VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 286/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾT LUẬNCỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH VỀ ĐỀ ÁN NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂNĐẢO PHÚ QUỐC

Ngày 17 tháng 7 năm 2013, tại Thành phốCần Thơ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã làm việc với Ban Chỉđạo Tây Nam bộ về Đề án nghiên cứu cơ chế, chính sách phát triển đảo Phú Quốc.Cùng dự có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Giao thôngvận tải, Xây dựng, Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dântộc, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Chỉ đạo TâyNam bộ báo cáo về kết quả hoạt động của Tổ công tác nghiên cứu cơ chế, chính sáchphát triển đảo Phú Quốc; đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch vàĐầu tư trình bày Tờ trình và Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việcban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đảo Phú Quốc, ý kiến củalãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, tỉnh Kiên Giang và lãnh đạo các Bộ, ngành, PhóThủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến kết luận như sau:

1. Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ đã chỉ đạo Tổcông tác triển khai các nhiệm vụ được giao và đạt một số kết quả ban đầu, tuynhiên, vẫn còn một số hạn chế, đó là: Việc xây dựng Đề án phát triển huyện đảoPhú Quốc trở thành thành phố thuộc tỉnh, tiến tới thành lập đặc khu hành chính-kinhtế, trực thuộc Trung ương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 425/TB-VPCP ngày 25 tháng 12 năm 2012 chưa đảm bảo đúng tiến độ. Đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới trình Thủ tướng dự thảo Quyết định về việcban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đảo Phú Quốc.

2. Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo TâyNam bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh KiênGiang cần phối hp chặt chẽ để thực hiện tốt một số nhiệmvụ sau:

a) Đán nghiên cứuphát triển huyện đảo Phú Quốc như một đặc khu hành chính - kinh tế, trực thuộcTrung ương là vấn đề mới và khó, trong thực tiễn nước ta chưa có. Giao Ban Chỉđạo Tây Nam bộ chủ trì, phối hp tỉnh Kiên Giang luận cứthật rõ về sự cần thiết xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù cho đảo PhúQuốc, tính khả thi và hiệu quả của Đán, tham khảo đề xuấtcủa tỉnh Quảng Ninh về cơ chế, chính sách đối với đảo Vân Đồn, trên cơ sở đóchỉ rõ định hướng phát triển lâu dài và lộ trình thực hiện cho đảo Phú Quốc;

b) Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, tỉnh Kiên Giangrà soát, đánh giá những thuận lợi, khó khăn và những vấn đề mới phát sinh củađảo Phú Quốc sau gần 10 năm thực hiện Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg của Thủ tướngChính phủ để nghiên cứu, bổ sung cho định hướng phát triển lâu dài của Phú Quốc;

c) Công tác quy hoạch định hướng pháttriển Phú Quốc là rất quan trọng, phải có tầm nhìn dài hạn và đặt trong mối quanhệ khu vực Đông Nam Á, có sự gắn kết và phối hp chặt chẽvới Vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác.Quy hoạch của Phú Quốc cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh cho phù hp tầm nhìn dài hạn. Trước khi phê duyệt các quy hoạch chi tiết ở đảo PhúQuốc, tỉnh có báo cáo gửi Bộ quản lý có liên quan để thẩm định. Yêu cầu tỉnh KiênGiang, huyện đảo Phú Quốc phải xem xét, lựa chọn nhà đầu tư trước khi cấp giấychứng nhận đầu tư, ưu tiên các doanh nghiệp đầu tư lớn, kỹ thuật cao và bảo vệmôi trường;

d) Tiếp tục nghiên cứu cải cách thủ tụchành chính, xuất nhập cảnh, cư trú, đi lại nhằm tạo điều kiện thông thoáng đểphát triển đảo Phú Quốc;

đ) Việc đầu tư cơ sở hạ tầng giao thôngđường bộ, cảng biển, cảng hàng không, hệ thống cấp điện, nước sinh hoạt và cáccông trình cơ sở hạ tầng thiết yếu khác cho đảo Phú Quốc là rất cần thiết, tuynhiên trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, tỉnh KiênGiang, các Bộ, ngành có liên quan cần nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sáchhuy động nguồn lực để đầu tư phát triển đảo Phú Quốc;

e) Tỉnh Kiên Giang xác định lại lộ trìnhviệc nâng cấp huyện đảo Phú Quốc thành đô thị loại II sau khi có Kết luận củaBộ Chính trị về phát triển đảo Phú Quốc.

3. Về ban hành văn bản quy định cơ chế,chính sách đặc thù phát triển đảo Phú Quốc thuộc thẩm quyền của Thủ tướng vàthẩm quyền của Chính phủ: Trong quý III năm 2013, Bộ Kế hoạchvà Đầu tư hoàn thành việc trình Thủ tướng và Chính phủ ban hành các văn bảntheo thẩm quyền về các cơ chế, chính sách đặc thù cho đảo Phú Quốc.

4. Giao Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nambộ, tỉnh Kiên Giang chủ động có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Trungương Đảng xin lùi thời gian trình Bộ Chính trị Đề án nàysang quý IV/2013

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ban Chỉđạo Tây Nam bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và cácBộ, cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: KHĐT, TC, GTVT, NNPTNT, VHTTDL, QP, CA, XD, TNMT, CT, NV; LĐTBXH, UBDT;
- Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Kiên Giang;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cng TTĐT;
- Các Vụ: KTTH, KTN, NC, TH;
- Lưu: V
T, V.III(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Quang Thắng