VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 291/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦTƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Ngày 25 và 26 tháng 7 năm 2013, PhóThủ tướng Vũ Văn Ninh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ươngsơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X vnôngnghiệp, nông dân, nông thôn đã đi kim tra tình hình thựchiện Nghị quyết và làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế. Cùng đi có đạidiện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Chủ tịch UBNDtỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo tình hình triển khai và kết quả bước đầu thực hiệnNghị quyết Trung ương 7, kết quả kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6tháng cuối năm 2013 và một số kiến nghị của Tỉnh, phát biểu bổ sung của đồngchí Bí thư Tỉnh ủy và ý kiến của lãnh đạo của cáo Bộ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninhđã kết luận như sau:

1. Đánh giá chung:

Biểu dương và đánh giá cao, những cốgắng và thành tựu 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyếtTrung ương 7, khóa X v nông nghiệp, nông dân, nông thônvà kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm2013 của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong điều kiệnkhó khăn chung, Tỉnh đã bám sát các Nghị quyết của Trung ương Đảng, của Quốchội, Chính phủ, chỉ đạo quyết liệt, năng động, sáng tạo và đã đạt được kết quảtích cực trên nhiều lĩnh vực: Kinh tế - xã hội tiếp tụcphát triển ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch rõ nét theo hướng dịch vụ - côngnghiệp - nông nghiệp. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) giai đoạn 2011 - 2013 ước đạt 10% (6 tháng đầu năm 2013 đạt 7,54%); trong đó, dịch vụtăng 12,7%/năm, công nghiệp - xây dựng tăng 9,9%/năm, nông nghiệp tăng 2,6%/năm. Huy động vn đầu tư phát triển liên tục tăng nhanh, tổng vốn đầu tư toàn xã hội từ2011 - 2013 đạt 37 ngàn tỷ đồng, tăng 14,2%/năm. Thu ngân sách tăng bình quân gần 30%/năm. Năm 2013, phấn đấu thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra.Thu nhập bình quân đầu người năm 2013 ước đạt 1.760 USD(tăng 1,53 lần so với 2010). Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 7,5% (năm 2012) còn khoảng6,5% (năm 2013).

Tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, có nhiềusáng kiến, bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Trungương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình xây dựng nông thônmới. Đến nay, có 100% số xã đã phê duyệt quy hoạch, 100%thôn có điện; 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm;60,3% thôn có nhà văn hóa sinh hoạt; tỷ lệ dân được dùng nước hợp vệ sinh đạt90%. Cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, Tỉnh đã chủ độnghuy động được nhiều nguồn lực để xây dựng hạ tầng nông thôn; đã có 03 xã đạtchuẩn nông thôn mới; bình quân toàn tnh đạt 10,6 tiêu chínông thôn mi (cả nước đạt 6,41 tiêu chí).

Các lĩnh vực văn hóa xã hội, giáodục, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm và đạt đượcnhiều kết quả. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Quốc phòng, an ninhvà trật tự an toàn xã hội đưc bảo đảm.

2. Nhiệm vụ trong thời gian tới:

Về cơ bản, thống nhất với mục tiêu,nhiệm vụ và giải pháp của Tỉnh đã đề ra. Trong thời gian tới, để thực hiệnthắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hộinăm 2013, đề nghị Tỉnh quan tâm một số điểm sau:

a) Tiếp tục bám sát các Nghquyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết của Tỉnh ủy đnghiên cứu, đề xuất các giải pháp cụ thể, phù hp với điều kiện của Tỉnh nhằm thực hiện tốt nhất kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội năm 2013; trong đó, tập trung thực hiệncó hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tạo điều kiệnthuận lợi phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với hỗ trợthị trường, giải quyết nợ xấu.

b) Tiếp tục phát huy lợi thế của Tỉnhvề vị trí là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước, là đu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng vàliên vận quốc tế, về kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; đồng thờitranh thcác điều kiện thuận lợi về cơ chế thu hút đầu tưđể đẩy mnh phát triển, phấn đấu trở thành trung tâmthương mại - dịch vụ, du lịch, giáo dục - đào tạo và trung tâm khoa học - côngnghệ, y tế, văn hóa của Vùng.

c) Về thực hiện Nghị quyết Trung ương7 và Chương trình xây dựng nông thôn mới:

- Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiệnNghị quyết Trung ương 7 của Tỉnh tiếp thu ý kiến ca các đại biu và Ban Chỉ đạo trung ương tại văn bảns 165-CV/BCĐ ngày 24 tháng 7 năm 2013 để bổ sung, hoànchỉnh báo cáo sơ kết của Tỉnh, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo quy định, gửiBan chỉ đạo Trung ương (qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); trong đó,cn khng định các mô hình sản xut, kinh doanh có hiệu quả, rút ra bài học kinh nghiệm tốt để nhân rộng.

