ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/TB-UBND

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 02 năm 2016

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÊ ANH TUẤN TẠI CUỘC HỌP VỀ TIẾN ĐỘ, CÔNG TÁC GPMB DỰ ÁN ĐƯỜNG TRẦN NHÂN TÔNG ĐOẠN TỪ ĐIỂM CUỐI GIAI ĐOẠN 1 ĐẠI LỘ NAM SÔNG MÃ ĐẾN ĐƯỜNG NGUYỄN DU, THỊ XÃ SẦM SƠN

Ngày 18 tháng 02 năm 2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn chủ trì cuộc họp về tiến độ, công tác GPMB dự án Đường Trn Nhân Tông đoạn từ điểm cuối giai đoạn 1 Đại lộ Nam Sông Mã đến đường Nguyễn Du, thị xã Sầm Sơn; cùng dự có đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, UBND thị xã Sầm Sơn.

Thời gian qua, công tác GPMB thực hiện dự án đã được UBND thị xã Sầm Sơn tích cực, chủ động triển khai các bước theo quy định, đa số các hộ dân bị ảnh hưởng đồng thuận chấp hành, nhưng do khối lượng lớn và thực hiện trong khoảng thời gian ngn nên chưa đáp ứng được yêu cầu. Hiện nay còn một số khó khăn về đơn giá bồi thường giá đất, xây dựng hạ tầng tái định cư, di chuyển mồ mả, nhà thờ Họ chưa được giải quyết kịp thời, ảnh hưởng đến tiến độ GPMB. Để giải quyết dứt điểm những khó khăn vướng mắc, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu thi công trước 15/3/2016 theo kế hoạch đề ra; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn yêu cầu UBND thị xã Sầm Sơn, các ngành tập trung thực hiện tốt một số nội dung công việc cụ thể sau đây:

1. UBND thị xã Sầm Sơn:

- Tập trung chỉ đạo hoàn thành trước 24/02/2016 việc xác định nguồn gốc đất ở của 13/63 hộ; hoàn thành, bàn giao phần đất nông nghiệp của 13 hộ (xã Quảng Tiến); 02 hộ có đất nông nghiệp (xã Quảng Cư) cho nhà thầu thi công.

- Tăng cường giải thích, vận động các hộ dân có mồ mả, nhà thờ phải di dời, đồng thuận di chuyển để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ dự án; khẩn trương rà soát, xác định cụ thể số mồ mả, nhà thhọ còn vướng mắc, đề xuất báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết kịp thời.

- Bám sát chỉ đạo về tiến độ GPMB của Chủ tịch UBNDtỉnh tại Thông báo số 22/TB-UBND ngày 08/01/2016, cụ thể; Đợt 1 bàn giao 500m mặt bằng để khởi công trước ngày 20/02/2016, đt 2 bàn giao 500m tiếp theo trước ngày 05/3/2016 và đợt 3 bàn giao phần còn lại trước ngày 15/3/2016; yêu cầu báo cáo, đề xuất kịp thời những vấn đề vượt thẩm quyền.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tham mưu đề xuất về điều chỉnh hệ số đất khu vực dự án và các vấn đề liên quan về đất đai, gửi Sở Tài chính tổng hợp có văn bản xin ý kiến Hội đồng thẩm định, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất ngày 22/02/2016.

3. Về xây dựng Khu tái định cư: Do tính chất cấp bách xây dựng khu tái định cư để bố trí cho các hộ dân phải di dời, ổn định cuộc sống; thống nhất chủ trương áp dụng hình thức chỉ định thầu xây dựng các khu tái định cư phục vụ GPMB dự án Đường Trần Nhân Tông đoạn tđiểm cuối giai đoạn 1 Đại lộ Nam Sông Mã đến đường Nguyễn Du, thị xã Sầm Sơn, đảm bảo tiến độ dự án. Giao UBND thị xã Sầm Sơn thực hiện theo quy định, quyết định tiết kiệm trong chỉ định thầu phù hợp, đạt hiệu quả.

4. Thành lập Tổ công tác chỉ đạo GPMB dự án Đường Trần Nhân Tông đoạn từ điểm cuối giai đoạn 1 dự án Đại lộ Nam Sông Mã đến đường Nguyễn Du, thị xã Sầm Sơn do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng, thành viên là lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính nhiệm vụ đôn đốc, chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đúng tiến độ.

5. Yêu cầu các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, theo chức năng nhiệm vụ được giao, theo dõi sát sao, chủ động phối hợp với UBND thị xã Sầm Sơn giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; kịp thời đề xuất báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND
tỉnh (để b/c);
- Các S
; GTVT, KHĐT, XD, TC, TNMT (để th/h);
- UBND thị xã Sầm S
ơn (để th/h);
- Bí thư Thị ủy TX Sầm Sơn (để chỉ đạo);
-
Lưu: VT, CN.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Huy Chân