VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 295/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2016

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM, CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TUÝ, MẠI DÂM, TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC ỦY BAN QUỐC GIA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS, MA TÚY, MẠI DÂM 8 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2016

Ngày 06 tháng 9 năm 2016, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch u của các các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã

Trong 8 tháng đầu năm 2016, công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm đã được các cấp, các ngành triển khai thường xuyên, liên tục và quyết liệt, đặc biệt là các cơ quan thường trực lĩnh vực của triển khai nhiều giải pháp tích cực với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao. Do đó, công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm 8 tháng đầu năm đã được những kết quả quan trọng: số người nhiễm HIV mới giảm, tội phạm và tệ nạn ma túy được kiềm chế, hoạt động mại dâm đã bớt công khai, thách thức dư luận... Tuy nhiên, công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: Số bệnh nhân tham gia điều trị Methadone chưa đạt chỉ tiêu do Chính phủ đề ra; Đổi mới công tác cai nghiện còn chậm; Tình hình buôn bán và sử dụng ma túy ăng; Số người nghiện ma túy tăng; Công tác truyền thông chưa thực sự hiệu quả; Một số văn bản hướng dẫn chưa được bổ sung, sửa đổi kịp thời; Một số cấp ủy, chính quyền chưa chủ động, quyết liệt thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, đặc biệt là đối với công tác cai nghiện, Nghị ống kiểm soát ma túy trong tình hình mới và Chương trình điều trị Methadone; Nguồn viện trợ nước ngoài bị cắt giảm, ngân sách năm 2016 chưa được phân bổ...

Để khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trong thời gian tới các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Triển khai đầy đủ, đúng tiến độ các nhiệm vụ đã đề ra trong Chương trình công tác năm 2016 của

2. Bộ Công an: Hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2016 - 2020; Nghiên cứu trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Luật Phòng chống ma túy; Tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; Phối hợp với Bộ Quốc phòng mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới; Điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng mạng internet để giới thiệu, mua bán, khuyến khích uyền về phòng chống ma túy để phát trên Đài truyền hình Việt Nam và Đài phát thanh - truyền hình địa phương.

3. Bộ Y tế: Hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 75/2016/NĐ-CP và Nghị định 90/2016/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản liên quan đến cung ứng và sử dụng thuốc ARV từ Quỹ Bảo hiểm Y tế; Tiếp tục chỉ đạo các địa phương kiện toàn các phòng khám điều trị ARV đảm bảo thực hiện thanh toán bảo hiểm y tế vào đầu năm 2017; Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời đánh giá, kiến nghị điều chỉnh chính sách phù hợp tình hình thực tế; Nghiên cứu đề xuất việc sản xuất và sử dụng thuốc Methadone dạng viên thay cho dạng nước; Tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ cho các cán bộ y tế có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định; Ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới; Khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện chương trình điều trị ARV và Methadone cho năm 2017 và các năm tiếp theo; Xây dựng clip tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS để phát trên Đài truyền hình Việt Nam và Đài phát thanh - truyền hình địa phương.

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hành vi, chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống mại dâm; Nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng Luật phòng, chống mại dâm; Xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định về cai nghiện tự nguyện; Tổ chức các tổ công tác liên ngành do lãnh đạo Bộ làm trưởng đoàn đến làm việc ở các địa phương để hướng dẫn và thúc đẩy việc thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện, Nghị quyết 98 của Chính phủ về phòng chống kiểm soát ma túy

5. Bộ Tư pháp: Nghiên cứu trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Luật xử lý vi phạm hành chính về “áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với người nghiện ma túy”; Khẩn trương sửa đổi, bổ sung quy định đối với người nghiện ma túy tại Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điềuvà biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính: Sớm bố trí và phân bổ kinh phí phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2016 và đề xuất bố trí kinh phí năm 2017 cho các Bộ, ngành, địa phương.

7. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương: Tăng thời lượng, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm.

8. Văn phòng Chính phủ (Cổng thông tin điện tử Chính phủ): Đổi mới hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền của Trang tin điện tử của

9. ổ sung ngân sách địa phương và huy động các nguồn

10. Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo, hướng dẫn Tòa án nhân dân các cấp

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan, các thành viên .


- Thủ tướng, các Phó Th tướng CP (để b/c);c, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;
-
a án nhân dân tối cao;Ủy ban Trung ương Mặt trận T quốc VN;an Trung ương của các đoàn thể;iệt Nam;

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng