VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2 83/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦTƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TƯ VẤN ĐẶC XÁ NĂM 2013 TẠIHỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐẶC XÁ NĂM 2013 VÀ SƠ KẾT 01 NĂM THỰC HIỆN NGHỊĐỊNH SỐ 80/2011/NĐ-CP QUY ĐỊNH CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG ĐỐIVỚI NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ

Ngày 29 tháng 7 năm 2013, tại trụ sởBộ Công an, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chínhtrị, Phó Thủ tướng Chính ph, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặcxá năm 2013 đã chủ trì Hội nghị triển khai công tác đặc xá năm 2013; sơ kết 01 nămthực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2011 quy định các biệnpháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù vàtổng kết công tác điều tra, khảo sát tình hình người chấp hành xong án phạt tùtừ năm 2002 - 2012 vcư trú ở địa phương. Tham dự Hộinghị có đng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộtrưởng Bộ Công an; các Thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2013; đại diệnlãnh đạo Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, cácBộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tổng cục, đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Công an, Ban giám đốc và Trưởngphòng Cảnh sát thi hành án hình sự Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương; Giám thị trại giam, trại tạm giam thuộc lực lượng Công an nhân dân.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo BộCông an báo cáo nội dung, yêu cầu công tác đặc xá năm 2013, báo cáo sơ kết 01năm thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP báo cáo tổng kết công tác điều tra,khảo sát tình hình người chấp hành xong án phạt tù về cư trú ở địa phương và ýkiến đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng tư vấnđặc xá năm 2013 đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Nhất trí với báo cáo triển khaicông tác đặc xá năm 2013, báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị định số80/2011/NĐ-CP báo cáo tổng kết công tác điều tra, khảo sát tình hình ngườichấp hành xong án phạt tù về cư trú ở địa phương của Bộ Công an và xin nhấnmạnh một số vấn đề sau:

- Nhân đạo, khoan hồng đối với ngườiphạm tội thành khẩn, lập công chuộc tội, ăn năn hối cải và tạo mọi điều kiệnthuận lợi để họ cải tạo, sửa chữa sai lầm, tái hòa nhập cộng đồng, trở thànhngười lương thiện, có ích cho xã hội, đồng thời xử lý nghiêm khắc đối tượng chủmưu, cầm đầu, ngoan cố chống đối, tái phạm nguy hiểm là chính sách nhất quáncủa Đảng, Nhà nước và truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.

- Thời gian qua, các cấp, các ngành,địa phương đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách, phápluật của Đảng, Nhà nước vđặc xá. Công tác đặc xá đượctiến hành theo quy trình xét duyệt thống nhất, khoa học, chặt chẽ, công khai,dân chủ, minh bạch, không để sót lọt, tiêu cực xảy ra. Qua đặc xá đã khuyếnkhích phạm nhân học tập, rèn luyện, lao động, cải tạo tốt để hưởng chính sáchkhoan hồng của Đảng và Nhà nước, sớm trở về đoàn tụ với gia đình và hòa nhậpcộng đng. Từ năm 2009 đến nay, thực hiện Luật đặc xá, Nhànước ta đã thực hiện 04 đợt đặc xá tha tù trước thời hạn cho 48.053 phạm nhânvà 601 người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Công tác đặc xánhững năm qua đã góp phần thực hiện tốt Chương trình quốc gia phòng, chống tộiphạm, bảo đảm yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và đối ngoại, được nhândân trong nước đồng tình và dư luận quốc tế đánh giá cao.

- Trong hơn 01 năm qua, lực lượngCông an đã phát huy vai trò nòng cốt tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp,đồng thi phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan tổchức triển khai thực hiện tốt Nghị đnhsố 80/2011/NĐ-CP về các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với ngườichấp hành xong án phạt tù, bảo đảm thống nhất, kịp thời từ Trung ương đến cơsở. Bước đầu đã huy động được sự tham gia của cả hệ thốngchính trị, các tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế và đông đảo nhân dân, khắc phụcmột bước nhận thức đó là nhiệm vụ riêng của ngành Công an, góp phần quan trọng trong phòng ngừa tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự antoàn xã hội.

