BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 285/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2010

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG HỒ NGHĨA DŨNGTẠI CUỘC HỌP GIAO BAN BỘ THÁNG 6 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010

Ngày 06/7/2010, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã chủ trì họp giaoban tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2010. Khách mời dự họp có đại diện Bộ Nội vụ. Dựhọp có các đồng chí Thứ trưởng: Ngô Thịnh Đức, Lê Mạnh Hùng, Phạm Quý Tiêu,Trương Tấn Viên; Văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ, Đảng uỷ cơ quan Bộ, Công đoàn Giaothông vận tải Việt Nam, Công đoàn cơ quan Bộ, Đoàn TNCS HCM cơ quan Bộ; cácđồng chí lãnh đạo: Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các Vụ, Cục, Tổng cục, Ban phòngchống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin, Viện Chiếnlược phát triển GTVT, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, Văn phòng Uỷ ban ATGTQG,Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án, công trình trọng điểm ngành GTVT, cácTổng công ty 90, Tổng công ty 91 trực thuộc Bộ, các Ban Quản lý dự án, BáoGTVT, Báo Bạn đường và Tạp chí GTVT.

Sau khi nghe Văn phòng Bộ trình bày báo cáo tình hình thựchiện nhiệm vụ tháng 6/2010 và 6 tháng đầu năm, trọng tâm công tác 6 tháng cuốinăm 2010; ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũngđã kết luận như sau:

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã hoànthành tương đối toàn diện các nội dung công tác chủ yếu của ngành với chấtlượng tốt và có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước trên tất cả cáclĩnh vực. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là các đề ántrình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cơ bản hoàn thành đúng tiến độ, đáp ứngđược yêu cầu đề ra với chất lượng tốt; giải ngân xây dựng cơ bản tăng cao (trongđó vốn ODA đã giải ngân gần hết, TPCP đạt 70%); khối lượng vận tải hành kháchvà hàng hóa tăng cao so với cùng kỳ năm trước; số người chết vì tai nạn giaothông tiếp tục giảm. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như: việc xây dựng các thôngtư hướng dẫn thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng còn chậm; chất lượng giảingân xây dựng cơ bản chưa cao, khối lượng thực hiện được nhiều nhưng các nhàthầu chưa quan tâm đến công tác nghiệm thu thanh toán nên tỷ lệ vốn ứng của cáccông trình còn cao; công tác kiểm tra, giám sát thi công một số công trình cònyếu, tai nạn lao động vẫn còn xảy ra gây bức xúc trong dư luận; công tác tổchức vận tải chưa tốt, chưa có sự kết nối đồng bộ giữa các phương thức vận tải;diễn biến tình hình tai nạn giao thông vẫn còn phức tạp.

Bộ trưởng phê duyệt nội dung công tác 6 tháng cuối năm vàchương trình công tác tháng 7 của Bộ đã được Văn phòng Bộ cập nhật trong báocáo giao ban và nhấn mạnh thêm các nội dung trọng tâm sau đây:

1. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch,các đề án khác và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

- Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị tiến hànhrà soát lại chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; bổ sung những đềán cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước của ngành; đưa ra khỏiChương trình công tác những đề án chưa thực sự cần thiết; tập trung xây dựngcác đề án đã đăng ký trong chương trình công tác, bảo đảm trình Chính phủ, Thủtướng Chính phủ và trình Bộ trưởng ban hành theo tiến độ đã đăng ký.

- Vụ Tài chính chủ trì, Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiến hànhtiếp thu ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, địa phương đối với dự thảo Nghịđịnh Quỹ bảo trì đường bộ; tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng trước khi trình Chínhphủ.

- Các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện vàtrình Bộ trưởng ban hành các thông tư và đề án quy hoạch thuộc chương trình 6tháng đầu năm nhưng chưa hoàn thành.

- Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu chỉ đạo Vụ Vận tải, Cục Hàngkhông Việt Nam và các đơn vị liên quan hoàn thành và trình Bộ trưởng ban hànhThông tư về Bộ quy chế An toàn hàng không.

- Thứ trưởng Trương Tấn Viên chỉ đạo Vụ Kế hoạch Đầu tư vàcác cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và trình các quy hoạch chi tiết, tậptrung ưu tiên quy hoạch GTVT 3 vùng kinh tế trọng điểm: miền Bắc, miền Trung,miền Nam; quy hoạch và chiến lược phát triển của các Tổng công ty 91 (đặc biệtlà trong giai đoạn 2010-2015); kế hoạch thực hiện đầu tư các dự án lớn (dự ánnhóm A) của các Tổng công ty 91.

- Vụ KHĐT chủ trì, đôn đốc các Sở GTVT tham mưu cho UBNDtỉnh, thành phố thực hiện rà soát, xây dựng, cập nhật lại quy hoạch phát triểnGTVT tại địa phương giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

2. Công tác xây dựng cơ bản

- Các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kết luận của Bộtrưởng tại Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản tháng 4/2010 (Thông báo số 178/TB-BGTVT ngày 06/5/2010) và Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản với các địaphương ngày 05/7/2010.