- Đầu tư phát triển nông nghiệp, nôngthôn là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có tm quan trọng đặc biệt, mang tính chiến lược, lâu dài; do vậy, cn làm tt công tác tuyên truyền, vận động ngườidân chủ động tham gia. Đối với xây dựng nông thôn mới, cần tập trung đồng thời chỉđạo điểm và trên diện rộng, lấy điểm để nhân diện; có bước đi và cách làm thíchhp, không nóng vội, cần kiên trì, thực hiện thường xuyên,liên tục. Việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới cần được quán triệt từ các hộ gia đình đến thôn, bản, xã. Tỉnhphấn đấu đến 2015 có 32 - 35 xã (khoảng 36% tổng số xã) đạt tiêu chí nông thônmới.

- Nghiên cứu để có chính sách khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế đầu tưphát triển nông nghiệp, nông thôn. Rà soát và thực hiệntốt quy hoạch nông thôn mới, chú trọng quy hoạch sản xuất, xác định cơ cấu mùavụ, sản phẩm để nâng cao năng suất và chất lượng nông sản; huy động nguồn lựcvà lồng ghép các chương trình mục tiêu trên địa bàn để xây dựng nông thôn mới.Tổng kết và nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả; chú trọngnâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

d) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả các cơquan hành chính nhà nước các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường côngtác lập lại trật tự, kỷ cương đô thị, trật tự an toàn giaothông; giải quyết kịp thời và có hiệu quả các vấn đề xã hội. Chú trọng làm tốthơn nữa phát triển giáo dục, y tế, đào tạo nguồn nhân lựcnhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao; thực hiện tốt các chính sách an ninhxã hội; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trậttự an toàn xã hội.

3. Một số kiến nghị của Tỉnh:

a) Về nguồn lực đầu tư trong lĩnh vựcnông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình xây dựngnông thôn mới: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn và các Bộ ngành liên quan thực hiện theo Thông báo số 267/TB-VPCP ngày 24 tháng 7 năm 2013.

b) Về bố trí nguồn lực thực hiện Đềán “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang -Cầu Hai”: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hp với Bộ Tài chính bố trí từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu trong kế hoạch đểthực hiện theo Quyết định số 1955/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủtướng Chính phủ; đồng thời, Tỉnh huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thựchiện đề án.

c) Về các dự án đầu tư phát triển hạtầng giao thông:

- Đối với Dự án mở rộng Quốc lộ 1đoạn La Sơn - Lăng Cô: Tỉnh báo cáo sự cần thiết, Bộ Giao thông vận tải xem xétcụ thể báo cáo Thủ tuớng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Về bổ sung vốn cho Dự án nâng cấpQuốc lộ 49A: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợpvới các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải xem xét, đề xuất phương án vốn cho Dựán, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Về Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ49B: Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 861/VPCP-KTN ngày 25 tháng 01 năm 2013; Tỉnh phối hợp với Bộ Giao thông vận tải rà soát, bốtrí vốn trong kế hoạch đầu tư giai đoạn 2011 - 2015 để thực hiện.

- Về Dự án xây mới đường ven biểntheo Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ: Giao Bộ Kếhoạch và Đầu tư chủ trì, phi hợp với các Bộ: Tài chính,Giao thông vận tải tính toán, phân kỳ đầu tư phù hợp với khả năng cân đối ngânsách để thực hiện.

- Về triển khai Dự án cao tốc Cam Lộ- Túy Loan: Bộ Giao thông vận tải khẩn trương chỉ đạo triểnkhai.

d) Về xử lý nguồn vốn chuyển nhượngphần vốn góp tại Công ty TNHH nhà nước 01 thành viên xổ số kiến thiết ThừaThiên Huế tại Công ty TNHH Bia Huế: Các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tàichính, Văn phòng Chính phủ và UBND tỉnh Thừa Thiên Huếkhẩn trương bố trí cuộc họp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý cụ thể.

đ) Về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị di tích:

- Giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Văn hóa, Thểthao và Du lịch, trên cơ sở khả năng cân đối của ngân sách Nhà nước, xem xét,bố trí vốn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho Tỉnh trong kế hoạch hàng năm theo quy định.

- Về ứng vốn:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tổng hp trong phương án ứng vốn kế hoạch 2014, báo cáo Thủ tướng Chính phủtheo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 196/TB-VPCP ngày 17tháng 5 năm 2013 và Thông báo số 274/TB-VPCP ngày 30 tháng 7 năm 2013.

Việc vay vốn Kho bạc Nhà nước, Tỉnhbáo cáo Bộ Tài chính xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

e) Về đề nghị Bệnh viện Trung ươngHuế được thực hiện thí điểm cơ chế đổi mới tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập: Đồng ý về nguyên tắc, giao các Bộ: Y tế, Tài chính xem xét, hướng dn Bệnh viện xây dựngphương án cụ thbáo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét,quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủyban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính ph;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, Các Vụ: KTN, KTTH, KGVX, TKBT, TH;
- Lưu: Văn thư, V.III (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Hữu Vũ