2. Về tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

- Việc xét đặc xá trong trường hợpđặc biệt đối với những người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù chưabảo đảm phối hp chặt chẽ giữa Tòa án với Viện kiểm sát vàCông an cùng cấp, Công tác phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với cáctrại giam, trại tạm giam và gia đình phạm nhân trong việc thi hành các khoản tiềnphạt, bồi thường dân sự, án phí... còn hạn chế, bất cập.

- Việc triển khai thực hiện Nghị địnhsố 80/2011/NĐ-CP ở một số đơn vị, địa phương còn chậm; cấp ủy, chính quyền cónơi, có lúc chưa quan tâm sâu sát và chưa chđạo quyếtliệt các Ban, ngành, đoàn thể cùng vào cuộc với lực lượng Công an. Công tácquản lý cư trú đối với người chấp hành xong án phạt tù cònsơ hở. Nguồn kinh phí bảo đảm cho công tác tái hòa nhập cộngđồng còn hạn hẹp, chưa đáp ứng yêu cầu.

Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tạitrên là do nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan liên quancòn chưa đầy đủ, thống nhất, vẫn còn quan niệm đây là công việc của riêng ngànhCông an và “khoán trắng” cho lực lượng Công an, dẫn đến sự đùn đẩy, né tránh,chưa phát huy hết trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan. Công tác phổ biến,tuyên truyền về điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình xét duyệt đặc xá chưa đạtyêu cầu như mong muốn. Công an một số đơn vị, địa phương chưa làm tốt chức năngtham mưu cho cấp ủy, chính quyền và chưa phối hợp chặt chẽ, thường xuyên vớicác Ban, ngành, đoàn thể, chưa huy động được sự tham gia tích cực của các tổchức xã hội, tổ chức kinh tế và quần chúng nhân dân.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜIGIAN TỚI

Để triển khai thực hiện tốt Quyếtđịnh của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2013 và Nghị định số 80/2011/NĐ-CP cáccấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tậptrung thực hiện một số công việc trọng tâm sau:

1. Về triển khai công tác đặc xá năm2013:

a) Bộ Công an làm tốt chức năng thammưu, thường trực cho Hội đồng tư vấn đặc xá, khẩn trương triển khai nghiêm túc,có hiệu quả và đúng tiến độ công tác đặc xá năm 2013 ngay từ đơn vị cơ sở, lưuý khắc phục những tồn tại, hạn chế của các lần đặc xá trước, bảo đảm công khai,minh bạch, đúng người, đúng tiêu chuẩn quy định của pháp luật, tuyệt đối khôngđể xảy ra tiêu cực, sai sót.

b) Bộ Thông tin và Truyền thông chỉđạo các cơ quan thông tấn, báo chí thông báo Quyết định của Chủ tịch nước vàtuyên truyền về công tác đặc xá năm 2013, đặc biệt là điukiện đặc xá, các trường hợp không được đặc xá và quy trình xét duyệt chặt chẽtrên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xãhội và quần chúng nhân dân về công tác đặc xá, xóa bỏ mặccảm đối với người được đặc xá, quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ họ hòa nhập cộng đồng.

c) Các Bộ, Ban, ngành đã nêu trongHướng dẫn số 164/HĐTVĐX ngày 23 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng tư vấn đặc xá chủđộngquán triệt và chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụđã được phân công. Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, nếu phát hiện hành vitham nhũng, lợi dụng đặc xá vì mục đích cá nhân, bất hợp pháp phải xử lý nghiêm.

d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các ngành, Ủy ban nhân dân các cấp phốihp với cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thểquần chúng thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1251/2013/QĐ-CTN ngày 20 tháng 7năm 2013 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2013 và Hưng dẫnsố 164/HĐTVĐX ngày 23 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng tư vấn đặc xá. Cụ thể là:

- Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyềnthông phối hp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, cáccơ quan báo chí ở địa phương tuyên truyền sâu rộng về công tác đặc xá trên cácphương tiện thông tin đại chúng.