- Cục QLXD & CLCTGT chủ trì, phối hợp với các đơn vịliên quan tăng cường kiểm tra về công tác giám sát đầu tư, công tác đấu thầutại các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án.

- Thứ trưởng Trương Tấn Viên chỉ đạo Vụ KHĐT và các đơn vịliên quan rà soát lại nhu cầu vốn cho các dự án để báo cáo Thủ tướng Chính phủbổ sung nguồn vốn, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án có khả năng hoàn thành sớmvà các dự án có khối lượng thực hiện lớn và giải ngân tốt. Đối với các dự ánchuẩn bị đầu tư, Vụ KHĐT cần xác định tính cấp bách của dự án trước khi trìnhlãnh đạo Bộ.

3. Công tác vận tải và an toàn giao thông

- Vụ Tài chính chủ trì phối hợp với Tổng cục ĐBVN tiếp tục thựchiện kết luận của Bộ trưởng về việc tạm dừng 04 trạm thu phí, xóa bỏ 03 trạmthu phí trên các Quốc lộ; tiếp tục thực hiện chương trình hiện đại hóa các trạmthu phí, gắn các trạm thu phí với việc duy tu, bảo dưỡng đường bộ.

- Cục Đăng kiểm Việt Nam giải quyết vấn đề liên quan đếnviệc nhập khẩu xe ôtô VAN, chú ý công tác kiểm tra an toàn kỹ thuật đối với xecơ giới như: sử dụng còi xe, xe cải tạo lại...

- Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng chỉ đạo Văn phòng UBATGTQG và VụATGT chuẩn bị chương trình Hội nghị ATGT quốc gia, đặc biệt là việc thực hiệnNghị định 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hànhchính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

4. Công tác đổi mới doanh nghiệp

- Bộ đã quyết định chuyển đổi các Tổng công ty sang hoạtđộng theo mô hình công ty mẹ - công ty con, trong đó Công ty mẹ là Công ty TNHHmột thành viên. Hội đồng thành viên các Công ty mẹ nghiên cứu kỹ việc tổ chứcthực hiện, hoàn thiện các cơ chế quản lý để mô hình này hoạt động có thực chấtvà hiệu quả; Hội đồng thành viên các Công ty mẹ tập trung xử lý các tồn tại vềtài chính, bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, phấn đấu giải quyết lỗlũy kế của các Tổng công ty.

- Về việc thực hiện tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tầu thủyViệt Nam: Tổ công tác và các cơ quan của Bộ phối hợp thực hiện Quyết định 926/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

5. Công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, phòng chốnglụt bão và tìm kiếm cứu nạn

- Các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện kếtluận của Bộ trưởng tại Hội nghị tổng kết công tác PCLB và TKCN năm 2009 vàtriển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2010 (theo Thông báo số 206/TB-BGTVT ngày24/5/2010); chuẩn bị sẵn sàng các kế hoạch ứng phó với tình hình thiên tai cóthể xảy ra; chú ý các điểm dừng kỹ thuật và bảo đảm an toàn trong thi công cáccông trình.

- Các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện Chỉthị số 07/CT-BGTVT ngày 28/6/2010 về công tác phòng, chống thiên tai, lụt bãovà tìm kiếm cứu nạn năm 2010 của ngành Giao thông vận tải và Chỉ thị số 808/CT-TTg ngày 07/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc gấp rút triển khaicác biện pháp phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.

6. Một số công tác khác

- Văn phòng Bộ hoàn chỉnh và trình Bộ trưởng ký ban hành Quyđịnh việc giải quyết kiến nghị của cử tri; trả lời chất vấn của Đại biểu Quốchội và thực hiện cam kết của Bộ Giao thông vận tải trước Quốc hội trước ngày10/7/2010; các cơ quan, đơn vị được giao giải quyết thực hiện các kiến nghị củacử tri, trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội và thực hiện các cam kết của Bộtrưởng Bộ GTVT trước Quốc hội cần khẩn trương thực hiện, báo cáo Bộ theo đúngquy định.

- Các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp để thực hiện các ýkiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kiểm soát chặt chẽcác văn bản trình lãnh đạo Bộ để giải quyết các nội dung công việc đúng trọngtâm và đúng quy định.

- Ban chỉ đạo kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành GTVT chỉđạo các cơ quan, đơn vị trong ngành đẩy mạnh thực hiện các hoạt động thi đua laođộng sản xuất, tổ chức các chương trình giao lưu, đẩy mạnh công tác tuyêntruyền nhằm tạo khí thế sôi nổi, có ý nghĩa và đúng thực chất, không để xảy ravụ việc tiêu cực.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ xin thông báo để các đồngchí Thứ trưởng chỉ đạo và các đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
Bộ trưởng (để b/c);
Các Thứ trưởng (để b/c);
Chánh Văn phòng (để b/c);
Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; các Tập đoàn, Tổng công ty 91;
Lưu VT, TH (8b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công