BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2850/TB-BHXH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC BỔ SUNG NỘIDUNG PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ SỐ 317

Căn cứ Quyết định số 2103/QĐ-BHXH ngày 06/6/2012của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố về việc ban hành quy định tiếp nhận hồsơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đề nghị của Trưởng phòng cấp sổ thẻ; Bảo hiểmxã hội Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh, bổ sung Phiếu giao nhận hồ sơ (PGNHS)số 317, như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung: (đínhkèm PGNHS theo thông báo này)

Bổ sung thêm phần lưu ý với nội dung: tại khoản 3mục I; khoản 3 mục II: là “Danh sách lao động đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT”của đợt phát sinh người lao động tăng mới tại đơn vị hiện đang tham gia.

2. Ngày áp dụng: Bảo hiểm xã hội Thành phốHồ Chí Minh thống nhất áp dụng Phiếu giao nhận hồ sơ nói ở trên, kể từ ngày29/9/2014.

3. Tổ chức thực hiện:

- Phòng Công nghệthông tin chịu trách nhiệm phối hợp với nhà cung cấp phần mềm tiếp nhậnhồ sơ, để điều chỉnh Phiếu giao nhận hồ sơ nói ở trên.

- Các Phòng chức năng và Bảo hiểm xã hội quận/huyệnchịu trách nhiệm tổ chức, triển khai và thực hiện theo nội dung thông báo này.

- Các tổ chức, đơnvị và cá nhân người lao động áp dụng Phiếu giao nhận hồ sơ mới theo quyđịnh./.

Nơi nhận:
- BGĐ BHXH TP.HCM (b/c);
- Trưởng phòng nghiệp vụ;
- Giám đốc BHXH quận, huyện;
- Các đơn vị, tổ chức, cá nhân NLĐ;
- Trang web BHXH TP.HCM;
- Lưu: VT, TCCB (2b).

GIÁM ĐỐC
Cao Văn Sang

Phiếu giao nhận hồ sơ này áp dụng kể từ ngày29/9/2014

Số Hồ sơ: 317/ ………../SO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

PHIẾU GIAO NHẬNHỒ SƠ

Loại hồ sơ: Cấplại sổ BHXH đã nhận trợ cấp BHXH 1 lần bị thu hồi sổ hoặc thất lạc sổ sau đótiếp tục tham gia BHXH(Thời gian giải quyết loại hồ sơ này: 16 ngày làm việc; BHXH quận huyện 18ngày làm việc)

1. Tên đơn vị: ………………………………………… Mã đơn vị:...............................

2. Điện thoại: …………………………………….Email: .............................................

STT

Loại giấy tờ, biểu mẫu

Số lượng

I.

Trường hợp đã giải quyết trợ cấp BHXH 1 lần trước ngày 01/02/2011 bị thất lạc sổ, sau đó tiếp tục tham gia BHXH:

1.

Công văn của đơn vị đang tham gia BHXH ( mẫu D01b-TS, 01 bản)

2.

Đơn cam kết của người lao động xác định đã được giải quyết trợ cấp BHXH 1 lần bị thất lạc sổ (mẫu D01- TS,01 bản).

3.

Danh sách lao động đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kỳ trước đã được Phòng (bộ phận) Thu xác nhận (mẫu A01a-TS, 01 bản sao)

4.

Giấy CMND (01 bản sao)

II

Trường hợp đã giải quyết trợ cấp BHXH 1 lần kể từ ngày 01/02/2011 trở đi, bị thu hồi sổ sau đó tiếp tục tham gia BHXH:

1.

- Công văn của đơn vị đang tham gia BHXH ( mẫu D01b-TS, 01 bản);

- Giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng (mẫu C15-TS, 01 bản chính) (nếu có);

2.

Trường hợp người lao động không có mẫu C15-TS được quy định tại khoản 1, mục II ở trên; bổ sung một trong ba giấy tờ sau:

- Đơn cam kết của người lao động xác định đã được giải quyết trợ cấp BHXH 1 lần (mẫu D01-TS); £ hoặc

- Phiếu xác nhận thu hồi sổ BHXH (mẫu 01-XN/THS, 01 bản chính); £ hoặc

- Quyết định hưởng trợ cấp BHXH 1 lần ( 01 bản chính). £

3.

Danh sách lao động đề nghị cấp sổ BHXH, BHYT kỳ trước đã được Phòng (bộ phận) Thu xác nhận (mẫu A01a-TS, 01 bản sao)

4.

Tờ khai tham gia BHXH (mẫu A01-TS, 02 bản/người)

5.

Giấy CMND (01 bản sao)

Lưu ý: tại khoản 3 mục I; khoản 3 mục II:là “Danh sách lao động đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT” của đợt phát sinh ngườilao động tăng mới tại đơn vị hiện đang tham gia.

Ngày trả kết quả: ………../ …………/…………… (Quá hạn trả hồsơ 30 ngày, các đơn vị chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ này vào kholưu trữ)

…………., ngày ….. tháng ….. năm …..
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ(Ký, ghi họ tên)


Người nộp hồ sơ(Ký, ghi họ tên)