- Chỉ đạo các S:Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế và Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình cung cy đủ thông tin, tài liệu, giychứng nhận, xác nhận và các tài liệu cn thiết khác liên quan đến người được đề nghị đặc xá.

- Chỉ đạo chính quyền các cấp phốihợp với cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức kinh tếở địa phương thực hiện có hiệu quả Nghị định số 80/NĐ-CP về các biện pháp bảođảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chp hành xong ánphạt tù, trong đó có người được đặc xá. Đi với nhữngngười được đặc xá có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì vận động các ngành, đoànthể, tổ chức kinh tế quan tâm giúp đỡ họ vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống, hòanhập cộng đồng.

- Chđạo lựclượng Công an phối hợp chặt chẽ với các Ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội ởđịa phương thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục và giúp đỡ người đặc xá;nắm chắc tình hình, diễn biến ca số người được đặc xá vềcư trú tại địa phương, không để họ gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, xử lý kịp thời, nghiêm minh những người có hànhvi tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

đ) B Công an(Cơ quan thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá) đề xuất kế hoạch để Chủ tịch Hội đồngtư vấn đặc xá và các Thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2013 trực tiếp đếnkiểm tra việc triển khai công tác đặc xá tại một số trại giam, đồng thời có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình,kết quả việc thực hiện công tác đặc xá lên Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng tưvấn đặc xá.

2. Về thực hiện Nghị định số80/2011/NĐ-CP :

a) Công tác bảo đảm tái hòa nhập cộngđồng đối với người chấp hành xong án phạt tù là trách nhiệm của cả hệ thốngchính trị và toàn xã hội, trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt. Cấp ủy Đảng,chính quyền các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể, doanhnghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn đề cao trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ trong Nghị định số 80/2011/NĐ-CP tạođiều kiện thuận lợi để người chấp hành xong án phạt tù táihòa nhập cộng đồng, có việc làm ổn định, trthành ngườilương thiện, có ích cho xã hội.

b) Bộ Công an phối hợp với Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện tốt Dự án dạy nghề cho phạmnhân tại các trại giam và khẩn trương hoàn thiện Đ án v hòa nhập cộng đồng đốivới người chấp hành xong án phạt tù, sớm trình Thủ tướngChính phủ xem xét, phê duyệt. Chủ động tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ vàthực hiện tốt công tác quản lý cư trú đối với người chấp hành xong án phạt tùkhi trở vđịa phương.

c) Bộ Tư pháp chủ động phối hợp chặtchẽ với Bộ Công an, các Bộ, ngành liên quan, sớm đxuấtban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị địnhsố 80/2011/NĐ-CP Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan thi hành án dân sự, Sở Tư pháp cácđịa phương về thủ tục liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người chấp hànhxong án phạt tù (như xóa án tích, cấp phiếu lý lịch tư pháp...).

d) Bộ Tài chính chđộng phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an sớm ban hành văn bản pháp luậtquy định về lập, quản lý và sử dụng Quỹ hòa nhập cộng đồng, bảo đm chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng và hiệu quả.

đ) Bộ Thông tin và Truyền thông phốihợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dungcủa Nghị đnh số 80/2011/NĐ-CP nhằm huy động sức mạnhtổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc giáo dục, giúp đngười chấp hành xong án phạt tù, giúp họ tự tin, không mặc cảm, kỳ thị,xa lánh, có công việc lương thiện và không tái vi phạm pháp luật.

e) Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trậnTổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an,các Ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, lồng ghép, triển khai có hiệu quả các đề án, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhànước và tăng cường xã hội hóa công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấphành xong án phạt tù.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thường trực Ban Bí thư;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban QP&AN của Quốc hội;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên HĐTVĐX;
- Tổng cục VIII (Bộ Công an);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, V.I, V.III, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, NC (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn
Quang Thắng