thônmới và các doanh nghiệp nhằm sản xuất những sản phẩm nông nghiệp có hiệu quảkinh tế khá cao mà tận dụng được nhân lực nông nhàn, nguyên liệu sẵn có như: Trồngnấm rơm, trồng cây thanh long, lúa năng suất cao, sản xuất hàng mây tre đan, mayxuất khẩu, cơ khí nông nghiệp …

4. Tiếp tục hoàn thiện việc thíđiểm sử dụng thẻ học nghề tại 02 tỉnh Thanh Hóa, Bến Tre, để tổng kết và rútkinh nghiệm.

5. Tăng cường công tác giám sát,kiểm tra việc thực hiện Đề án ở mọi cấp để góp phần nâng cao chất lượng, kịp thờibáo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương xử lý những phát sinh cho phù hợp.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, CƠQUAN VÀ ĐỊA PHƯƠNG

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội:

- Chủ trì rà soát lại các văn bảnđể hướng dẫn, điều chỉnh, làm rõ phân công dạy nghề nông nghiệp, nghề phi nôngnghiệp, trình Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét những nội dung vượt thẩm quyền xửlý, hoàn thành trước ngày 27 tháng 02 năm 2012.

- Sớm chủ trì, tổ chức cuộc họp cácBộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụvà các Bộ liên quan xác định nguồn và xây dựng phương án bố trí kinh phí thựchiện Đề án trong năm 2012, xem xét việc ứng vốn cho các cơ sở dạy nghề đang gấprút hoàn thành hoặc đã hoàn thành khối lượng công việc nhưng còn gặp khó khăn vềkinh phí.

- Tổng hợp việc triển khai Đề án cũngnhư kết quả kiểm tra, đánh giá của các Bộ và của Ban Chỉ đạo.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn:

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo việc dạynghề nông nghiệp, phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vàBộ Tài chính và các địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia chocông tác này.

- Chỉ đạo các cơ sở đào tạo nghềcủa ngành và hệ thống trung tâm khuyến nông của ngành tham gia dạy nghề cho laođộng nông thôn phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổchức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, tăng tỷ lệ cán bộ khuyến nông đã chuẩn hóađược cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề.

- Tập trung tổ chức tốt việc thíđiểm hình thức cấp thẻ học nghề nông nghiệp, sớm hoàn thành, tổng kết, nghiêncứu nhân rộng hình thức này.

3. Bộ Nội vụ:

Chủ trì chỉ đạo, phối hợp với BộLao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan liên quan và các địa phương hoàn thànhbổ sung biên chế cán bộ chuyên trách dạy nghề cấp huyện; trong quý II hoàn thànhchương trình đào tạo cán bộ công chức xã do 10 Bộ, ngành phối hợp xây dựng.

4. Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo,Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Quốc phòng và các Hội, các cơ quan cóchức năng dạy nghề cho lao động nông thôn.

Chỉ đạo hệ thống dạy nghề và cơ sởđào tạo trực thuộc Bộ, ngành, cơ quan tham gia Đề án, phối hợp với Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và các Bộ liên quan xây dựng danh mục, chương trình dạynghề nông nghiệp và phi nông nghiệp; chú ý nâng cao hiểu biết của người laođộng về sản xuất kinh doanh, thông tin đầu ra của sản phẩm.

5. Bộ Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ liên quan bố trí đủkinh phí và hướng dẫn thực hiện kịp thời theo kế hoạch thực hiện Đề án.

- Chỉ đạo Tổ công tác tài chính ràsoát, thống kê công bố công khai các chính sách hỗ trợ người học sau khi họcnghề trước 27 tháng 02 năm 2012.

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Phối hợp với Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội và các cơ quan liên quan hoàn thành xây dựng và triển khaiChương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 về việc làm và dạy nghề.

7. Bộ Thông tin và Truyền thông:

- Cung cấp các băng đĩa tuyêntruyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Đề án và các báo cáo mô hình tiên tiếncho các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương thực hiện.

- Chỉ đạo Tổ thông tin cần tăng cườnghoạt động có thông tin hai chiều; bổ sung cán bộ của Bộ Công Thương và Bộ Nộivụ tham gia Tổ Thông tin.

8. Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếptục công khai chính sách cho lao động nông thôn vay học nghề, vay khởi nghiệphoặc tổ chức kinh doanh sau học nghề.

9. Trách nhiệm của chính quyền cácđịa phương:

- Các địa phương tổ chức Hội nghị sơkết 02 năm thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg và triển khai kế hoạch năm 2012vào giữa tháng 02 năm 2012.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉđạo trong quý I năm 2012, hoàn thành 04 công việc sau: Xây dựng và phê duyệt Đềán của tỉnh; biên chế cán bộ chuyên trách theo dõi dạy nghề cấp huyện; thành lậpBan Chỉ đạo, phê duyệt quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

- Trong quá trình tổ chức thựchiện, các địa phương phải đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Chỉ đạo đài truyền hình, đài phátthanh địa phương có chương trình riêng về dạy nghề cho lao động nông thôn trongđó có nội dung tuyên truyền cho chính sách của Đề án này đến người dân.

+ Chương trình dạy nghề cho laođộng nông thôn, sau khi thông qua ở cấp tỉnh, huyện phải chuyển giao được đến cấpxã, thôn; có tờ thông tin, tờ rơi, bảng tin tại xã để cung cấp thông tin.

+ Phải có hướng dẫn về chỉ tiêukiểm tra: Lãnh đạo tỉnh, huyện đi thăm và kiểm tra cơ sở dạy nghề ít nhất mỗinăm 01 lần, Bí thư, Chủ tịch xã đi kiểm tra cơ sở dạy nghề ít nhất mỗi tháng 01lần.

+ Bắt đầu từ quý I năm 2012, các tỉnhcăn cứ tiêu chí đánh giá mà Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành, tựtheo dõi, đánh giá kết quả dạy nghề cho lao động nông thôn hàng quý từ đó có sựđiều chỉnh, phấn đấu.

+ Các tỉnh tỷ lệ người học có việclàm sau khi được học nghề nhỏ hơn 70% năm 2011, cần rút kinh nghiệm để tìm ranguyên nhân khách quan và chủ quan để sớm khắc phục.

+ Các địa phương dự kiến kế hoạchkiểm tra trong năm 2012 để tổ chức thực hiện.

IV. KẾ HOẠCH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNGVÀ KIỂM TRA CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

- Trong tháng 5 và tháng 6 năm 2012các Bộ, các thành viên Ban Chỉ đạo các cấp chủ động đi kiểm tra, giám sát tìnhhình thực hiện Đề án. Tháng 7 năm 2012 sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện Đề án.

- Trong tháng 9 và tháng 10 năm2012 hoàn thành kế hoạch kiểm tra cuối năm để chuẩn bị sơ kết 03 năm thực hiệnĐề án, dự định tổ chức vào tháng 01 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ thông báo cácBộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Các Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty 91;
- Tổng cục Dạy nghề;
- Hội Nông dân Việt Nam;
- Hội Làm vườn Việt Nam;
- Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Chương trình VTC16 - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, ĐP, TCCV, TH;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