BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 290/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO

VỀKẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hànhLuật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích đểphân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thựcphẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc banhành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích củaTrung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh tại TP. Đà Nẵng) tạithông báo số 443/TB-PTPL ngày 18/09/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục ThuếXNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Polyeste no, dạng lỏng- ADDITIVE BYK-405 (25kg/hộp) (Mục 39).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Việt Nam Musashi Paint; địa chỉ: Lô 227/1, KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai; mã số thuế: 3600964996.

3.Số, ngày tờ khai hải quan: 10048665514/A12 ngày 23/07/2015 tại Chi cục Hải quan Biên Hòa (Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Dung dịch polyhydrocarboxylic acid amides trong hỗn hợp dung môi hữu cơ (xylen, solvent naphtha- petroleum light aromatic, isobutanol, ethylbenzen), trọng lượng dung môi nhỏ hơn 50% tính theo trọng lượng dung dịch.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dung dịch polyhydrocarboxylic acid amides trong hỗn hợp dung môi hữu cơ (xylen, solvent naphtha- Petroleum light aromatic, isobutanol, ethylbenzen), trọng lượng dung môi nhỏ hơn 50% tính theo trọng lượng dung dịch.

thuộc nhóm 39.07 “Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxit, dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa ankyt, este polyalyl và các polyeste khác, dạng nguyên sinh” phân nhóm “- Polyeste khác”, phân nhóm 3907.99 “- - Loại khác”, mã số 3907 99.90 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từngày ban hành./.


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Biên Hòa
(Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai);
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH Việt Nam Musashi Paint
(Lô 227/1, KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai)
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thủy (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái