BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2011

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐINH LA THĂNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
Ngày 22/08/2011, tại Văn phòng Cục Hàng hải Việt Nam (HHVN), Bộ trưởng Đinh La Thăng đã chủ trì làm việc với Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Cục HHVN. Cùng tham dự buổi làm việc gồm có lãnh đạo Văn phòng Bộ, các Vụ tham mưu, Thanh tra Bộ, Cục QLXD & CL CTGT, Báo GTVT.
Sau khi nghe lãnh đạo Cục HHVN giới thiệu quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Cục, báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị hiện nay, nguyện vọng của cán bộ công nhân viên; ý kiến phát biểu của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường và các thành viên tham dự họp. Bộ trưởng đã kết luận như sau:
Ghi nhận những kết quả đóng góp to lớn của Ngành hàng hải Việt Nam trong thời gian qua. Trong thời gian tới, Cục HHVN cần có những chương trình hành động cụ thể, phát huy tối đa nội lực, tạo bước đột phá để ngành Hàng hải trở thành ngành kinh tế mũi nhọn cũng như thực hiện thành công Chiến lược biển Việt Nam, Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ, sớm triển khai các nội dung sau:
1. Đối với Cục Hàng hải Việt Nam.
- Rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và đề xuất Bộ GTVT xem xét bổ sung, sửa đổi cho phù hợp; đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực để bảo đảm thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý chuyên ngành hàng hải.
- Nghiên cứu xây dựng đề án công nghiệp hóa hiện đại hóa ngành hàng hải Việt Nam, cụ thể hóa việc ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý và phục vụ sản xuất hàng hải.
- Rà soát lại cơ chế chính sách và đề xuất bổ sung, sửa đổi nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; phối hợp với Vụ Tài chính để xây dựng cơ chế tài chính đặc thù cho hoạt động của đơn vị; chủ trì và phối hợp với các cơ quan tham mưu của Bộ để nghiên cứu xây dựng đề án Quỹ bảo trì và phát triển kết cấu hạ tầng hàng hải.

>> Xem thêm:  Tranh chấp về ranh giới thửa đất xử lý thế nào ? Mức bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ?

- Tập trung hoàn thiện hệ thống VBPQPL, tiếp tục thực hiện công tác CCTTHC tại đơn vị, đặc biệt là thực hiện cơ chế một cửa, khẩn trương xây dựng dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp phép cho tàu treo cờ quốc tịch nước ngoài tham gia vận tải nội địa và kinh doanh dịch vụ lai dắt tại các cảng biển. Cho phép Cục HHVN triển khai đề án nghiên cứu đề xuất xây dựng Luật Cảng biển.
- Khẩn trương triển khai nghiên cứu cơ chế tổng thể phát triển đối với cảng Trung chuyển quốc tế Vân Phong, các cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện và Cái Mép - Thị Vải.
- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, đặc biệt là UBND TP Hồ Chí Minh trong công tác thực hiện di dời các cảng biển trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son, báo cáo những khó khăn vướng mắc để kịp thời tháo gỡ.
- Tích cực tìm kiếm, huy động các nguồn vốn đầu tư, các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển hạ tầng phù hợp với Quy hoạch các nhóm cảng biển đã được Bộ GTVT phê duyệt.
2. Các nội dung khác.
- Giao Vụ TCCB, Vụ Pháp chế và Thanh tra Bộ nghiên cứu đề xuất của Cục HHVN về tổ chức Thanh tra chuyên ngành để tổ chức lực lượng thanh tra chuyên ngành hàng hải phù hợp với Luật và tình hình thực tiễn của của hoạt động hàng hải nhằm đảm bảo hoạt động thanh tra chuyên ngành được liên tục, không bị xáo trộn làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của lực lượng Thanh tra GTVT.
- Vụ TCCB phối hợp với Cục HHVN triển khai, nghiên cứu xây dựng ‘‘Đề án thành lập Tổng cục Hàng hải Việt Nam” trên cơ sở tổ chức lại Cục Hàng hải Việt Nam.
- Trong thời gian tới, Bộ GTVT sẽ chỉ đạo các đơn vị tham mưu tiếp tục nghiên cứu để phân cấp, ủy quyền nhiều hơn nữa cho Cục HHVN trong thực hiện công tác quản lý ngành, giao kế hoạch, công tác kiểm tra, giám sát đầu tư đối với các đơn vị sự nghiệp, đơn vị thực hiện nhiệm vụ dịch vụ công ích hàng hải.
- Giao Vụ KHĐT cân đối nguồn vốn bố trí cho các dự án: Dự án Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, Cảng Cái Mép - Thị Vải và luồng cho tàu tải trọng lớn vào sông Hậu.
- Vụ Vận tải phối hợp với Cục HHVN khẩn trương triển khai nghiên cứu, xây dựng đề án phát triển hậu cần sau cảng, dịch vụ logicstic, phối kết hợp đồng bộ giữa các phương thức vận tải.

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tiền đền bù đất khi có tranh chấp ? Mức thuế khi chuyển mục đích sử dụng đất ?

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ xin thông báo để các đơn vị liên quan được biết và khẩn trương thực hiện./.
Nơi nhận :
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu VT, TH ( T).
TL.BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Công

>> Xem thêm:  Giải quyết tranh chấp đất đai khi không có giấy tờ quyền sử dụng đất ? Cách tặng cho đất cho con ?