VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 294/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦTƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Ngày 23 tháng 7 năm 2013 tại trụ sở Chính phủ, Thủtướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam.Tham dự buổi làm việc có Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son,Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trungương và các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ,Văn phòng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo, Ban thường vụ Hội Nhà báo ViệtNam.

Sau khi nghe báo cáo của Chủ tịch Hội Nhà báo ViệtNam, báo cáo của Văn phòng Chính phủ tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành và ý kiếncủa các đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận nhưsau:

1. Trong thời gian qua, nhất là từ sau Đại hội Đạibiểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Hội Nhà báo Việt Nam và giới báo chí cảnước đã có nhiều nỗ lực làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, có đóng gópquan trọng trong việc tạo đồng thuận trong xã hội, góp phần vào thành tựu củađất nước trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốcphòng, an ninh.

Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh và đánh giá caohoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam, mong muốn Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tụcphát huy truyền thống vẻ vang của báo chí Cách mạng và những thành tích đã đạtđược trong 88 năm qua, đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng, pháttriển đất nước trong giai đoạn mới.

2. Hội Nhà báo Việt Nam cần tăng cường chỉ đạo,hướng dẫn và giám sát hoạt động của các cấp hội, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữacác cấp hội để phát huy thế mạnh của cả hệ thống; coi trọng việc bồi dưỡngchính trị, nghiệp vụ, hướng dẫn về công tác hội đối với hội viên các cấp HộiNhà báo trong cả nước.

Hội Nhà báo Việt Nam chủ động phối hợp với BanTuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt quy chế phốihợp hoạt động nhằm phát huy vai trò của Hội trong chỉ đạo, quản lý báo chí,nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp hội.

3. Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ưu tiên bố trí cán bộ chuyên trách côngtác hội, tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, kỹ thuật, tăng cường phốihợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo tại địa phươngtheo đúng tinh thần Chỉ thị số 919/CT-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2010 của Thủtướng Chính phủ; thực hiện đầy đủ chế độ thù lao đối với chức danh lãnh đạochuyên trách tại các Hội Nhà báo địa phương theo Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp vớiHội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổsung các nội dung liên quan tại Quyết định số 75-QĐ/TW ngày 21 tháng 8 năm 2007của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, khenthưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí; báo cáo Thủ tướng Chính phủ đểtrình Ban Bí thư.

5. Bộ Nội vụ có văn bản hướng dẫn các Sở Nội vụtheo hướng: Nếu Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo tỉnh, thành phố có văn bảnđề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố cho phép Hội Nhà báo tỉnh, thành phốhoạt động theo Điều lệ của Hội Nhà báo Việt Nam, không xây dựng Điều lệ riêngcủa Hội Nhà báo tỉnh, thành phố thì chấp thuận, phê duyệt để Hội Nhà báo tỉnh,thành phố hoạt động theo Điều lệ của Hội Nhà báo Việt Nam.

6. Hội Nhà báo Việt Nam căn cứ quy định hiện hànhvề quản lý biên chế và yêu cầu, nhiệm vụ mới được giao, xây dựng Đề án về việctăng biên chế cho văn phòng các cấp Hội Nhà báo Việt Nam, trong đó làm rõ cácvị trí, chức danh theo quy định, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gửi Bộ Nội vụthẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

7. Đồng ý việc kéo dài thời gian thực hiện Dự án“Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Trung tâm Thông tin tư liệu” đến năm2015; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí đủ kinh phí, bảo đảm hoànthành dự án trong năm 2015.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí đủ kinhphí, bảo đảm thực hiện đúng kế hoạch Dự án xây dựng “Trụ sở Hội Nhà báo ViệtNam tại thành phố Hồ Chí Minh”.

8. Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng Đề án về đào tạo,bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ, công tác Hội cho hội viên. Bộ Tài chính xem xétviệc bổ sung kinh phí cho Hội Nhà báo Việt Nam để thực hiện các nhiệm vụ về đàotạo, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên Hội Nhà báo Việt Namvà mở rộng các hoạt động đối ngoại, giao lưu, hợp tác quốc tế.

9. Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng Đề án nâng caochất lượng Giải báo chí Quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

10. Đồng ý tiếp tục thực hiện việc hỗ trợ sáng tạotác phẩm báo chí chất lượng cao ở trung ương và địa phương theo “Đề án tiếp tụchỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ởTrung ương và các Hội văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chíchất lượng cao ở địa phương giai đoạn 2011-2015” ban hành kèm theo Quyết địnhsố 369/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Hội Nhà báoViệt Nam xây dựng đề án tiếp tục hỗ trợ trong giai đoạn 2016-2020, trình Thủtướng Chính phủ xem xét, quyết định.

11. Đồng ý chủ trương bổ sung Bảo tàng Báo chí ViệtNam vào Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020 (phê duyệttại Quyết định số 156/2005/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chínhphủ); Hội Nhà báo Việt Nam khẩn trương hoàn thiện Đề án, trình
Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

12. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quanliên quan trình Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06tháng 9 năm 2012 và Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 củaChính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, bảo đảm phù hợp vớitình hình mới.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liênquan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ: TT&TT, TC, KH&ĐT, NV, VHTT&DL, NG, TP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Hội Nhà báo Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, TCCV, QHQT, KTTH;
- Lưu: VT, KGVX (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam