VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 284/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO VỀ TRANGTHIẾT BỊ Y TẾ

Ngày 17 tháng 7 năm 2013, tại trụ sởChính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo vềtrang thiết bị y tế. Tham dự có Bộ trưởng Bộ Y tế, đạidiện Lãnh đạo Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ, đại diện cácBộ: Khoa học và Công nghệ, Công Thương và Nội vụ, đại diện Hội Thiết bị y tếViệt Nam.

Sau khi nghe Bộ Y tế báo cáo tóm tắtvề kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thời gian qua, ý kiến tham luận của đạidiện các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân kết luận như sau:

Trong thời gian qua, Bộ Y tế đã chủđộng, tích cực phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan triển khai được nhiều nộidung công việc, như xây dựng dự thảo Nghị định về trang thiết bịy tế, thực hiện Đề tài “Nghiên cứu thực trạng, nhu cầu trang thiết bị y tếthiết yếu cho khám chữa bệnh tại các bệnh viện đa khoa các tuyến và khả năngđáp ứng của các cơ sở nghiên cứu, sản xuất trong nước”, tổ chức Hội nghị xúctiến sản xuất trang thiết bị y tế, đã bước đầu hỗ trợ sản xuất trong nước đốivới một số mặt hàng trang thiết bị y tế, góp phần đáp ứng nhu cầu cơ bản củacác bệnh viện.

Tuy nhiên, các kết quả đạt được trongthời gian qua vẫn chưa đáp ứng yêu cầu kế hoạch mà Ban Chỉ đạo đã đề ra, nguồnnhân lực làm công tác trang thiết bị y tế và cơ chế chính sách cho đội ngũ côngchức, viên chức làm công tác này còn hạn chế.

Trong thời gian tới, Bộ Y tế và cácBộ, ngành liên quan cần tiếp tục triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệmvụ sau:

1. Bộ Y tế chủ trì:

a) Phối hợp với Bộ Nội vụ, trong quýIII năm 2013, ban hành văn bản hướng dẫn việc bố trí công chức, viên chức chuyên trách làm công tác trang thiết bị y tế thuộc Sở Y tế và các bệnh viện lớn, báo cáo kết quả với PhóThủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo.

b) Phối hợp với các Bộ: Nội vụ, Tàichính, Khoa học và Công nghệ ban hành hướng dẫn về vị trí việc làm, chức danhnghề nghiệp đối với đội ngũ công chức, viên chức làm công tác trang thiết bị y tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi và khuyếnkhích phát triển nhân lực về trang thiết bị y tế.

c) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đàotạo, trong quý IV năm 2013, xây dựng và thống nhất chương trình đào tạo cử nhân, kỹ sư trang thiết bị y tế, làm cơ sở để Bộ Giáodục và Đào tạo mở mã ngành đào tạo, báo cáo kết quả với Phó Thủ tướng, TrưởngBan Chỉ đạo.

d) Phối hp vớiBộ Khoa học và Công nghệ, trong quý III năm 2013, hoàn thành việc quy hoạch cácTrung tâm kiểm chuẩn, kiểm nghiệm trang thiết bị y tế tại 03 miền Bắc, Trung,Nam, hoặc nâng cấp các Trung tâm của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong đó cóphòng kiểm chuẩn, kiểm nghiệm trang thiết bị y tế.

đ) Khẩn trương phối hợp với các Bộ,ngành, cơ quan liên quan trong việc xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghịđịnh về trang thiết bị y tế bảo đảm chất lượng và tiến độtheo chương trình công tác năm 2013 của Chính phủ.

2. Bộ Y tế hoàn thành Đ tài “Nghiên cứu thực trạng, nhu cầu trang thiết bị y tế thiết yếu chokhám chữa bệnh tại các bệnh viện đa khoa các tuyến và khả năng đáp ứng của cáccơ sở nghiên cứu, sản xuất trong nước” trong quý III năm 2013,làm cơ sở dự báo nhu cầu đến 2015 về nhân lực bảo dưỡng, sửa chữa trang thiếtbị y tế. Trên cơ sở đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo lập kế hoạch tuyển sinh phù hp, trước mắt có thể tuyển sinh đào tạo theo địa chỉ.

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các Bộ, ngành liênquan: trong tháng 8 năm 2013, đề xuất cơ chế ưu đãi thuế nhập khẩu đối với mộtsố loại trang thiết bị y tế theo dự án đầu tư.

4. Giao các Bộ: Y tế, Khoa học vàCông nghệ, Tài chính và Công Thương rà soát toàn bộ các chính sách ưu đãi cóthể áp dụng, vận dụng để khuyếnkhích, hỗ trợ sản xuất trang thiết bị trong nước, đề xuất các chính sách ưu đãimới; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2013.

Văn phòng Chính phủ thông báo để cácThành viên Ban Chỉ đạo về trang thiết bị y tế và các cơ quan liên quan biết,thực hiện./

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Y tế, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo về trang thiết bị y tế;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, TKBT, KTTH, KTN, TCCV, TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn
Văn Tùng